Sumamed – příbalový leták

Čtěte Sunamed příbalový leták. Léčivý přípravek Sunamed – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

SUMAMED

tvrdé tobolky
(azithromycinum 250 mg)

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je SUMAMED a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED užívat
 3. Jak se SUMAMED užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak SUMAMED uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 1. Co je SUMAMED a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SUMAMED, tvrdé tobolky je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makrolidových antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

SUMAMED, tvrdé tobolky je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění:

 • Infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha
 • Infekce dolních cest dýchacích: bakteriální zánět průdušek, akutní zhoršení chronického záně- tu průdušek, zápal plic
 • Infekce kůže a měkkých tkání: migrující erytém
 • zarudnutí (první stádium Lymeské borrelió- zy – možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá one- mocnění kůže a sekundární hnisavé záněty kůže
 • Pohlavně přenosné choroby, nekomplikované záněty močové trubice, děložního čípku a pánve

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED užívat

Neužívejte SUMAMED

 • jestliže jste alergický(á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum a nebo na kte-roukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUMAMED je zapotřebí, jestliže:

 • máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin,
 • máte závažné srdeční poruchy či poruchy srdečního rytmu, jako je syndrom dlouhého QT in- tervalu (prokázaný na elektrokardiogramu – EKG),
 • máte velmi nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi,
 • se u Vás rozvinou příznaky další infekce,
 • užíváte námelové alkaloidy, jako je ergotamin (k léčbě migrény), protože tyto léky se nemají užívat současně s azithromycinem (viz bod „Další léčivé přípravky a SUMAMED“),
 • máte určitý druh svalové slabosti nazývaný myastenia gravis,
 • máte nervové (neurologické) nebo duševní (psychiatrické) problémy.

Další léčivé přípravky a SUMAMED
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.
SUMAMED může reagovat s některými jinými léky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • antacida – používána při pálení žáhy a poruchách trávení.
 • ergotamin (používaný k léčbě migrény) – nemá se užívat současně, protože se mohou objevit závažné nežádoucí účinky (pocity necitlivosti nebo brnění v končetinách, svalové křeče, bolesti hlavy, křeče, bolesti břicha nebo bolest na hrudi).
 • warfarin nebo podobné léky k ředění krve. SUMAMED může naředění krve ještě zvýšit.
 • cisaprid (k léčbě žaludečních obtíží) – nemá se užívat současně, protože může vyvolat závažné
 • srdeční poruchy (prokázané na elektrokardiogramu – EKG).
 • terfenadin (k léčbě senné rýmy) – nemá se užívat současně, protože může vyvolat závažné sr-
 • deční poruchy (prokázané na elektrokardiogramu – EKG).
 • zidovudin nebo nelfinavir – používané k léčbě HIV infekcí. Současné užívání nelfinaviru a přípravku SUMAMED může způsobit, že se u Vás vyskytne více nežádoucích účinků uvedených v této příbalové informaci.
 • rifabutin – používaný k léčbě tuberkulózy (TBC).
 • chinidin, prokainamid, dofetilid, amiodaron nebo sotalol – používané k léčbě poruch srdečního rytmu.
 • cyklosporin – používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladiny cyklosporinu ve Vaší krvi a může Vám změnit dávku.
 • citalopram – antidepresivum.
 • moxifloxacin nebo levofloxacin (antibiotika).
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků. SUMAMED mů- že zesílit účinek těchto léků. Lékař Vám může změnit dávku:
 • triazolam, midazolam (sedativa),
 • theofylin – používaný při dýchacích obtížích, jako je asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
 • digoxin – používaný k léčbě srdečních poruch,
 • pimozid – používaný k léčbě duševních poruch.

SUMAMED s jídlem a pitím
Přípravek SUMAMED, tvrdé tobolky se užívá v jedné denní dávce. Tobolky se polykají celé.
Přípravek SUMAMED, tvrdé tobolky se má užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
O použití azithromycinu během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné informace. Proto byste neměla užívat SUMAMED během těhotenství, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučil.
Azithromycin částečně přechází do mateřského mléka, proto se nemá SUMAMED užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici údaje o vlivu azithromycinu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.


 1. Jak se SUMAMED užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších pacientů a děti s tělesnou hmotností nad 45 kg
Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému) je celková dávka azithromycinu 1 500 mg, která má být užita během 3 dnů (500 mg jednou denně).
Při léčení migrujícího erytému je celková dávka azithromycinu 3 g, která se má podávat následovně: 1 000 mg (4 tobolky v jednotlivé dávce) první den a dále 500 mg (2 tobolky) jednou denně od druhého do pátého dne.
Při léčení nekomplikované genitální infekce vyvolané Chlamydií trachomatis je dávka 1 000 mg po- dávána v jedné perorální dávce (4 tobolky v jednotlivé dávce).

Starší pacienti
Dávkování u starších pacientů je stejné jako u dospělých.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku SUMAMED pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater
SUMAMED nemá být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním.

Jestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více tobolek než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl/a užít SUMAMED
Užijte dávku, jakmile si to uvědomíte a dále pokračujte dle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat SUMAMED
Nikdy neukončujte léčbu přípravkem SUMAMED sami, ale nejdříve se poraďte se svým lékařem.
Pokud není předepsaná léčba úplně ukončena, infekce se může vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
SUMAMED je obvykle dobře snášen.
Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících příznaků závažné alergické reakce, přestaňte tento přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici:

 • náhlé potíže s dýcháním, mluvením nebo polykáním
 • otoky rtů, jazyka, obličeje a krku
 • silné závratě nebo kolaps
 • závažná nebo svědivá vyrážka, zejména s výsevem puchýřů a bolestivostí očí, úst a pohlavních orgánů

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté (mohou postihnout 1 a více z 10 léčených pacientů)

 • průjem

Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 léčených pacientů)

 • bolesti hlavy
 • zvracení, bolesti břicha, nevolnost
 • snížený počet lymfocytů (druh bílých krvinek), zvýšený počet eozinofilů, bazofilů, monocytů a neutrofilů (druhy bílých krvinek), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů)

 • kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), poševní infekce; zápal plic, houbové infekce, bakteriální infekce, zánět hltanu, zánět žaludku a tenkého střeva, rýma, kandidóza dutiny ústní
 • snížení počtu některých typů bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eosinofilie)
 • přecitlivělost na některé látky (hypersenzitivita)
 • ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 • nervozita, nespavost závrať, ospalost, porucha vnímání chuti, porucha čití – mravenčení, brnění, svědění (parestézie)
 • poškození zraku
 • poškození ucha, pocit závratě (vertigo)
 • bušení srdce
 • návaly horka
 • dýchací potíže, dušnost, krvácení z nosu
 • zácpa, nadýmání, trávicí potíže, zánět žaludku, potíže při polykání, břišní distenze (roztažení),
 • sucho v ústech, říhání, vředy v ústech, nadměrná tvorba slin
 • vyrážka, svědění, kopřivka, zánět kůže, suchá kůže, nadměrné pocení
 • osteoartróza (onemocnění kloubů), bolesti svalů, zad a šíje
 • pálivá a řezavá bolest při močení, bolest ledvin
 • krvácení mimo menstruační cyklus, onemocnění varlat
 • otoky (např. v obličeji nebo dolních končetin), celková tělesná slabost, malátnost, únava, bolest na hrudi, horečka
 • zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění jater, zvýšené hladiny bilirubinu (žlučového barviva), močoviny, kreatininu a alkalické fosfatázy v krvi; abnormální hladiny
 • draslíku a sodíku v krvi (poukazují na funkci ledvin); zvýšené hladiny chloridů, glukózy a hydrogenuhličitanů; zvýšení počtu krevních destiček; snížení hematokritu (podíl červených krvinek na celkovém objemu krve
 • komplikace po výkonu

Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů):

 • neklid
 • abnormální funkce jater, cholestatická žloutenka
 • citlivost na světlo

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • zánět tlustého střeva
 • anafylaktická reakce
 • snížení počtu krevních destiček, chudokrevnost (hemolytická anémie)
 • agresivita, úzkost, delirium, halucinace
 • krátkodobá ztráta vědomí, křeče, snížení čití, psychomotorická hyperaktivita, ztráta a porucha čichu, ztráta vnímání chuti, myastenia gravis (narušení nervosvalového přenosu – porucha hybnosti, svalová únava)
 • porucha sluchu včetně hluchoty nebo ušního šelestu
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, změny srdečního rytmu zjištěné z elektrokardiogramu (prodloužení intervalu QT a torsade de pointes)
 • nízký krevní tlak
 • zánět slinivky břišní, změna barvy jazyka
 • zánět jater, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které v ojedinělých případech vedly k úmrtí
 • alergické kožní reakce, odumírání a olupování kůže
 • bolesti kloubů
 • akutní selhání ledvin, zánět ledvin

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak SUMAMED uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 1. Obsah balení a další informace

Co SUMAMED obsahuje
– Léčivou látkou je azithromycinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje azithromycinum 250 mg.
– Pomocnými látkami jsou mrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132).

Jak SUMAMED vypadá a co obsahuje toto balení
SUMAMED tvrdé tobolky jsou neprůhledné, světle modré (spodní část) a tmavomodré (vrchní část) tobolky obsahující bílý až nažloutlý krystalický prášek bez zápachu.
Velikost balení: 6 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko
Pliva Croatia Ltd., Zagreb, Chorvatsko

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 18.6.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Sumamed – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Sumamed – příbalový leták.

Napsat komentář