Zyrtec – příbalový leták

Čtěte Zyrtec příbalový leták. Léčivý přípravek Zyrtec – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Zyrtec

10 mg
potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Zyrtec a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat
 3. Jak se Zyrtec užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Zyrtec uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE ZYRTEC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Zyrtec je cetirizin-dihydrochlorid. Zyrtec je antialergikum. Zyrtec se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ZYRTEC UŽÍVAT

Neužívejte Zyrtec

 • jestliže máte závažné poškození funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min);
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku Zyrtec, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Neužívejte Zyrtec

 • jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Zyrtec je zapotřebí
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.
Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat
Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Zyrtec s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Stejně jako jiné léky nemá být Zyrtec podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.
Neužívejte Zyrtec během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku. Důležitá informace o některých složkách přípravku Zyrtec Zyrtec, potahované tablety, obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tablety Zyrtec užívat.

 1. JAK SE ZYRTEC UŽÍVÁ

Jak a kdy budete užívat Zyrtec
Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání přípravku Zyrtec pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Zyrtec přesně podle pokynů lékaře.
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Zyrtec může být pouze částečný.
Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.
Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.
Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží, stanoví ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Zyrtec, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zyrtec
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Zyrtec nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat užívat Zyrtec a ihned se poradit s lékařem:

 • alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

Četnost výskytu možných nežádoucích účinků je určena podle následující konvence:
časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000)
vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Časté nežádoucí účinky

 • ospalost
 • závrať, bolest hlavy
 • zánět hltanu, rýma (u dětí)
 • průjem, nevolnost, sucho v ústech
 • únava.

Méně časté nežádoucí účinky

 • agitovanost(roz­rušení)
 • parestezie (zvláštní pocity na kůži)
 • bolesti břicha
 • svědění, vyrážka
 • astenie (nadměrná únava), malátnost

Vzácné nežádoucí účinky

 • alergická reakce (reakce přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně)
 • deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost
 • křeče
 • tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)
 • abnormální funkce jater
 • kopřivka
 • otok
 • zvýšení tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček)
 • tiky
 • synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)
 • neostré/rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy)
 • angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce
 • abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

Frekvence nežádoucích účinků není známa

 • amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Zyrtec užívat. Váš lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK ZYRTEC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Zyrtec neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Zyrtec obsahuje

 • Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizindihy­drochloridu.
 • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, makrogol 400, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E171).

Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, dělená na jedné straně, s vylisovaným označením Y-Y.
Balení s 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 nebo 100 (10×10) potahovanými tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
UCB s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce
UCB Pharma S.p.A.
Pianezza
Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 7.6.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Zyrtec – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Zyrtec – příbalový leták.

Napsat komentář