Trexan – příbalový leták

Čtěte Trexan 10 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Trexan – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Trexan

Sp.zn.sukls165245/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

Trexan 10 mg

tablety

Methotrexatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní setře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1.    Co je přípravek Trexan a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trexan užívat
 3.    Jak se přípravek Trexan užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Trexan uchovávat

 1.    Obsah balení a další informace
 2. Co je přípravek Trexan a k čemu se používá.

Léčivou látkou přípravku Trexan je methotrexát, antimetabolit a imunosupresivum (léčivo, které ovlivňuje dělení buněk v organizmu a snižuje aktivitu imunitního systému).

Trexan se používá k léčbě:

–    aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů,

–    závažné odolné, invalidizující lupénky (psoriáza), která dostatečně nereaguje na jiné formy léčby, jako je fototerapie, PUVA a retinoidy,

–    závažné psoriatické artritidy u dospělých pacientů.

Váš lékař Vám vysvětlí jak Vám přípravek Trexan pomůže při Vašem onemocnění.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trexan užívat Neužívejte přípravek Trexan:

–    pokud máte vážně omezenou funkci jater (o závažnosti onemocnění rozhodne Váš lékař).

–    pokud máte vážně omezenou funkci ledvin (o závažnosti onemocnění rozhodne Váš lékař).

–    pokud trpíte nebo jste trpěli onemocněním kostní dřeně nebo závažnou poruchou krve.

–    pokud jste alergický(á) na methotrexát nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

–    v případě těhotenství nebo v období kojení (vit také bod Těhotenství, kojení a fertilita).

–    pokud trpíte závažnou akutní nebo chronickou infekcí nebo imunodeficitním syndromem (syndrom snížené imunity).

–    pokud konzumujete nadměrné množství alkoholu.

Upozornění a opatření

Prosím, informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka o jakémkoliv následujícím stavu, který se Vás v současnosti týká nebo dříve týkal:

–    máte cukrovku (diabetes mellitus) a užíváte inzulín

–    byli jste nedávno očkováni nebo budete muset jakékoli očkování podstoupit

–    užíváte další léky nebo vitamíny (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Trexan)

–    máte infekci

–    máte vředy v žaludku nebo ve střevech (žaludeční vředy nebo ulcerózní kolitida)

–    Váš organizmus je vysílený

–    trpíte nebo jste trpěli jakýmkoli onemocněním jater nebo ledvin.

Methotrexát dočasně ovlivňuje tvorbu spermií a vajíček. Vy a Váš partner musíte při léčbě a nejméně 6 měsíců po ukončení léčby používat účinnou antikoncepci (ženy nesmějí otěhotnět a muži zplodit potomka – viz také bod Těhotenství, kojení a fertilita).

Před zahájením léčby Vám lékař provede krevní testy a zkontroluje funkci Vašich ledvin a jater. Může rovněž rozhodnout o RTG vyšetření hrudníku. Další vyšetření budou provedena během léčby a po jejím ukončení. Nezapomínejte na sjednané termíny vyšetření krve.

Další léčivé přípravky a přípravek Trexan

Další léky užívané současně mohou ovlivňovat účinnost a bezpečnost přípravku Trexan a Trexan může ovlivnit účinnost a bezpečnost dalších současně užívaných léků.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, rostlinných a přírodních přípravků. Při předepisování dalších léků informujte lékaře, že užíváte přípravek Trexan. Zvláště důležité je informovat lékaře o užívání těchto přípravků:

–    některá antibiotika (jako peniciliny, sulfonamidy, trimetoprim / sulfamethoxazol, tetracyklin a chloramfenikol)

–    léky, které mohou poškodit ledviny nebo játra (např. sulfasalazin a leflunomid (léky na revmatická onemocnění), vitamín A a jeho deriváty, alkohol)

–    léky na léčbu rakoviny (např. cisplatina, merkaptopurin)

–    fenytoin (často užívaný k léčbě epilepsie)

–    nesteroidní protizánětlivé léky (léky proti bolesti), např. ibuprofen a pyrazoly

–    léky užívané na revmatizmus, např. azathioprin

–    omeprazol nebo pantoprazol (léky tlumící tvorbu žaludeční kyseliny)

–    diuretika, triamteren (močopudné léky)

–    probenecid (léčí dnu)

–    kyselina listová (vitamín)

–    theofylin (léčí onemocnění dýchacích cest)

–    cyklosporin (může potlačit nebo zabránit imunitní odpovědi organizmu).

Při Vaší příští návštěvě informujte všechny své lékaře o užívání přípravku Trexan.

Přípravek Trexan s jídlem a pitím a alkoholem

Při léčbě přípravkem Trexan nesmíte požívat alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Těhotenství

Neužívejte přípravek Trexan v těhotenství, ani když se otěhotnět snažíte. Methotrexát může způsobit vrozené vady, poškodit nenarozené dítě nebo způsobit potrat. Proto je velmi důležité přípravek v těhotenství ani při plánování otěhotnění neužívat. U žen v plodném věku je nutné těhotenství před zahájením léčby vyloučit, např. těhotenským testem. Při léčbě a nejméně 6 měsíců po ukončení léčby musí být otěhotnění zabráněno. Proto je nutné během celého tohoto období používat spolehlivou antikoncepci (viz také bod Upozornění a opatření).

Pokud při léčbě otěhotníte, Váš lékař s Vámi prokonzultuje veškerá rizika a škodlivé účinky přípravku na dítě.

Pokud plánujete těhotenství, poraďte se v genetickém informačním centru ještě před zahájením léčby přípravkem Trexan. Methotrexát může být genotoxický, to znamená, že může způsobit genetické mutace.

Kojení

Při léčbě přípravkem Trexan nekojte, protože methotrexát prostupuje do mateřského mléka. Pokud lékař rozhodne, že léčba methotrexátem je absolutně nezbytná, kojení musíte ukončit.

Plodnost

Mužská plodnost

Methotrexát může být genotoxický, to znamená, že může způsobit genetické mutace. Může ovlivnit tvorbu spermií a vajíček a může způsobit vrozené vady. Proto při léčbě a nejméně 6 měsíců po ukončení léčby nesmíte počít dítě. Jelikož léčba methotrexátem může způsobit neplodnost, poraďte se ještě před zahájením léčby o možnosti uchování spermií (viz také bod Upozornění a opatření).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoli léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Tento lék může způsobit únavu a závratě. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytnout, neřiďte ani neovládejte stroje.

Přípravek Trexan obsahuje laktosu.

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

 1. Jak se přípravek Trexan užívá

Vždy užívejte přípravek Trexan přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

–    Přípravek Trexan užívejte jedenkrát týdně.

–    Pacienti s revmatoidní artritidou nebo lupenkou většinou užívají tablety jednou týdně, vždy ve stejný den v týdnu.

–    Neužívejte tablety častěji, než Vám lékař předepsal.

   Užívání každý den může způsobit závažné toxické účinky, včetně úmrtí.

–    Polykejte tablety se sklenicí vody vsedě nebo vestoje.

Dávkování při revmatoidní artritidě, lupence a závažné psoriatické artritidě:

Doporučená dávka je 7,5 – 15 mg užívaná ústy (perorálně), jednou týdně.

Podle odpovědi na léčbu a výskytu nežádoucích účinků může být tato dávka upravena. Váš lékař Vám může rovněž předepsat týdenní dávku rozdělenou na 3 dávky po 24 nebo 36 hodinách.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Trexan než jste měl(a)

Pokud Vy, nebo někdo jiný, užijete více tablet, než jste měli, musíte okamžitě informovat nejbližší nemocnici nebo pohotovost.

Předávkování methotrexátem může způsobit závažné toxické reakce, včetně smrti. Příznaky mohou zahrnovat snadnou tvorbu pohmožděnin nebo krvácení, neobvyklou slabost, bolest v ústech, nevolnost, zvracení, černou nebo krvavou stolici, vykašlávání krve nebo zvracení připomínající kávovou sedlinu a sníženou tvorbu moči (viz bod Nežádoucí účinky).

Při předávkování vezměte lék i s obalem s sebou do nemocnice nebo k lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Trexan

Vezměte si příslušnou dávku co nejdříve, pokud si vzpomenete do 2 dnů. Pokud si vzpomenete později, prosím, poraďte se se svým lékařem. Nezdvojujte příští dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou tabletu.

Pokud jedete na dovolenou nebo cestujete, ujistěte se, že máte dostatek léku.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Obecně výskyt a závažnost nežádoucích účinků methotrexátu závisí na dávce a frekvenci užívání. Většina nežádoucích účinků, pokud jsou objeveny včas, se časem upraví.

Většina níže uvedených účinků se objevila u pacientů užívajících vysoké dávky methotrexátu při léčbě rakoviny. V dávkách užívaných k léčbě lupenky a revmatoidní artritidy se neobjevují tak často a nejsou tak závažné.

T-W r    V r    Vil    r r V» 1

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékařskou pohotovost:

–    kašel s hustým hlenem, potíže při dýchání, horečka nebo dušnost. Můžete mít pneumonitidu, plicní fibrózu nebo pneumonii (zápal plic). (Výskyt častý: mohou postihnout až 1 osobu z 10)

–    pocit svírání na hrudi, potíže při dýchání, otok tváře, hrdla nebo rukou, závratě nebo mdloby. To mohou být příznaky závažné alergické reakce. (Výskyt méně častý: mohou postihnout až 1 osobuze 100)

–    závažné kožní reakce, včetně olupování kůže a puchýřků na pokožce, v ústech, očích, na genitáliích a množství skvrnek naplněných hnisem spolu s horečkou. Může se jednat o Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu. (Výskyt méně častý: mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

–    horečka a zhoršení celkového stavu nebo horečka s místní (lokální) infekcí, např. v krku nebo v ústech. Můžete trpět snížením počtu bílých krvinek (může být způsobeno útlumem kostní dřeně) a obrana proti infekcím může být snížena. (Výskyt méně častý: mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

–    ztráta chuti k jídlu, nevolnost, svědění kůže, zežloutnutí kůže nebo očí, horečka, nafouklé a citlivé břicho. Může jít o příznaky zánětu nebo poškození jater. (Výskyt vzácný: mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

–    zvracení krve, tmavá stolice podobná dehtu a bolest žaludku. Může se jednat o žaludeční vředy nebo krvácení. (Výskyt vzácný: mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

–    křečovitá bolest, velká bolest nebo otok nohou, zčervenání, dušnost, bolest na hrudi nebo náhlý kolaps. Může se jednat o krevní sraženinu. (Výskyt vzácný: mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

–    krev v moči, častější nebo méně časté močení nebo potíže při močení, svědění, horečka, citlivost žaludku nebo bolest zad nebo boku. Mohou to být příznaky poškození ledvin. (Výskyt velmi vzácný: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

–    vysoká horečka, zimnice a třes, zrychlený srdeční tep, zrychlené dýchání, zmatenost nebo závratě. Může se jednat o sepsi, následek infekce. Výskyt není známý: frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

Nevolnost, zvracení, průjem, vyčerpání, únava, bolest hlavy, závratě, ztráta chuti k jídlu, vyrážka nebo velké červené skvrny na kůži, vypadávání vlasů, zánět nebo bolest v ústech na rtech a zvýšená hladina jaterních enzymů.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

Snížená srážlivost krve, změny počtu krevních tělísek, anémie, krvácení z nosu, svědění, vřídky v pochvě, otok lymfatických uzlin.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):

Deprese, zmatenost, slabost na polovině těla, cukrovka, nízký krevní tlak, dušnost, zánět dásní, bolest v krku, akné, depigmentace (zblednutí) kůže, kopřivka (zvýšená svědící vyrážka), přecitlivělost na světlo, pálení kůže v lupenkových lézích, kožní vřídky, výskyt místních (lokálních) bulek, opar nebo bolestivá kožní vyrážka, osteoporóza (řídnutí kostí), bolest kloubů nebo svalů, poruchy menstruace, potíže s erekcí, snížení libida.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

Snížené množství protilátek, pocit podráždění, potíže s mluvením nebo komunikací, ztráta energie, rozmazané vidění, oční infekce, tekutina nebo otoky v okolí srdce nebo plic, zánět cév, chronická obstrukční plicní nemoc, suchý kašel, zvracení krve, vřídky, pohmožděniny nebo krevní výrony na povrchu kůže, bolestivé močení, zánět močového měchýře, problémy s plodností, nízký počet spermií, neplodnost, vaginální krvácení, zvětšení prsní žlázy u mužů.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny také, jejich frekvence ale není známa:

Abnormální počet krevních tělísek, sepse končící úmrtím, potrat, poškození plodu, zvýšené riziko toxické reakce během radioterapie, zvýšený počet bílých krvinek, zánět plicní tkáně. Při užívání přípravku Trexan se mohou při vystavení pokožky ultrafialovému záření, např. slunci, zhoršit šupinaté červené plochy lupenky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Mějte na paměti, že některé vyjmenované nežádoucí účinky může identifikovat pouze lékař.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Trexan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Musí být dodržovány správné postupy bezpečného zacházení s cytotoxickými látkami. Při manipulaci s tabletami musí být používány jednorázové rukavice. Pokud je to možné, těhotné ženy by se měly vyhýbat kontaktu s tabletami methotrexátu.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky na likvidaci cytotoxických látek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace Co přípravek Trexan obsahuje

Léčivou látkou je methotrexatum: jedna tableta obsahuje methotrexatum 10 mg.

Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý bramborový škrob polysorbát 80, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.

Jak přípravek Trexan vypadá a co obsahuje toto balení

Trexan 10 mg jsou žluté, konvexní tablety ve tvaru tobolky s půlící rýhou a s vyrytým „M 10“ na jedné straně, o délce 8 mm a šířce 4,5 mm. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 10, 16, 24, 25, 30 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Výrobce

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Trexan

Maďarsko

Lotyšsko

Litva

Polsko

Slovenská republika

Německo    MTX-Orion 10 mg Tabletten

Irsko    Methotrexate

Velká Británie

Imeth

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.2.2015

Diskuze k Trexan – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Trexan – příbalový leták.

Napsat komentář