Palgotal – příbalový leták

Čtěte Palgotal příbalový leták. Léčivý přípravek Palgotal – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Palgotal

Příbalová informace: informace pro uživatele

Palgotal 75 mg/650 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/pa­racetamolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Palgotal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Palgotal užívat
 3. Jak se přípravek Palgotal užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Palgotal uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 7. Co je přípravek Palgotal a k čemu se používá

Přípravek Palgotal je složený ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu. Přípravek Palgotal je určen k léčbě středně silné až silné bolesti, pokud lékař uzná za nutné užívat kombinaci tramadolu a paracetamolu.

Přípravek Palgotal je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Palgotal užívat

Neužívejte přípravek Palgotal:

– jestliže jste alergický(á)na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

 

– při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu, emoce a stav mysli)

– jestliže užíváte léky zvané inhibitory enzymu monoaminooxidázy (MAO), nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Palgotal. Inhibitory MAO jsou léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby

– jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater

– jestliže trpíte epilepsií, která není dostatečně zvládána léčbou.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Palgotal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

– jestliže užíváte jiné léky, které také obsahují léčivé látky paracetamol nebo tramadol

– jestliže máte onemocnění jater – pokud Vaše oči a kůže žloutnou, může to být příznakem žloutenky

– jestliže máte potíže s ledvinami

– jestliže máte závažné dýchací obtíže, např. astma nebo závažné plicní problémy

– jestliže máte epilepsii nebo jste již měl(a) záchvaty nebo křeče

– jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se zvracením

– jestliže jste závislý(á) na lécích proti bolesti, např. morfinu

– jestliže užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin

– jestliže máte dostat anestetika, řekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek Palgotal

Jestliže se u Vás některý z výše uvedených problémů objeví v průběhu léčby přípravkem Palgotal nebo se Vás týkal v minulosti, informujte o tom svého lékaře

Je důležité, abyste věděl(a):

– Tramadol (jedna ze dvou léčivých látek tohoto přípravku) může vyvolat fyzickou nebo psychickou závislost.

– Účinek tramadolu se může při dlouhodobém užívání snížit (rozvoj tolerance) a může být nutné zvýšení dávky. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Palgotal za pečlivé lékařské kontroly.

Děti a dospívající

 

Přípravek Palgotal se nedoporučujedětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Palgotal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je důležité informovat Vašeho lékaře, jestliže užíváte jakýkoliv jiný lék, který také obsahuje paracetamol nebo tramadol. Je to z toho důvodu, že přípravek Palgotal obsahuje paracetamol a tramadol a Vy musíte být velmi opatrný(á), abyste nepřekročil(a) celkovou maximální denní dávku paracetamolu nebo tramadolu (viz bod 3).

Neužívejtepří­pravek Palgotal spolu s inhibitory MAO (viz bod „Neužívejte přípravek Palgotal“). Nedoporučuje se užívání přípravku Palgotal s následující­mi léky:

– Karbamazepin (přípravky užívané k léčbě epilepsie nebo některých typů bolesti).

– Buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin (léky proti bolesti opioidního typu). Jejich účinek na zmírnění bolesti může být snížen.

Přípravek Palgotal může zvyšovat riziko nežádoucích účinků, jestliže současně užíváte následující léky:

– Léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva, antipsychotika (léky ovlivňující stav mysli) nebo bupropion (lék, který napomáhá přestat kouřit). Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i přípravek Palgotal. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Palgotal pro Vás vhodné.

– Určitá antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, SSRI) a triptany (užívané k léčbě migrény). Přípravek Palgotal a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako mimovolní, rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, agitace (pohybový neklid), nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

– Sedativa, prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku nebo léky na léčbu alergie. Jestliže se cítíte ospale nebo na omdlení, sdělte to svému lékaři.

– Warfarin nebo fenprokumon (proti srážení krve). Účinnost těchto léků může být změněna a může se objevit krvácení (viz bod 4). Jakékoli prodloužené nebo neočekávané krvácení okamžitě hlaste lékaři.

Účinnost přípravku Palgotal může být také změněna při současném užívání následujících léků:

– metoklopramid, domperidon nebo ondansetron (léky používané proti nevolnosti a zvracení)

– cholestyramin (lék snižující cholesterol v krvi)

– ketokonazol nebo erytromycin (léky proti infekci)

Přípravek Palgotal s jídlem, pitím a alkoholem

Po dobu užívání přípravku Palgotal nepijte alkohol, protože se můžete cítit ospalejší.

Těhotenství a kojení

Přípravek Palgotal nesmíužívat těhotné nebo kojící ženy.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tramadol se vylučuje do mateřského mléka. Z toho důvodu byste neměla přípravek Palgotal užít během kojení více než jednou. Pokud užijete přípravek Palgotal více než jednou, měla byste přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Palgotal může způsobit, že se budete cítit ospalejší. Pokud užíváte přípravek Palgotal a cítíte se při tom ospale, neřiďte, nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje.

 1. Jak se přípravek Palgotal užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Palgotal byste měl(a) užívat co nejkratší dobua ne déle, než Vám řekl Váš lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávkapřípravku.

Dospělí a dospívající starší 12 let

– Doporučená počáteční dávka je 1 tableta, pokud Vám Váš lékař nepředepíše jinak. Pokud je to nezbytné, lze užít další dávky dle pokynů Vašeho lékaře.

– Nejkratší doba mezi dávkami musí být nejméně 6 hodin.

– Neužívejte více než 4 tablety přípravku denně.

– Tablety lze rozdělit na stejné dávky. Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud si myslíte, že účinek přípravku Palgotal je příliš silný (jestliže se cítíte velmi ospale nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš slabý (nedostatečně tlumí bolest), poraďte se se svým lékařem.

Děti do12 let

 

Přípravek Palgotal se u dětí do 12 let nedoporučuje.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení intervalu mezi dávkami.

Pacienti s vážnou poruchou funkce jater nebo ledvin nebo dialyzovaní pacienti

Pacienti s vážnou nedostatečností jater a/nebo ledvin nesmípřípravek Palgotal užívat. Jestliže trpíte mírnou nebo středně vážnou nedostatečností jater nebo ledvin, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Palgotal, než jste měl(a)

V případě předávkování nebo náhodného užití tohoto přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici a sdělte jim přesně, jaké množství přípravku bylo užito. Vezměte s sebou všechny zbývající tablety a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater, které by mohlo vést k úmrtí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Palgotal

Pokud jste si zapomněl(a) vzít tabletu, bolest se pravděpodobně vrá­tí.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tablet jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Palgotal

Pokud přerušíte léčbu přípravkem Palgotal, bolest se pravděpodobně znovu objeví. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se s lékařem. Obvykle se po ukončení léčby přípravkem Palgotal neobjevují žádné příznaky z vysazení. Avšak po ukončení dlouhodobé léčby se u některých pacientů mohou vyskytnout příznaky jako neklid, úzkost, nervozita, panické záchvaty, halucinace, neobvyklé smyslové pocity (svědění, mravenčení, ztráta citlivosti), zvonění v uších, nespavost, třes nebo zažívací problémy. Kontaktujte svého lékaře, pokud by se některý z těchto příznaků po vysazení přípravku Palgotal objevil.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Ihned přestaňte užívat přípravek Palgotal a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

– Otok obličeje, rtů nebo hrdla, potíže s polykáním nebo dýcháním, nebo pokles krevního tlaku a mdloby. Mohou se také objevit vyrážka nebo svědění. To může znamenat, že máte závažnou alergickou reakci.

– Dlouhodobé nebo neočekávané krvácení v případě, že užíváte současně přípravek Palgotal a léky proti srážení krve (warfarin nebo fenprokumon).

– Závažné kožní reakce zahrnující zarudnutí, tvorbu puchýřků a odlupování kůže.

Dále se při léčbě přípravkem Palgotal mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

– nevolnost (pocit na zvracení)

– závratě, ospalost

Časté(mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

– zvracení, zažívací problémy (zácpa, plynatost, průjem), bolesti žaludku, sucho v ústech

– svědění, pocení

– bolesti hlavy, třes

– zmatenost, poruchy spánku, změny nálady (úzkost, nervozita, pocit povznesené nálady)

Méně časté(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

– zvýšení tepu nebo krevního tlaku, poruchy srdeční frekvence nebo rytmu

– potíže nebo bolesti při močení

– kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka)

– brnění, necitlivost, mravenčení v končetinách, zvonění v uších, mimovolní svalové záškuby

– deprese, noční můry, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti neexistují), výpadky paměti

– obtíže při polykání, krev ve stolici

– třesavka, návaly horka, bolest na hrudi

– potíže s dýcháním

– zvýšené hodnoty jaterních enzymů

– bílkovina (albumin) v moči

Vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

– záchvaty, nekoordinované pohyby

– závislost

– rozmazané vidění

– krátkodobá ztráta vědomí (synkopa)

– akutní stav zmatenosti (delirium)

– poruchy řeči

– zúžení (mióza) nebo rozšíření (mydriáza) očních zorniček

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

– zneužívání léků

Neznámá frekvence

– nízká hladina cukru v krvi

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly buď pouze tramadol, nebo paracetamol:

– pocity na omdlení při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, pomalá srdeční akce, mdloby

– změny chuti k jídlu

– svalová slabost, pomalejší nebo mělčí dýchání

– změny nálady, změny aktivity, změny vnímání

– zhoršení astmatu

– nízký počet krevních destiček, což může vést ke krvácení z nosu nebo dásní

– příznaky z vysazení – řada příznaků vyskytujících se při ukončení léčby nebo snížení dávky, např. neklid, nepohodlí, nervozita, porucha spánku, abnormální zvýšení svalové aktivity, třes, příznaky postihující žaludek nebo střeva; velmi vzácně byly zaznamenány panické záchvaty, závažné nepohodlí, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti neexistují), ztráta kožních vjemů, hlasy nebo zvonění v uších a neobvyklé příznaky postihující centrální nervový systém

– rozpad červených krvinek u pacientů s metabolickou poruchou zvanou nedostatek glukoso-6-fosfátdehydrogenázy

– byly zaznamenány velmi vzácné případy závažných kožních reakcí

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Palgotal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Palgotal obsahuje

– Léčivými látkami jsou tramadoli hydrochloridum a paracetamolum. Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 75 mg a paracetamolum 650 mg.

– Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), povidon 25 (E1201), kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy (E468), magnesium-stearát (E572), mastek, hypromelosa, makrogol, žlutý oxid železitý (E172), hnědý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Palgotal vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Palgotal jsou světle žlutohnědé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, o rozměrech 18×9 mm, rádius 8 mm.

Přípravek Palgotal je dodáván v blistrech po 10, 20 a 30 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země

Název

Česká republika

Palgotal

Španělsko

Tramadol/Para­cetamol Zentiva 75mg/650mg comprimidos recubiertos con película

Malta

Palgotal 75 mg/650 mg

Polsko

Palgotal

Rumunsko

Palgotal 75 mg/650 mg comprimate filmate

Slovensko

Tramadol/Para­cetamol Zentiva 75 mg/650 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 2. 2018

Zdroje: (sukl.cz)

Diskuze k Palgotal – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Palgotal – příbalový leták.

Napsat komentář