Trombex – příbalový leták

Čtěte Trombex 75 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Trombex – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Trombex 75 mg

potahované tablety
clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Trombex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trombex užívat
 3. Jak se Trombex užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Trombex uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. CO JE TROMBEX A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Trombex patří do skupiny léků zvaných protidestičková léčiva. Krevní destičky jsou velmi malá krevní tělíska, která se shlukují během srážení krve. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).
Trombex se užívá k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (arteriích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).
Trombex Vám byl předepsán, aby napomohl prevenci vzniku krevních sraženin a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

 • trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza) a
 • prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte ischemickou chorobu dolních končetin (onemocnění, při kterém jsou zúžené tepny v dolních končetinách) nebo
 • jste prodělal(a) „nestabilní anginu pectoris“ nebo „infarkt myokardu“ (srdeční infarkt), které se projevily jako bolest na hrudi. V rámci léčby tohoto onemocnění Vám možná byl do uzavřené nebo zúžené tepny umístěn stent (výztuž), aby se obnovil plynulý tok krve. Váš lékař by Vám také měl předepsat kyselinu acetylsalicylovou (látku přítomnou v mnoha lécích proti bolesti nebo na snížení horečky, stejně jako k prevenci srážení krve).
 • Máte nepravidelný srdeční tep – onemocnění zvané „fibrilace síní“ – a nemůžete užívat léčivé přípravky známé jako perorální antikoagulancia (antagonisté vitaminu K), které brání vzniku nových krevních sraženin a zvětšování sraženin stávajících. Měl(a) byste vědět, že při tomto onemocnění jsou perorální antikoagulancia účinnější než užívání kyseliny acetylsalicylové nebo přípravku Trombex v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou. Přípravek Trombex spolu s kyselinou acetylsalicylovou by Vám měl lékař předepsat v případě, že perorální antikoagulancia nemůžete užívat a není u Vás riziko velkého krvácení.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TROMBEX UŽÍVAT
Neužívejte Trombex

 • pokud jste alergický(á) na klopidogrel nebo některou z pomocných látek tohoto přípravku (uvedených v bodu 6),
 • pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např. žaludeční vřed nebo krvácení do mozku,
 • pokud trpíte závažnou poruchou jater.

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se, než začnete přípravek Trombex užívat, se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:
Máte zvýšené riziko krvácení jako např.:

 • onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed);
 • krevní poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů);
 • nedávné vážné zranění;
 • nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního);
 • plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.
 • Pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku (mozková mrtvice).
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Pokud užíváte Trombex
Informujte Vašeho lékaře, pokud plánujete chirurgickou operaci (včetně zubní).
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu (rovněž známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP) zahrnující horečku nebo podkožní podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky, současně s nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenost, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).
Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí s mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě lehkých poranění, jako třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).
Váš lékař může provést krevní testy.
Trombex není určen pro podávání dětem nebo mladistvým..

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání Trombexu a naopak.

Zvláště byste měli svého lékaře upozornit, pokud užíváte:

 • perorální antikoagulancia, tj. léčivé přípravky, které snižují srážení krve;
 • nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo zánětlivých stavů svalů nebo kloubů;
 • heparin nebo jakýkoliv další léčivý injekční přípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti;
 • omeprazol, esomeprazol nebo cimetidin, léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží;
 • flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin nebo chloramfenikol, což jsou léčivé přípravky k léčbě bakteriálních a mykotických infekcí;
 • fluoxetin, fluvoxamin nebo moklobemid k léčbě deprese;
 • karbamazepin nebo oxkarbazepin, léčivé přípravky k léčbě určitých forem epilepsie; tiklopidin, další protidestičko­vý lék.

Pokud jste prodělali silnou bolest na hrudi (nestabilní angina, srdeční infarkt), může Vám být Trombex předepsán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, látkou přítomnou v mnoha přípravcích používaných k úlevě od bolesti a snížení horečky. Příležitostné užití acetylsalicylové kyseliny (ne více než 1 000 mg kdykoliv během 24 hodin) by většinou nemělo způsobit potíže, ale prodloužené užívání za jiných podmínek byste měl(a) konzultovat s Vaším lékařem.

Užívání přípravku Trombex s jídlem a pitím
Trombex může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství.
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, měla byste o tom, než začnete
Trombex užívat, říci svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Trombex, ihned o tom informujte svého lékaře, neboť se užívání klopidogrelu během těhotenství nedoporučuje.
Během užívání tohoto léčivého přípravku byste neměla kojit. Jestliže kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že Trombex ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Trombex
Trombex obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (např. laktózy), kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.
Trombex také obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může působit žaludeční problémy nebo průjem.

 1. JAK UŽÍVAT TROMBEX

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud jste prodělali závažnou bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris nebo srdeční infarkt), lékař Vám může předepsat 300 mg přípravku Trombex (4 tablety po 75 mg) jednou na začátku léčby. Poté je obvyklá dávka jedna 75 mg tableta přípravku Trombex denně k podání ústy spolu s jídlem nebo bez jídla a každý den ve stejnou dobu.
V případě plánované operace (včetně zubní) byste měli říci svému lékaři, že užíváte Trombex.
Užívání Trombexu by se obvykle mělo přerušit 7 dní před plánovanou operací, pokud Váš lékař nerozhodne jinak.
Měl(a) byste užívat Trombex tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.

Pokud užijete více Trombexu, než byste měli
Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu v nemocnici kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Pokud zapomenete Trombex užít
V případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v obvyklou dobu.
V případě, že si vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl(a) dávku užít, užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
U balení se 7, 14, 28 a 84 tabletami si můžete den, kdy jste si naposledy vzal(a) tabletu klopidogrelu, zkontrolovat podle kalendáře vytištěného na blistru.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trombex
Nepřerušujte léčbu, pokud Vám to lékař nedoporučí.. Před ukončením kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako všechny léky, může mít i Trombex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned Vašeho lékaře, pokud se u Vás objeví:

 • Horečka, známky infekce nebo extrémní únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek.
 • Známky poruchy jater jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo nemusí být spojené s krvácením, které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůži, a/nebo zmateností (viz bod 2. Upozornění a opatření).
 • Otok v ústech nebo kožní problémy jako je vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži. Mohou to být příznaky alergické reakce.

Nejčastějším nežádoucím účinkem (vyskytujícím se u 1 až 10 pacientů ze 100) hlášeným u klopidogrelu (léčivá látka přípravku Trombex) je krvácení. Krvácení se může projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého počtu případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se u Vás vyskytne déletrvající krvácení při užívání Trombexu
Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutí, poranění při holení, se není obvykle třeba znepokojovat. Nicméně, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2. Upozornění a opatření).

Ostatní nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním klopidogrelu (léčivá látka přípravku Trombex) jsou:
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1 000): bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážky, svědění, točení hlavy, pocit brnění a necitlivosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000): závratě.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000): žloutenka, silná bolest břicha s/nebo bez bolesti v zádech, horečka, dýchací potíže někdy spojené s kašlem, celkové alergické reakce, otoky v ústech, puchýřky na kůži, kožní alergie, zánět dutiny ústní (stomatitida), snížení krevního tlaku, zmatenost, halucinace, bolest kloubů, bolest svalů, změny vnímání chuti.
Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. JAK TROMBEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Skleněná lahvička: Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Po otevření uchovávejte přípravek do 25 °C a spotřebujte do 3 měsíců.
PVC/PVDC/hliníkový blistr: Přípravek uchovávejte do 30 °C v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte přípravek Trombex, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Trombex obsahuje
Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ve formě hydrogensulfátu).
Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), hydrogenovaný ricinový olej, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6 000 a částečně substituovaná hydroxypropyl­celulosa v jádru tablety, a laktosa (mléčný cukr), hypromelosa (E464), triacetin (E1518), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) a karnaubský vosk v potahové vrstvě.

Jak Trombex vypadá a co obsahuje toto balení
Trombex jsou kulaté, bikonvexní, růžové potahované tablety, na jedné straně s vyraženým číslem „75“ a na druhé straně s vyraženým číslem „1171“.
Je dodáván v papírových skládačkách obsahujících 28, 30 nebo 90 tablet v lahvičkách z hnědého skla s bílým HDPE uzávěrem obsahujícím vysoušedlo, nebo 7, 14, 28, 30, 84, 90 nebo 100 tablet v PVC/PVDC/ hliníkových blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Sanofi Winthrop Industrie, Ambares et Lagrave, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Trombex 75 mg potahované tablety
Slovenská republika: TROMBEX 75 mg filmom obalené tablety
Polsko: Trombex
Lotyšsko: Trombex 75 mg apvalkotās tabletes
Litva: Trombex 75 mg plévele dengtos tabletės
Estonsko: Trombex 75 mg öhukese polümeerikattega tabletid
Maďarsko: Trombex 75 mg filmtabletta
Rumunsko: Trombex, 75 mg, comprimate filmate
Bulharsko: Тромбекс 75 mg филмирани таблетки

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 18.7.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Trombex – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Trombex – příbalový leták.

Napsat komentář