Tramadol – příbalový leták

Čtěte Tramadol Mylan příbalový leták. Léčivý přípravek Tramadol Mylan – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Tramadol Mylan

Sp.zn.sukls35741/2015

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Tramadol Mylan 100 mg

tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 •    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 •    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 •    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

 1.    Co je přípravek Tramadol Mylan a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramadol Mylan užívat
 3.    Jak se přípravek Tramadol Mylan užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Tramadol Mylan uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace

 

 1.    Co je přípravek Tramadol Mylan a k čemu se používá

Přípravek Tramadol Mylan obsahuje účinnou látku tramadol hydrochlorid. Tramadol hydrochlorid je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, které působí na centrální nervový systém. Zmírňuje bolesti působením na speciální nervové buňky v míše a mozku.

Přípravek Tramadol Mylan se používá k léčbě středně silné až silné bolesti u dospělých a dětí nad 12 let.

 1.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramadol Mylan užívat Neužívejte přípravek Tramadol Mylan:
 •    jestliže jste alergický(á) na tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, ztížené dýchání nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka
 •    jestliže jste vypil(a) příliš mnoho alkoholu nebo užil(a) příliš mnoho tablet na spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo dalších psychotropních léků (léků ovlivňujících náladu a emoce)
 •    jestliže užíváte IMAO (inhibitory monoaminooxidázy užívané k léčbě deprese nebo

Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol Mylan

 •    jestliže trpíte epilepsií a Vaše záchvaty nejsou dostatečně kontrolovány léčbou
 •    jako náhradu při zvládání abstinenčních příznaků v rámci léčby závislosti.

Upozornění a opatření

Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tarmadol Mylan užívat, pokud:

 •    máte pocit, že jste závislý(á) na jiných léčivých přípravcích proti bolesti (opioidy)
 •    trpíte zvýšeným tlakem v mozku, což způsobuje příznaky, jako je bolest hlavy a zvracení (k tomu může dojít po poranění hlavy nebo v rámci onemocnění mozku)
 •    trpíte poruchami vědomí (např. pokud máte pocit, že byste mohl(a) omdlít)
 •    jste ve stavu šoku (příznakem může být studený pot)
 •    máte potíže s dýcháním
 •    máte sklon k epilepsii nebo záchvatům, protože riziko záchvatů se může zvýšit
 •    trpíte onemocněním ledvin nebo jater;

V takových případech se prosím poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Během léčby

U pacientů užívajících tramadol v doporučených dávkách byly hlášeny epileptické záchvaty. Riziko může být zvýšeno, pokud dávky tramadolu překročí doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg).

Vezměte prosím na vědomí, že tablety přípravku Tramadol Mylan mohou vést k fyzické a psychické závislosti. Při používání přípravku Tramadol Mylan po dlouhou dobu, může být jeho účinek snížen tak, že třeba začít užívat vyšší dávky (vznik tolerance). U pacientů s tendencí k zneužívání léků nebo pacientů se závislostí na některých lécích by měla být léčba tímto přípravkem prováděna pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem. Informujte prosím svého lékaře, pokud se některý z těchto problémů vyskytl během léčby přípravkem Tramadol Mylan nebo kdykoliv jindy v minulosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Tramadol Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, bylinných přípravcích a následujících přípravcích:

 •    Neužívejte přípravek Tramadol Mylan současně s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (například moklobemid nebo fenelzin k léčbě deprese, selegilin k léčbě Parkinsonovy choroby) nebo během 14 dnů po jejich podání.

Bolest zeslabující účinek přípravku Tramadol Mylan může být oslaben nebo zkrácen, pokud zároveň užíváte přípravky obsahující:

 •    karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie)
 •    buprenorfin, nabulfin nebo pentazocin (proti bolesti)
 •    ondansetron (zabraňuje pocitu na zvracení)

Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, pokud:

 •    během léčby tímto přípravkem užíváte také trankvilizéry, léky na spaní, další léky proti bolesti, jako je morfin a kodein (také užívaný jako přípravek proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit více ospalý(á) nebo mít pocit, že můžete omdlít. Pokud se tak stane, informujte svého lékaře.
 •    užíváte léky, které mohou způsobit křeče (záchvaty), jako jsou některá antidepresiva (například selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo noradrenalinu (SNRI), tricyklická antidepresiva) nebo antipsychotika. Riziko záchvatů se může zvýšit, pokud současně užíváte tento přípravek. Váš lékař Vám sdělí, zda je pro Vás přípravek Tramadol Mylan vhodný.
 •    užíváte některá antidepresiva (například selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo noradrenalinu (SNRI), tricyklická antidepresiva nebo mirtazapin). Účinek přípravku Tramadol Mylan se může vzájemně ovlivňovat s těmito léky a můžete zaznamenat příznaky jako mimovolní, rytmické stahy (kontrakce) svalů, včetně svalů, které kontrolují pohyb oka, neklid (agitovanost), nadměrné pocení, třes, zvýšenou intenzitu reflexů, zvýšení svalového napětí, tělesnou teplotu nad 38 °C.
 •    současně s přípravkem Tramadol Mylan užíváte kumarinová antikoagulancia (léky na zředění krve), jako např. warfarin. Může být ovlivněn účinek těchto přípravků na srážení krve a může dojít ke krvácení

Přípravek Tramadol Mylan s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby přípravkem Tramadol Mylan nepijte alkohol, mohlo by dojít k zesílení účinku přípravku Tramadol Mylan. Potrava nemá žádný vliv na účinek přípravku Tramadol Mylan.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Existuje jen velmi málo informací o bezpečnosti podávání tramadolu v průběhu těhotenství u člověka. Proto byste neměla užívat přípravek Tramadol Mylan, pokud jste těhotná. Dlouhodobé užívání během těhotenství může vést k abstinenčním příznakům u novorozenců.

Obecně platí, že se užívání přípravku Tramadol Mylan se během kojení nedoporučuje. Malé množství tramadol-hydrochloridu je vylučováno do mateřského mléka. Pří podání jednotlivé dávky není obvykle nutné kojení přerušit. Prosím, požádejte o radu svého lékaře.

Na zkušenosti s tramadol hydrochloridem u pacientů se nepředpokládá, že by přípravek měl vliv na ženskou nebo mužskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tramadol Mylan může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a tudíž může zhoršit Vaše reakce. Pokud máte pocit, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiné vozidlo, nepoužívejte elektrické nářadí ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Tramadol Mylan obsahuje laktózu

Tento lék obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 1. Jak se přípravek Tramadol Mylan užívá dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka by měla být přizpůsobena intenzitě Vaší bolesti a Vaší individuální citlivosti na bolest. Obecně má být užívána nejnižší dávka zmírňující bolest.

Pokud není uvedeno jinak Vaším lékařem, je doporučená dávka:

Dospělí a děti nad 12 let věku

Tramadol Mylan 100 mg: Jedna tableta (100 mg tramadol-hydrochloridu) dvakrát denně, nejlépe ráno a večer.

Není-li tato dávka dostatečná k úlevě od bolesti, může být zvýšena na:

Tramadol Mylan 150 mg: Jedna tableta (150 mg tramadol-hydrochloridu) dvakrát denně, nejlépe ráno a večer.

nebo:

Tramadol Mylan 200 mg: Jedna tableta (200 mg tramadol-hydrochloridu) dvakrát denně, nejlépe ráno a večer.

Váš lékař může předepsat jiné, vhodnější dávkování přípravku Tramadol Mylan, pokud je to nutné.

Neužívejte více než 400 mg tramadol-hydrochloridu denně, s výjimkou případů kdy Vám to doporučí Váš lékař.

Použití u dětí

Nepodávejte přípravek Tramadol Mylan dětem mladším 12 let.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadol-hydrochloridu zpomalené. Pokud se Vás toto týká, může lékař doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami.

Závažné onemocnění jater a/nebo ledvin (nedostatečnost)/pacienti na dialýze

Pacienti se závažnou nedostatečností jater a/nebo ledvin by neměli přípravek Tramadol Mylan užívat. Pokud je ve Vašem případě nedostatečnost jater nebo ledvin jen mírná nebo středě závažná, může lékař doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami.

Způsob podání

Vždy spolkněte tablety celé a zapijte je sklenicí vody, nejlépe ráno a večer. Tablety nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte. Tablety můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Délka léčby

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho byste měl(a) přípravek Tramadol Mylan užívat. To závisí na příčině bolesti. Neměl(a) byste užívat přípravek Tramadol Mylan déle, než je nutné. Pokud potřebujete být léčen(a) delší dobu, bude Váš lékař v pravidelných krátkých intervalech kontrolovat, zda byste měl(a) i nadále přípravek Tramadol Mylan užívat a v jaké dávce. Pokud to bude nutné, můžete mít přestávky v léčbě. Pokud máte dojem, že účinek tohoto přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramadol Mylan, než jste měl(a)

Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) požil(a) více tablet přípravku Tramadol Mylan současně, měl(a) byste okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo oddělení pohotovosti nejbližší nemocnice.

Můžete pociťovat nevolnost, pozorovat zúžení zorniček, závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, ztrátu vědomí až koma, křeče a dýchací potíže které mohou být závažné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tramadol Mylan

Pokud si zapomenete vzít přípravek, bolest se pravděpodobně vrátí. Vezměte si dávku, jakmile si vzpomenete, pokud již téměř není čas na další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku zapomenutou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tramadol Mylan

Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu tímto přípravkem příliš brzy, bolest se pravděpodobně vrátí. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři.

Obecně by nemělo dojít při ukončení léčby přípravkem Tramadol Mylan k rozvoji žádných nežádoucích účinků. Nicméně ve vzácných případech se nemusí pacienti, kteří užívali přípravek Tramadol Mylan po nějakou dobu, cítit v případě náhlého ukončení léčby dobře. Mohou pociťovat neklid, úzkost, nervozitu nebo třes. Mohou být zmatení, hyperaktivní, mohou mít potíže se spánkem nebo žaludeční a střevní obtíže. Velmi vzácně se může objevit zmatenost, záchvaty paniky, dojem pronásledování (paranoia), halucinace, změny vnímání reality (derealizace) nebo pocit ztráty identity (depersonalizace). Může dojít k neobvyklým vjemům, jako je svědění, brnění, necitlivosti a “zvonění” v uších (tinnitus).

Pokud se u Vás po ukončení léčby přípravkem Tramadol Mylan objeví některý z těchto nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici:

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 •    alergické reakce např. potíže s dýcháním, sípání nebo otok kůže
 •    otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s potížemi s dýcháním
 •    šok/náhlé oběhové selhání
 •    křeče (záchvaty)

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

 •    závratě
 • nevolnost

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

 •    bolest hlavy, ospalost
 •    zvracení, zácpa, sucho v ústech
 •    únava
 •    pocení

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 •    účinky na srdce a krevní oběh (bušení srdce, zrychlený tep, pocit na omdlení nebo kolaps). Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit zvláště u pacientů ve vzpřímené poloze nebo v rámci fyzické zátěže
 •    nutkání zvracet (říhání), žaludeční potíže (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání), průjem
 •    kožní reakce (např. svědění, vyrážka)

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 •    pomalý srdeční tep, zvýšení krevního tlaku
 •    pomalé dýchání a dušnost (dyspnoe)
 •    změny chuti k jídlu, abnormální pocity (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění
 •    svalové záškuby, svalová slabost, nekoordinované pohyby
 •    mdloby (synkopa)
 •    poruchy řeči
 •    rozmazané vidění, zúžení (konstrikce) zornice, rozšíření zornic
 •    potíže nebo bolest při močení, méně moči než je obvyklé
 •    stavy při kterých člověk vidí, cítí nebo slyší věci které neexistují (halucinace), zmatenost, poruchy spánku, úzkost, změny nálady a pozoornosti (delirium) a noční můry

Po léčbě přípravkem Tramadol Mylan se mohou objevit psychické potíže. Jejich intenzita a povaha se může lišit (v závislosti na pacientově osobnosti a délce léčby). Mohou se projevit jako změna nálady (většinou dobrá nálada, občas podrážděná nálada), změny aktivity (snížení, ale někdy zvýšení aktivity), snížení povědomí a schopnosti činit rozhodnutí, což může vést k chybám v úsudku. Může dojít k rozvoji závislosti.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů)

 •    zvýšení hodnot jaterních enzymů

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 •    nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie)
 •    zhoršení astmatu: nebylo ale prokázáno, že bylo způsobené tramadol-hydrochloridem.

Pokud jsou překročeny doporučené dávky nebo jsou podány další přípravky, které tlumí mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání.

Pokud je přípravek Tramadol Mylan užíván po dlouhou dobu, může dojít k rozvoji závislosti, i když riziko je velmi nízké. Pokud je léčba přerušena náhle, mohou se objevit abstinenční příznaky (viz “Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tramadol Mylan”).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1.    Jak přípravek Tramadol Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte tento přípravek pokud dojde ke změně barvy tablet nebo jejich jinému poškození a poraďte se s lékárníkem jak dále postupovat.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Tramadol Mylan obsahuje

Léčivou látkou je tramadolum (ve formě hydrochloridu). Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje: 100 mg, 150 mg nebo 200 mg léčivé látky.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2208, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potah tablety obsahuje:

100 mg – Hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, mastek, macrogol 6000, propylenglykol, oxid titaničitý (E171),

150 mg – Hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, mastek, macrogol 6000, propylenglykol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), hnědý oxid železitý (E172), hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

200 mg – Hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, mastek, macrogol 6000, propylenglykol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak přípravek Tramadol Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tramadol Mylan 100 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami a s vyraženým “M” na jedné straně a “TM1” na druhé straně.

Tramadol Mylan 150 mg: Světle oranžové, oválné, bikonvexní potahované tablety s vyraženým “M” na jedné straně a “TM2” na druhé straně.

Tramadol Mylan 200 mg: Hnědo-oranžové, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolky s vyraženým “M” na jedné straně a “TM3” na druhé straně.

Přípravek Tramadol Mylan se dodává v balení:

 •    blistry v papírových krabičkách po 10, 20, 20×1, 28, 30, 50, 56, 60, 60×1, 90 a 100 tabletách s prodlouženým uvolňováním.
 •    HDPE lahve s polypropylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem po 100 tabletách s prodlouženým uvolňováním
 •    HDPE lahvičky s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem po 500 a 1000 tabletách s prodlouženým uvolňováním (nemocniční balení).

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie Výrobce

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie McDermott Laboratories Ltd trading as Gerard Labs, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země Název přípravku
Rakousko Tramadol Arcana 100 mg/150 mg/200 mg Retardtabletten
Belgie Tramadol Retard Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg, tabletten met verlengde afgifte
Česká republika Tramadol Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
Dánsko Dolatramyl
Finsko Dolatramyl
Francie Tramadol Mylan LP 100 mg, comprimé á libération prolongée Tramadol Mylan LP 150 mg, comprimé á libération prolongée Tramadol Mylan LP 200 mg, comprimé á libération prolongée
Německo Tramadol-HCI Mylan 100 mg Retardtabletten Tramadol-HCI Mylan 150 mg Retardtabletten Tramadol-HCI Mylan 200 mg Retardtabletten
Itálie Tramadolo Mylan
Norsko Dolatramyl
Portugalsko Tramadol Mylan
Slovenská Tramadol Mylan 100 mg, Tramadol Mylan 150 mg, Tramadol Mylan 200 mg,
republika tablety s predíženým uvoFňovaním
Španělsko Tramadol Retard MYLAN 100 mg, 150 mg and 200 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Švédsko Dolatramyl

 

Nizozemsko Tramadol HCl Retard Mylan 100 mg/150 mg/200 mg, tabletten met verlengde afgifte
Velká Británie Maneo 100mg Prolonged-release tablets Maneo 150mg Prolonged-release tablets Maneo 200mg Prolonged-release tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.7.2015

Diskuze k Tramadol – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Tramadol – příbalový leták.

Napsat komentář