Tonanda – příbalový leták

Čtěte Tonanda příbalový leták. Léčivý přípravek Tonanda – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Tonanda

 1. zn. sukls163938/2014 a k sp. zn. sukls163926/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum/indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1.    Co je přípravek T onanda a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tonanda užívat
 3.    Jak se přípravek Tonanda užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek T onanda uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace
 7. Co je přípravek Tonanda a k čemu se používá

Přípravek Tonanda se předepisuje k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Všechny tři složky pomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak (hypertenzi). Pacienti, kteří již užívají perindopril/indapamid a amlodipin v samostatných tabletách, mohou místo toho užívat jednu tabletu přípravku Tonanda, která obsahuje všechny tři léčivé látky.

Přípravek Tonanda je kombinací tří léčivých látek perindoprilu, indapamidu a amlodipinu. Perindopril je inhibitor ACE (angiotenzin-konvertujícího enzymu). Amlodipin je antagonista vápníku (který patří do skupiny léčiv zvaných dihydropyridiny). Indapamid je diuretikum.

Perindopril a amlodipin u pacientů s vysokým krevním tlakem uvolňují krevní cévy, takže jimi krev proudí snadněji. Indapamid zvyšuje množství moči vytvořené ledvinami. Každá z léčivých látek snižuje krevní tlak a společně kontrolují Váš krevní tlak.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tonanda užívat Neužívejte přípravek Tonanda:

– jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné sulfonamidy, amlodipin-besylát nebo na jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoli další složku přípravku Tonanda (uvedenou v bodě 6),

–    jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo člena Vaší rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém),

–    jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným hepatální encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku),

–    jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze. Přípravek Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg a přípravek Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg jsou kontraindikovány u těžkého a středně těžkého onemocnění ledvin.

–    jestliže máte nízkou nebo vysokou hladinu draslíku v krvi,

–    jestliže je u Vás podezření na neléčené dekompenzované srdeční selhání (závažné zadržování vody, dýchací obtíže),

–    jestliže máte kardiogenní šok (stav, kdy srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve do těla), stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vedoucí ze srdce) nebo nestabilní anginu pectoris (bolest na hrudi, která se může projevovat během odpočinku),

–    pokud máte závažně nízký krevní tlak (závažná hypotenze),

–    pokud trpíte srdečním selháním (srdce nedokáže čerpat přiměřené množství krve, což vede k dušnosti nebo k periferním otokům, jako jsou otoky dolních končetin, kotníků či nohou) po akutním srdečním infarktu,

–    jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek Tonanda neužívat ani na počátku těhotenství – viz „Těhotenství a kojení“),

–    jestliže kojíte,

–    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tonanda se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

–    jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt,

–    jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vycházející ze srdce) nebo hypertrofickou kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledvinu krví),

–    jestliže    máte srdeční selhání,

–    jestliže    máte jiné problémy se srdcem nebo ledvinami,

–    jestliže    máte závažně zvýšený krevní tlak (hypertenzní krizi),

–    jestliže    máte problémy s játry,

–    jestliže trpíte kolagenním onemocněním (onemocnění kůže), jako je systémový lupus erythematodes nebo sklerodermie,

–    jestliže    máte aterosklerózu (kornatění tepen),

–    jestliže trpíte hyperparathyreózou (zvýšená aktivita příštítných tělísek),

–    jestliže    trpíte dnou,

–    jestliže    máte diabetes (cukrovku),

–    jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,

–    jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren), protože by se neměly užívat současně s přípravkem Tonanda (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Tonanda“),

–    jestliže jste starší osoba a Vaše dávka potřebuje zvýšit,

–    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

–    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

–    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Tonanda.“

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání

přípravku Tonanda se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz „Těhotenství a kojení“).

Pokud užíváte přípravek Tonanda, měl(a) byste též informovat svého lékaře nebo zdravotnický personál:

–    jestliže se máte podrobit anestezii a/nebo chirurgickému zákroku,

–    jestliže jste nedávno trpěl(a) průjmem nebo zvracením, nebo jste dehydratovaný(á),

–    jestliže podstupujete dialýzu nebo se máte podrobit aferéze LDL (odstraňování cholesterolu z krve pomocí přístroje),

–    jestliže se máte podrobit desenzibilizační léčbě pro snížení účinku přecitlivělosti na bodnutí včelou nebo vosou,

–    jestliže máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku).

Sportovci by měli vědět o tom, že přípravek Tonanda obsahuje léčivou látku (indapamid), která může vyvolat pozitivní reakci při testech na přítomnost léků.

Děti a dospívající

Přípravek Tonanda není určen k použití u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Tonanda

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Tonanda byste neměl(a) užívat současně s:

–    lithiem (používaným k léčbě deprese),

–    draslík (kalium) šetřícími diuretiky (spironolakton, triamteren), solemi draslíku.

Léčba přípravkem Tonanda může být ovlivněna jinými léky.

Ujistěte se, že jste informoval(a) svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být zapotřebí zvláštní péče:

–    jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku,

–    prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu),

–    alopurinol (k léčbě dny),

–    terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie),

–    kortikosteroidy používané k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy,

–    imunosupresiva užívaná k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci k zabránění odmítnutí štěpu (např. cyklosporin),

–    ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitory proteázy používané k léčbě HIV),

–    léky k léčbě rakoviny,

–    ketokonazol, itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí),

–    rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika),

–    halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie),

–    pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic),

–    injekční zlato (užívané k léčbě revmatoidní polyartritidy),

–    vinkamin (užívaný k léčení symptomatických kognitivních onemocněních u starších lidí, zahrnující ztrátu paměti),

–    bepridil, verapamil, diltiazem (užívaný k léčení srdce),

–    sultoprid (k léčbě psychóz),

–    léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol),

–    digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem),

–    baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je    roztroušená skleróza),

–    léky k léčení cukrovky, jako je inzulín nebo metformin,

–    vápník včetně doplňků vápníku,

–    stimulační projímadla (např. senna),

–    nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. kyselina acetylsalicylová),

–    injekční amfotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění),

–    léky k léčení psychických onemocnění, jako je deprese, úzkost, schizofrenie… (např. tricyklická antidepresiva, neuroleptika),

–    tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci),

–    Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná),

–    dantrolen (infuze k léčbě závažných abnormalit tělesné teploty),

–    simvastatin (lék na snížení cholesterolu),

–    anestetika.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

–    pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Tonanda“ a „Upozornění a opatření“.

Přípravek Tonanda s jídlem a pitím

Přípravek Tonanda by se měl užívat před jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět).

Váš lékař Vám obvykle doporučí vysazení přípravku Tonanda dříve, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Tonanda. Přípravek Tonanda se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašemu dítěti, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo se připravujete na kojení. Přípravek Tonanda je kontraindikován pro matky, které kojí, a Váš lékař může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Navštivte ihned svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tonanda neovlivňuje bdělost, avšak můžete zaznamenat závratě nebo slabost v důsledku nízkého krevního tlaku, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Doporučuje se, abyste neřídil(a) vozidla a neobsluhoval(a) stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Tonanda působí.

 1. Jak se přípravek Tonanda užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. Užívejte tabletu nejlépe ráno a před jídlem. Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tablety přípravku Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg a přípravku Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg mohou být podle potřeby rozděleny na stejné dávky. Tabletu přípravku Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg nebo přípravku Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg můžete rozlomit tak, že ji položíte na rovný povrch půlicí rýhou směrem nahoru. Poté stiskněte dvěma prsty oba konce tablety.

Váš lékař Vám určí správnou dávku. Přípravek Tonanda je předepisován pacientům, kteří již užívají perindopril/indapamid a amlodipin odděleně v tabletách.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tonanda, než jste měl(a)

Jestliže jste si vzal(a) příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte výrazně nízký krevní tlak (příznaky jako závratě nebo mdloby), může Vám pomoci, když si lehnete se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tonanda

Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však zapomenete vzít dávku přípravku Tonanda, vezměte si další dávku v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tonanda

Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto přípravkem předem poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, přestaňte okamžitě užívat tento léčivý

přípravek a ihned informujte svého lékaře:

–    příznaky alergické reakce jako jsou otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání,

–    silné závratě nebo mdloby,

–    neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené dle klesající četnosti:

–    Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

bolest hlavy, pocity závratě, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, somnolence (spavost), poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), točení hlavy v důsledku nízkého krevního tlaku, tinitus (pocit hučení v uších), nízký krevní tlak, palpitace (velice rychlé bušení srdce), zrudnutí (pocit horka či tepla v obličeji), dušnost, kašel, poruchy trávicího traktu (pocit na zvracení, bolest horní části břicha, nechutenství, zvracení, bolest břicha, změny chuti, sucho v ústech, poruchy trávení nebo zažívací obtíže, průjem, zácpa), křeče, otok (otok dolních končetin nebo kotníků), pocit únavy,

–    Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

alergické reakce (jako je kožní vyrážka, svědění), změny nálad, poruchy spánku, nespavost, deprese, třes, ztráta vnímání bolesti, synkopa (dočasná ztráta vědomí), rinitida (ucpaný nos nebo vodnatá rýma), bronchospasmus (pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost), změna vyprazdňování, angioedém (příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka), kopřivka, purpura (červené tečky na kůži), pocení, vypadávání vlasů, červené nebo jinak zbarvené skvrny na kůži, bolest zad, svalů nebo kloubů, problémy s ledvinami, zvýšená potřeba močení, zejména během noci, impotence, zvětšení prsů u mužů, bolest na hrudníku, bolest, celkový pocit nemoci, zvýšení nebo pokles tělesné hmotnosti,

–    Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

vysoká hladina cukru v krvi, zmatenost, kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční příhoda), eosinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic), otoky dásní, nadýmání břicha (gastritida), periferní neuropatie (choroba, která vyvolává ztrátu smyslového vnímání, bolest, neschopnost ovládání svalů), zvýšené napětí svalů, závažné kožní reakce jako je erythema multiforme. Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematodes (typ kolagenního onemocnění), může dojít k jejímu zhoršení.

Dále byly také zaznamenány případy fotosenzitivních reakcí (změny vzhledu kůže) po vystavení kůže slunečnímu záření nebo umělému UVA záření.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

život ohrožující nepravidelný tlukot srdce (torsade de pointes)

Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky břišní a změnám v laboratorních hodnotách (krevních testech). Může být nutné, aby vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování vašeho stavu.

V případě jaterní nedostatečnosti (porucha funkce jater) se může vyskytnout jaterní encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Tonanda uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace Co přípravek Tonanda obsahuje

– Léčivými látkami jsou perindoprilum erbuminum, amlodipinum (jako besilát) a indapamidum. Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 2 mg, amlodipinum 5 mg (jako besilát) a indapamidum 0,625 mg.

 

Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg
Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg, amlodipinum 5 mg (jako besilát) a
indapamidum 1,25 mg. Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 m g
Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg, amlodipinum 10 mg (jako besilát) a
indapamidum 1,25 mg
Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg
Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg, amlodipinum 5 mg (jako besilát) a
indapamidum 2,5 mg.
Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg

 

Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg, amlodipinum 10 mg (jako besilát) a indapamidum 2,5 mg.

– Dalšími složkami jsou hydrogenuhličitan sodný, mikrokrystalická celulóza (E460), předbobtnalý škrob (Typ 1500), sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572) a hexahydrát chloridu vápenatého.

Jak přípravek Tonanda vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 2 mg/5 mg/0,625 mg: Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně o délce 9 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Tablety 4 mg/5 mg/1,25 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami o průměru 7 mm.

Tablety 4 mg/10 mg/1,25 mg: Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně o délce 12 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety 8 mg/5 mg/2,5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami o průměru 9 mm.

Tablety 8 mg/10 mg/2,5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně se zkosenými hranami o průměru 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 a 90 tabletách v blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko TAD PHARMA GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, CUXHAVEN, Německo KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równolegla 5, 02-235 Warsaw, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku
Bulharsko Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0.625 mg tablets Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1.25 mg tablets Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1.25 mg tablets Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2.5 mg tablets Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2.5 tablets
Česká republika Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg
Estonsko Co-Dalnessa
Litva Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0.625 mg tabletés Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1.25 mg tabletés Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1.25 mg tabletés Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2.5 mg tabletés Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2.5 tabletés
Lotyšsko Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0.625 mg tabletes Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1.25 mg tabletes Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1.25 mg tabletes Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2.5 mg tabletes Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2.5 tabletes
Maďarsko Co-Dalnessa 2 mg/5 mg/0.625 mg tabletta Co-Dalnessa 4 mg/5 mg/1.25 mg tabletta Co-Dalnessa 4 mg/10 mg/1.25 mg tabletta

 

Co-Dalnessa 8 mg/5 mg/2.5 mg tabletta Co-Dalnessa 8 mg/10 mg/2.5 mg tabletta
Polsko Co-Amlessa
Rumunsko Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0.625 mg comprimate Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1.25 mg comprimate Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1.25 mg comprimate Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2.5 mg comprimate Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2.5 comprimate
Slovenská republika Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0.625 mg tablety Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1.25 mg tablety Co-Amlessa 4 mg/10 mg/1.25 mg tablety Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2.5 mg tablety Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2.5 tablety
Slovinsko Amlewel 2 mg/5 mg/0.625 mg tablete Amlewel 4 mg/5 mg/1.25 mg tablete Amlewel 4 mg/10 mg/1.25 mg tablete Amlewel 8 mg/5 mg/2.5 mg tablete Amlewel 8 mg/10 mg/2.5 tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.11.2014

Diskuze k Tonanda – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Tonanda – příbalový leták.

Napsat komentář