Tiapridal – příbalový leták

Čtěte Tiapridal kapky příbalový leták. Léčivý přípravek Tiapridal – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

TIAPRIDAL kapky

perorální roztok, kapky
(tiapridi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Tiapridal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat.
 3. Jak se Tiapridal užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Tiapridal uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 1. Co je TIAPRIDAL a k čemu se používá

Tiapridal je přípravek, který působí na psychické funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného.
Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.
Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou.
Přípravek Tiapridal lze užít u dospělých a dětí od 3 let k léčbě těžkých poruch chování a agresivity.


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat

Neužívejte Tiapridal:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiaprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Tiapridal
 • pokud trpíte vzácným onemocněním nadledvin, tzv. feochromocytomem, které způsobuje bolest hlavy, návaly horka a periodický vzestup krevního tlaku
 • pokud je Vám podávána levodopa při léčbě Parkinsonovy choroby (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí)
 • pokud trpíte současným nádorovým onemocněním mozku, produkujícím hormon prolaktin a/nebo nádorem prsu

Pokud si myslíte, že byste mohl(a) mít některé z uvedených potíží nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se se svým lékařem, než začnete Tiapridal užívat, se svým lékařem.

Upozornění a opatření:

 • pokud trpíte Parkinsonovou chorobou (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí) měl být Vám být předepsán Tiapridal pouze ve výjimečném případě
 • pokud trpíte epilepsií (padoucnicí), musí existovat zvláště závažné důvody, předepíše-li Vám lékař tento lék, vzhledem ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů.
 • pokud trpíte onemocněním ledvin, musíte přesně dodržovat snížené dávkování přípravku, které stanoví lékař
 • pokud užíváte nějaký další lék (viz “Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”)
 • pokud trpíte srdečním onemocněním a onemocněním cév.
 • u starších pacientů s těžkým duševním onemocněním, které má souvislost s demencí.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat Tiapridal.
Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je Tiapridal je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Mohou se nečekaně objevit horečka či infekce, které mohou být příčinou změny jednotlivých složek krve (krevní dyskrázie). V tom případě neprodleně informujte Vašeho lékaře.
Přípravek Tiapridal není vzhledem k nedostatku zkušeností určen k podávání dětem do 3 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tiapridal
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Tiapridal a naopak.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jedná se hlavně o přípravky určené k léčbě:

 • Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby
 • nepravidelného srdečního rytmu, vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhávání
 • některých duševních poruch, deprese, úzkosti a poruch spánku
 • parazitárních infekcí
 • bakteriálních infekcí
 • poruch trávicího ústrojí
 • alergií
 • bolesti a migrény
 • závislosti na opioidech
 • zeleného zákalu
 • a dále např. projímadla, látky používané k vyšetření funkce nadledvin nebo léky užívané na odvodnění

.
Přípravek Tiapridal se nesmí užívat společně s léky obsahujícími kabergolin nebo chinagolid, pokud je neužíváte k léčbě Prakinsonovy choroby.
Přípravky působící na centrální nervový systém, jako léky proti bolesti, léky potlačující kašel, léky na spaní, na uklidnění, proti zvracení, proti alergii, mohou zvyšovat účinek přípravku Tiapridal a vyvolávat snížení pozornosti i spavost. Také alkohol zvyšuje celkový účinek přípravku Tiapridal, zejména zvýšením celkového utlumení a výraznou spavostí. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku.

Užívání přípravku Tiapridal s jídlem a alkoholem
Přípravek Tiapridal lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud otěhotníte během užívání přípravku Tiapridal, ihned o tom informujte svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Tiapridal v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnouit tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Protože není známo, zda se přípravek vylučuje do lidského mateřského mléka, nedoporučuje se během užívání přípravku Tiapridal kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože Tiapridal může způsobit útlum a ospalost.
Přípravek Tiapridal obsahuje methylparaben a propyparabel, které mohou způsobit alergické reakce.


 1. Jak se přípravek Tiapridal užívá

Vždy užívejte Tiapridal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař. Tiapridal se užívá u dospělých a dětí od 3 let obvykle takto:
1 kapka odpovídá 5 mg tiapridu

– krátkodobá léčba agitovaných a agresivních stavů, zejména ve stáří nebo při chronickém abusu alkoholu:
Použití u dospělých: 200 až maximálně 300 mg za den, po dobu 1 – 2 měsíců.
U starších pacientů by dávky 200 – 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla být zahájena nízkou dávkou 50 mg (10 kapek) 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 50 – 100 (10 – 20 kapek) mg každé 2 – 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den.
Maximální doporučenou dávkou je 300 mg (60 kapek) za den.

– abnormální a mimovolní pohyby:
Dospělí: 300 – 800 mg/den.
Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být velmi
postupně zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky.
Děti od 3 let: 3 – 6 mg na kg tělesné hmotnosti denně.

– těžké poruchy chování u dětí od 3 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou:
Dávka je 100 – 150 mg/den.
Při poruše funkce ledvin lékař dávku sníží na polovinu nebo čtvrtinu obvyklé dávky.
Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tiapridal, než jste měl(a):
Při požití většího počtu kapek se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka, dlouhodobý stah žvýkacích svalů, ospalost, útlum, ztráta vědomí. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře nebo nejbližší lékařskou službu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapridal:
Přípravek užijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapridal
Užívejte přípravek podle doporučení lékaře a nevysazujte jej bez jeho předchozího vědomí.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tiapridal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V průběhu užívání přípravku se mohou často objevit následující nežádoucí účinky: závratě, bolest hlavy, zvýšený třes rukou, zvýšení svalového napětí, pohybové poruchy, slinění, ospalost, nespavost, netečnost, únava, slabost, malátnost, vylučování mléka mléčnou žlázou, zvětšení a bolest prsou i u mužů, poruchy menstruace, orgasmu a impotence. Méně často se objevuje neklid, křeče, strnutí šíje a žvýkacích svalů, stahy některých svalů v obličeji a na krku, zvýšení tělesné hmotnosti.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny rytmické, mimovolní pohyby převážně končetin, jazyka a/nebo obličeje a poruchy srdečního rytmu a pokles krevního tlaku.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se u Vás objeví horečka nebo infekce, vyhledejte lékaře.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Stejně jako u ostatních neuroleptik se může vyskytnout neuroleptický maligní syndrom, který je charakterizovaný vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, zrychlenou srdeční činností, zrychleným dýcháním, ospalostí a zmateností. Jestliže se tyto příznaky rozvinou, přerušte užívání přípravku Tiapridal a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


 1. Jak Tiapridal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Přípravek Tiapridal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Po prvním otevření spotřebujte Tiapridal do 45 dnů.
Nepoužívejte přípravek Tiapridal, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození lahvičky nebo změny barvy roztoku.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 1. Další informace

Co přípravek Tiapridal obsahuje:
Léčivou látkou je tiapridi hydrochloridum.
Jeden ml perorálních kapek, roztoku obsahuje tiapridi hydrochloridum 153,21 mg.
(Jedna kapka (0,036 ml) obsahuje tiapridi hydrochloridum 5,55 mg, což odpovídá tiapridum 5 mg.)
(Jeden ml obsahuje přibližně 28 kapek)
Pomocnými látkami jsou m ethylparaben, propylparaben, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, kalium-sorbát, sodná sůl sacharinu, citronové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Tiapridal vypadá a co obsahuje toto balení:
Tiapridal, perorální kapky, roztok je čirý bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok s citrusovou vůní.
Je dodáván v papírové krabičce obsahující hnědou skleněnou lahvičku s bílým PE kapátkem a bílým PE uzávěrem.
Velikost balení je 30 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Unither Liquid Manufacturing, Colomiers, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., tel. 233 086 111, fax 233 086 222

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 27.6.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Tiapridal – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Tiapridal – příbalový leták.

Napsat komentář