Tralgit – příbalový leták

Čtěte Tralgit 50 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Tralgit – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

TRALGIT 50/100 mg

tvrdé tobolky
(Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje..

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek TRALGIT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT užívat
 3. Jak se přípravek TRALGIT užívá
 4. Možné nežádoucí účinky přípravku TRALGIT
 5. Jak přípravek TRALGIT uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek TRALGIT a k čemu se používá

Přípravek TRALGIT se užívá k tišení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí a při bolestivých vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích, s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti.
Nástup účinku je asi za 15 až 30 minut a trvá 6 až 8 hodin.
Přípravek TRALGIT je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT užívat

Neužívejte přípravek TRALGIT:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku (tramadol), na analgetika morfinového typu (léky proti bolesti) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při otravě alkoholem a léky (hypnotiky – léky navozující spánek, narkotickými analgetiky-léky proti bolesti, psychofarmaky – léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují nervovou činnost),
 • při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy – léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich aplikaci.

Přípravek TRALGIT není určen pro děti a mladistvé do 14 let.

V případě, že výše uvedené stavy se u vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku TRALGIT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo zvýšeným nitrolebním tlakem,
 • trpíte poruchami jater či ledvin,
 • jste závislí na drogách.

Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech.

Další léčivé přípravky a přípravek TRALGIT
Účinky přípravku Tralgit a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem, zejména užíváte-li:

 • léky proti depresi ze skupiny SSRI, tricyklických antidepresiv, či inhibitorů MAO,
 • léky určené k léčbě duševních chorob (antipsychotika), proti úzkosti (anxiolytika) nebo na spaní (hypnotika),
 • selegilin (lék k léčbě Parkinsonovy choroby), karbamazepin (lék k léčbě epilepsie),
 • linezolid (antibiotikum), ritonavir (lék proti virovým infekcím),
 • digoxin (lék na srdce), mexiletin (lék k léčbě poruch srdečního rytmu),
 • ciprofloxacin (chemoterapeu­tikum), cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku), domperidon či metoklopramid (léky proti zvracení).

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i TRALGIT. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku TRALGIT pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva. TRALGIT a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

Přípravek TRALGIT s jídlem, pitím a alkoholem
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla.
Během léčby je zakázáno požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek TRALGIT prochází placentární bariérou. Protože o použití tramadolu v průběhu těhotenství existuje jen omezené množství informací, je jeho užívání u těhotných žen možné pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku během těhotenství rozhoduje lékař.
Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek TRALGIT užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku TRALGIT pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů! Přípravek TRALGIT může přivodit ospalost a útlum.

 1. Jak se přípravek TRALGIT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Dospělí a mladiství od 14 let
Obvykle se při náhlé bolesti užívá 1 tobolka. Jestliže do 30 minut až jedné hodiny bolest neustoupí, můžete užít další tobolku. Při déletrvající bolesti se obvykle užívá 1–2 tobolky 3 až 4krát denně.
Maximální jednotlivá dávka jsou dvě tobolky, maximální denní dávka by neměla překročit 8 tobolek.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6 až 8 hodin.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnos­t)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRALGIT užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Způsob podání
Přípravek neužívejte déle, než je k léčbě nezbytně nutné.
Spolkněte celou tobolku a zapijte tekutinou.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRALGIT je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému ošetřujícímu lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRALGIT, než jste měl(a):
Předávkování se projevuje miózou (zúžení zornic), zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí různého stupně (spavost až koma), vznikem křečí, útlumem dýchání a střevní činnosti. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRALGIT:
Jestliže zapomenete užít obvyklou dávku a bolest se znovu objeví, vynechanou dávku užijte ihned, když si vzpomenete. Dodržte odstup mezi dávkami a maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte prosím ihned užívat tablety a vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás projeví anafylaktická reakce (celková prudká alergická reakce). Ta se může projevit potížemi s dýcháním až těžkou dušností, otoky tváře, rtů či krku, pocitem na omdlení až mdlobami, horkostí, pocením, červenými skvrnami na kůži či kopřivkou.

Při užívání tramadolu (účinná látka přípravku TRALGIT) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle frekvence výskytu:

Velmi často (mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí):

 • závratě, pocity na zvracení.

Často (mohou se objevit až u 1 z 10 lidí):

 • bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa.

Méně často (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí):

 • nechutenství, pocity bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, závratě či omdlévání při náhlé změně polohy (sed nebo stoj z polohy vleže), žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce (svědění, vyrážka, kopřivka).

Vzácně (mohou se objevit až u 1 z 1000 lidí):

 • alergická reakce, anafylaxe, zmatenost, poruchy spánku, stavy nepřiměřeně dobré nálady provázené celkově zvýšenou aktivitou, stavy zhoršené nálady, snížená aktivita, poruchy vnímání a myšlení, změny vnímání chuti, brnění a mravenčení končetin, záchvaty křečí, zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížená aktivita mozkového centra pro řízení dechu, pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, zúžení průdušek, sípání, zhoršení astmatu, zažívací obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení, zvýšení krevního tlaku

Velmi vzácně (mohou se objevit až u 1 z 10 000 lidí):

 • závislost na tramadolu (účinná látka přípravku TRALGIT), nepokoj, nervozita, neklid se zvýšeným nutkáním k pohybu, nadměrné mimovolní pohyby, třes, otoky v důsledku alergické reakce, zvýšené hodnoty jaterních testů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. Jak přípravek TRALGIT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek TRALGIT obsahuje

 • Léčivou látku je tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 tobolce.
 • Dalšími složkami jsou dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek TRALGIT vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílá neprůhledná tobolka s bílým práškem uvnitř.
Velikost balení:
10 tobolek (1 blistr)
20 tobolek (2 blistry po 10 tobolkách)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 6.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Tralgit – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Tralgit – příbalový leták.

Napsat komentář