Vasocardin – příbalový leták

Čtěte Vasocardin 50 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Vasocardin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

VASOCARDIN 50 mg

tablety
(metoprololi tartras)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek VASOCARDIN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOCARDIN užívat
 3. Jak se přípravek VASOCARDIN užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek VASOCARDIN uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK VASOCARDIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indikační skupina: antihypertenzivum, beta-blokátor

Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, k předcházení záchvatů anginy pectoris, k léčbě některých forem nepravidelné činnosti srdce, k léčbě zvýšené činnosti štítné žlázy a k předcházení záchvatů migrény. Dále se přípravek užívá po prodělaném srdečním infarktu.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

V přípravku obsažená léčivá látka metoprolol snižuje tepovou frekvenci a snižuje krevní tlak hlavně při námaze. Jeho účinek na snížení krevního tlaku je význačný při podávání samotného přípravku nebo v kombinaci s jinými léčivy. Zvyšuje toleranci námahy a snižuje počet anginozních záchvatů (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdce).

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VASOCARDIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek VASOCARDIN

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metoprolol (léčivá látka přípravku) nebo na kteroukoli další složku přípravku VASOCARDIN.
 • při některých poruchách vedení srdečního vzruchu, při těžkém srdečním selhání, při výrazně nízké tepové frekvenci, při nízkém krevním tlaku.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku VASOCARDIN je zapotřebí

 • jestliže máte cukrovku, průduškové astma, poruchu prokrvení dolních končetin anebo jste těhotná či kojící žena, poraďte se o užívání se svým ošetřujícím lékařem, v těchto případech je možné přípravek užívat jen pokud je to nezbytně nutné.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku VASOCARDIN a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné podávání léků užívaných v rámci léčby žaludečních vředů (cimetidin) a látek snižujících krevní tlak může zvyšovat účinek VASOCARDINu. Se současným požitím alkoholu dochází ke zvýšení hladiny alkoholu v krvi a k jeho protrahovanému účinku.
Přípravek se nesmí současně užívat s verapamilem (lék užívaný k léčbě hypertenze a některých poruch vedení srdečního vzruchu). VASOCARDIN zesiluje účinky léčiv určených k léčbě poruch srdečního rytmu a prohlubuje též účinky inzulinu a dalších léků snižujících hladinu cukru v krvi (antidiabetika). U diabetiků může zastřít příznaky snížené hladiny krevního cukru ( zrychlený tep ).

Užívání přípravku VASOCARDIN s jídlem a pitím
Tablety se užívají ve stejnou dobu, nejlépe během jídla a zapijí se troškou tekutiny.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek by neměl být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování.

Důležité informace o některých složkách přípravku VASOCARDIN
Přípravek VASOCARDIN obsahuje monohydrát laktosy, pokud vám váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve než začnete přípravek VASOCARDIN užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK VASOCARDIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek VASOCARDIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • V rámci léčby vysokého krevního tlaku se obvykle užívají 2 až 4 tablety VASOCARDINu 50 denně, nebo 1 až 2 tablety VASOCARDINu 100 denně, ve dvou dílčích dávkách.
 • V profylaxi ( předcházení záchvatů) anginy pectoris se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 50, případně 2 krát denně 1 tableta VASOCARDINu 100.
 • V rámci léčby některých forem nepravidelné činnosti srdce (arytmie) se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 50, případně 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 100.
 • V rámci udržovací léčby po překonaném srdečním infarktu se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 50, případně 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 100.
 • V rámci profylaxe (předcházení záchvatů ) migrény se obvykle užívají 2-krát denně 2 tablety VASOCARDINu 50, nebo 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 100.
 • V rámci léčby zvýšené činnosti štítné žlázy se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta VASOCARDINu 50.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VASOCARDIN, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek VASOCARDIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, ale vraťte se k předepsanému dávkovacímu schématu. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek VASOCARDIN
Je důležité, abyste léčbu bez souhlasu lékaře nepřerušoval (a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek VASOCARDIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, mohou se však objevit zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, sucho v ústech, průjem), únava, slabost, malátnost, bolesti hlavy, závratě, nespavost, deprese, svědění, kožní vyrážky, poruchy zraku, dušnost, pomalá tepová frekvence a jiné poruchy srdečního rytmu, nízký krevní tlak, suchost spojivek (opatrnost je nutná při nošení kontaktních čoček).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK VASOCARDIN UCHOVÁVAT

VASOCARDIN 50:
Uchovávejte v suchu, při teplotě 15–25°C, chránit před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek VASOCARDIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek VASOCARDIN, pokud si všimnete změn ve vzhledu tablet.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek VASOCARDIN obsahuje

 • Léčivou látkou je metoprololi tartras 50 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, methylovaný oxid křemičitý, povidon 25, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, kalcium-stearát

Jak přípravek VASOCARDIN vypadá a co obsahuje toto balení
VASOCARDIN 50 jsou bílé až slabě krémové, mramorované, ploché tablety s půlící rýhou
Velikost balení: 50 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci dováženého přípravku
ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce:
ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Souběžný dovozce
Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
23.5. 2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Vasocardin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Vasocardin – příbalový leták.

1 komentář u „Vasocardin – příbalový leták“

 1. Léta jsem používala Vasokardin,prý se přestal vyrábet tak jsem dostala náhradu,popoužití jsem zjistila že po této náhradě mám silné průjmy třeba 10x za den a to bylo tou slavnou náhradou.Metoprolol Aurovitas.Posléze se opět Vasokardin objevil,ale jsem z receptem od lékaře si šla vyzvednout,ale že sejiž nevyrábí mi a řekl magistr a náhrada je zase ten Metoprolol ,bohužel jsem si nepamatovala že je to to svinstvo po kterém prosedíte půl dne na záchodě,pomalu se bojíte jít na nákup.Takové léky nám schvaluje SUKL,Jsou tam lidi kteří tam jen sedí a berou peníze,protože kjdyby ten prášek někdo zni používal tak se po..re.Proto to napíší do létáku atím to pro ně končí,krabičky jsou uzavřeny tak ani magistr v lékárně neví co vydává.Holt se to vyrábí na ostrově Malta kde sídlí část naší mafie a pumpujou peníze z pojišťoven a Sukl Toschvaluja tady se někdo dobře kapsuje.Stejná lumparna protěžovaná ministerstvem zdravotnicví a totoslavnou zlodějskou vládou.

Napsat komentář