Tanyz – příbalový leták

Čtěte Tanyz Eras 0,4 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Tanyz – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Tanyz ERAS 0,4 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním
tamsulosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Tanyz ERAS a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tanyz ERAS užívat
 3. Jak se přípravek Tanyz ERAS užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tanyz ERAS uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Tanyz ERAS a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Tanyz ERAS je tamsulosin. Jde o selektivní blokátor alpha1A/1D adrenoreceptorů. Snižuje napětí v hladkém svalstvu prostaty a močové trubice, což umožňuje snazší průtok moče močovou trubicí a usnadňuje tak močení. Navíc snižuje pocit nucení k močení.
Tanyz ERAS se používá u mužů k léčbě potíží dolních cest močových spojených s nezhoubným zbytněním prostaty (benigní hyperplazie prostaty). Tyto potíže mohou zahrnovat obtížné močení (slabý proud), ukapávání moče, silné nutkání k močení, časté močení v noci i ve dne.


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tanyz ERAS užívat

Neužívejte přípravek Tanyz ERAS:

 • jestliže jste alergický na tamsulosin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se může projevit náhlým místním otokem měkkých tkání těla (např. krku nebo jazyka), obtížným dýcháním a/nebo svěděním a vyrážkou (angioedém).
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater.
 • jestliže trpíte mdlobami vyvolanými poklesem krevního tlaku, když chcete změnit polohu (posadit se nebo se postavit).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tanyz ERAS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při dlouhodobém užívání tohoto přípravku jsou nutné pravidelné lékařské prohlídky ke sledování vývoje Vašeho stavu.
Vzácně se mohou během užívání přípravku Tanyz ERAS, stejně jako u ostatních podobných přípravků, objevit mdloby. Při prvních pocitech závratí nebo slabosti je třeba se posadit nebo si lehnout, dokud tyto příznaky nevymizí.
Jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin, informujte o tom svého lékaře.
Jestliže máte podstoupit nebo plánujete podstoupit oční operaci k odstranění šedého zákalu oční čočky (katarakta). Informujte svého očního lékaře, že jste užíval nebo užíváte tamsulosin. Oční lékař pak může přijmout potřebná opatření, pokud jde o použitou operační techniku a podání léků. Zeptejte se svého lékaře, zda nemáte odložit nebo dočasně přerušit užívání tohoto přípravku před operací šedého zákalu.
Zbytek tablety můžete zpozorovat ve stolici. Nemějte obavy z nízké účinnosti tablety, neboť léčivá látka se již uvolnila.

Děti
Nedávejte tento lék dětem nebo dospívajícím mladším 18 let, protože u této populace neúčinkuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Tanyz ERAS
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.
Užívání přípravku Tanyz ERAS zároveň s jinými léčivy ze stejné skupiny (blokátory alfa1- adrenoreceptorů) může způsobit nežádoucí pokles krevního tlaku.
Je mimořádně důležité, abyste informovali svého lékaře, pokud máte být současně léčen léky, které mohou snižovat vylučování přípravku Tanyz ERAS z Vašeho těla (například ketokonazol, erythromycin).

Přípravek Tanyz ERAS s jídlem a pitím
Tamsulosin můžete užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Tento bod není relevantní, protože přípravek Tanyz ERAS je určen pouze pro podávání mužům.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by měl tamsulosin vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přesto je třeba myslet na to, že se během léčby mohou objevit závratě a točení hlavy. Řiďte a obsluhujte stroje, jen pokud se cítíte v pořádku.


 1. Jak se přípravek Tanyz ERAS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně. Tamsulosin můžete užívat s jídlem i bez jídla, pokud možno ve stejnou dobu každý den.
Tabletu polykejte celou. Je důležité, abyste tabletu nekousal ani nežvýkal, protože to může ovlivnit účinek tamsulosinu.
Obvykle bývá přípravek Tanyz ERAS předepsán na delší dobu. Účinky na močový měchýř a močení se udržují dlouhodobou léčbou přípravkem Tanyz ERAS.
Jestliže jste užil více přípravku Tanyz ERAS, než jste mělUžití příliš velkého počtu tablet přípravku Tanyz ERAS může vést k nežádoucímu poklesu krevního tlaku a vzestupu srdeční frekvence s pocity na omdlení. Pokud jste užil více tablet Tanyz ERAS, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Tanyz ERAS
Pokud jste zapomněl užít denní dávku tamsulosinu v doporučenou dobu, můžete ji užít později během dne. Pokud si to uvědomíte až další den, pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Tanyz ERAS
Pokud léčbu tamsulosinem předčasně ukončíte, Vaše původní obtíže se mohou vrátit. Pokračujte proto v užívání přípravku podle doporučení lékaře, i když Vaše obtíže vymizely. Pokud zvažujete ukončení léčby, vždy se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Závažné rekce jsou vzácné. Ihned kontaktujte lékaře, pokud se u Vás vyskytne závažná alergická reakce, která způsobí otok obličeje nebo krku (angioedém).
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

 • závratě, zvláště pokud si náhle sednete nebo se postavíte,
 • abnormální ejakulace, retrográdní ejakulace (semeno neodchází z těla močovou trubicí, ale místo toho se dostává do močového měchýře) a selhání ejakulace.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

 • bolesti hlavy,
 • palpitace (pociťované zrychlené bušení srdce),
 • pokles krevního tlaku např. při náhlém vstávání z polohy vsedě nebo vleže, který je někdy spojen se závratí,
 • rýma nebo ucpaný nos (rinitida),
 • průjem, nevolnost (nauzea) a zvracení, zácpa,
 • slabost (astenie),
 • vyrážka, svědění, kopřivka (utrikarie).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

 • mdloby,
 • náhlý místní otok měkkých tkání těla (např. hrdla nebo jazyka), obtížné dýchání a/nebo svědění a vyrážka, často jako alergická reakce (angioedém).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

 • priapismus (bolestivá dlouhotrvající nechtěná erekce, která vyžaduje okamžitou léčbu),
 • vyrážka, zánět a výskyt puchýřů na kůži a sliznici rtů, očí, úst, nosu nebo pohlavního ústrojí (Stevens-Johnsonův syndrom),
 • abnormální nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní, arytmie, zrychlená srdeční frekvence/tachykardie), obtížné dýchání (dyspnoe).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • rozmazané vidění, zhoršení zraku,
 • krvácení z nosu,
 • sucho v ústech,-
 • vážné formy vyrážky (erythema multiforme, exfoliativní dermatitida).

Jestliže se chystáte podstoupit oční operaci kvůli šedému zákalu (katarakta) a právě užíváte nebo jste nedávno užíval Tanyz ERAS, zornice se může špatně roztahovat a duhovka (zbarvená kruhová část oka) se může během zákroku odchlípnout.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Tanyz ERAS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tanyz ERAS obsahuje
Léčivou látkou je tamsulosini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg, což odpovídá tamsulosinum 0,367 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Vnitřní tableta: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, karbomer, koloidní bezvodý oxid křemičitý, červený oxid železitý (E172), magnesium-stearát.
Vnější tableta: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, karbomer, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Jak přípravek Tanyz ERAS vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé kulaté tablety s označením „T9SL“ na jedné straně a „0,4“ na druhé straně.
Přípravek je balen v blistrech.
Velikost balení: 10, 18, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, NěmeckoSynthon B.V., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania S.L., Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu
Nizozemsko
Rakousko
Bulharsko, Česká republika, Maďarsko,
Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovenská
republika Název léčivého přípravku
Tamsulosine HCl Krka
Tamsulosin Krka
Tanyz ERAS
Estonsko
Německo
Slovinsko
Portugalsko
Rumunsko Tanyz ERAS 0,4 mg
Tamsulosin TAD
TANYZ ERAS
Tansulosina Krka
Tanyz 0,4 mg

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 8.5.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Tanyz – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Tanyz – příbalový leták.

Napsat komentář