Siofor – příbalový leták

Čtěte Siofor 850 příbalový leták. Léčivý přípravek Siofor – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Siofor 850

potahované tablety (metformini hydrochloridum)

Pro použítí u dětí nad 10 let a dospělých. Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Siofor 850 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Siofor 850 užívat
 3. Jak se Siofor 850 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Siofor 850 uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE SIOFOR 850 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Siofor 850 patří do skupiny léků určených k léčbě non-inzulin dependentního diabetu (diabetes mellitus II. typu) u dospělých a dětí nad 10 let.
Siofor 850 je lék na snížení příliš vysokých hladin glukózy v krvi u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus II. typu; zejména pak pacientů s nadváhou, u nichž nebylo dosaženo dostatečné úpravy hladin glukózy v krvi pouze pomocí diety a cvičení.

Dospělí
Lékař Vám může předepsat Siofor 850 samotný (monoterapie) nebo v kombinaci s jinými léky snižujícími hladinu glukózy v krvi či s inzulinem.

Děti a mladiství
U dětí nad 10 let a mladistvých může lékař předepsat Siofor 850 samotný (monoterapie) nebo v kombinaci s inzulínem. Po selhání dietetických opatření u dospělých pacientů s nadváhou a cukrovkou (diabetes mellitus II. typu) lze prokázat sníženou četnost komplikací diabetu v případě léčby těchto pacientů metforminem jako lékem první volby.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIOFOR 850 UŽÍVAT

Neužívejte Siofor 850:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Siofor 850;
 • v případě překyselení krve při diabetu (diabetická ketoacidóza) nebo při nebezpečně vysoké hladině glukózy v krvi jakožto počátečním stádiu diabetického kómatu;
 • při selhání ledvin nebo poškození funkcí ledvin
 • při přítomnosti (akutní) stavů, které mohou vést ke zhoršení funkcí ledvin, například:

ztráta tekutin v důsledku úporného zvracení nebo těžkého průjmu,

závažné infekce,

oběhové selhání (šok),

 • jestliže máte podstoupit vyšetření spojené s podáním kontrastních látek obsahujících jod do krevních cév. Siofor 850 má být vysazen 48 hodin před, v průběhu a 48 hodin po vyšetření;
 • při akutním nebo chronickém onemocnění, které může vést k nedostatku kyslíku v tělesných tkáních (tkáňové hypoxii), například:

srdeční selhání nebo porucha funkce plic,

infarkt myokardu v nedávné době,

oběhové selhání (šok);

 • při poruše funkcí jater nebo při akutní otravě alkoholem či alkoholismu;
 • jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Siofor 850 je zapotřebí:

 • jestliže máte porušené funkce jater
 • Informujte svého lékaře, jestliže dostanete nějakou bakteriální nebo virovou infekci (např. chřipku, infekci dýchacích cest, infekci močových cest).
 • při stavech, kdy by mohla být zhoršena funkce ledvin (např. na začátku léčby některými léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo při revmatických onemocněních)

Riziko nežádoucího hromadění a tedy i riziko překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza) je dáno především funkčností ledvin, což je také důvod, proč je ověření normální funkce ledvin jednou z podmínek pro léčbu přípravkem Siofor 850.
Vyhodnocení funkčnosti ledvin na základě stanovení hladiny kreatininu v séru musí být opakováno minimálně jednou ročně, případně i častěji. Jestliže máte hladinu kreatininu v séru na horní hranici normálních hodnot, kontrolní vyšetření musí být prováděno minimálně dvakrát až čtyřikrát ročně.
Je třeba poznamenat, že zejména u starších pacientů není stanovení samotné hladiny kreatininu v séru vždy postačující; v takovém případě může být nezbytné stanovit před zahájením léčby další parametr hodnocení funkcí ledvin – clearance kreatininu.
Při vyšetřeních s podáním kontrastní látky obsahující jod do krevních cév existuje riziko akutního selhání ledvin. Léčba přípravkem Siofor 850 Vám proto musí být dva dny před provedením vyšetření vysazena a její obnovení lze doporučit až dva dny po vyšetření, pokud se novým vyšetřením nejprve prokáže, že funkce ledvin jsou v normě.
Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii nebo spinální anestezii, léčba přípravkem Siofor 850 musí být přerušena dva dny před zákrokem a lze v ní opět pokračovat až dva dny po zákroku, jestliže jsou funkce ledvin v normě.

Děti a mladiství
Před zahájením léčby přípravkem Siofor 850 u dětí a mladistvých musí být diagnóza cukrovky (diabetu II.typu) potvrzena lékařem.
V jednoroční kontrolované klinické studii nebyl pozorován žádný vliv metforminu na růst a pohlavní dospívání, avšak výsledky dlouhodobého sledování nejsou.
Protože do klinických studií bylo zařazeno jen několik dětí ve věku 10 až 12 let, při léčbě dětí v této věkové kategorii je třeba zvláštní opatrnost.

Starší pacienti
Vzhledem k častému výskytu poruch funkcí ledvin u starších pacientů musí být dávkování přípravku Siofor 850 přizpůsobeno funkčnosti ledvin. Z tohoto důvodu si nechávejte pravidelně vyšetřovat funkci ledvin Vaším lékařem.

Zvláštní upozornění
V případě nežádoucího hromadění může metformin vyvolat nebo usnadnit výskyt překyselení krve (laktátové acidózy), komplikace, která – pokud není urychleně léčena – může vyústit v život ohrožující stav (např. kóma). Kromě předávkování může být příčinou překyselení krve kyselinou mléčnou ignorování přítomnosti nebo výskytu kontraindikací. Kontraindikace musejí být proto striktně dodržovány (viz. „Neužívejte Siofor 850…”).
Příznaky počínajícího překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátové acidózy) mohou připomínat nežádoucí účinky metforminu na zažívací trakt: nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Plně rozvinutý klinický obraz s bolestí svalů a křečemi, nadměrně zrychleným dýcháním a zastřeným vědomím s kómatem se může rozvinout během několika hodin a vyžaduje okamžitou intenzivní léčbu v nemocnici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zahájení léčby jiným léčivým přípravkem nebo vysazení jiného léčivého přípravku během dlouhodobé léčby přípravkem Siofor 850 může mít vliv na úpravu hladiny glukózy v krvi.

Siofor 850 je ovlivňován následovně:

Zesílení účinku až zvýšení rizika nežádoucích účinků

 • některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory) a rentgen kontrastní látky obsahující jód nebo léky obsahující alkohol

Oslabení účinku

 • léky obsahující kortizon (kortikosteroidy), některé léky k léčbě bronchiálního astmatu (beta-sympatomimetika), léky zvyšující vylučování moči (diuretika)

Užívání přípravku Siofor 850 s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Siofor 850 pokračujte ve své dietě a zvláštní pozornost věnujte rovnoměrnému rozložení příjmu sacharidů v průběhu dne. Jestliže máte nadváhu, měl/a byste pokračovat pod dohledem lékaře v redukční dietě.
Během léčby přípravkem Siofor 850 byste se měl/a vyhýbat konzumaci alkoholických nápojů a potravin s obsahem alkoholu, protože příjem velkého množství alkoholu představuje riziko výskytu nízké hladiny glukózy (hypoglykémie) a závažného nežádoucího účinku přípravku Siofor 850 (laktátové acidózy).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství
Pacientky s cukrovkou (diabetem), které jsou těhotné nebo si přejí otěhotnět, nesmí být přípravkem Siofor 850 léčeny. V těchto případech je třeba upravit hladinu glukózy v krvi pomocí inzulínu.
Proto informujte svého lékaře, aby Vás mohl převést na léčbu inzulínem.

Kojení
Tento lék nesmíte užívat v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba samotným přípravkem Siofor 850 nevede k nízkým hladinám glukózy v krvi (hypoglykemii), a proto nemá vliv na způsobilost řídit nebo obsluhovat stroje.
Při kombinované léčbě s jinými léky snižujícími hladinu glukózy v krvi (např. deriváty sulfonylmočoviny, inzulinem) může být Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo pracovat v místě bez zajištěné opory narušena možnou nízkou hladinou glukózy.

 1. JAK SE SIOFOR 850 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Siofor 850 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování přípravku Siofor 850 musí být stanoveno lékařem individuálně pro každého pacienta na základě hladin glukózy v krvi a musí být sledováno lékařem při pravidelných kontrolách.
Pro individuální úpravu požadované udržovací dávky jsou k dispozici také potahované tablety s obsahem léčivé látky 500 mg a dělitelné potahované tablety obsahující 1000 mg metformin hydrochloridu.

Obvyklá dávka je:

Dospělí
Dospělí 1 potahovaná tableta (což odpovídá 850 mg metformin hydrochloridu, 2–3 potahované tablety (což odpovídá 1700–2550 mg metformin hydrochloridu), maximálně 3 potahované tablety (což odpovídá 2550 mg metformin hydrochloridu)

Děti nad 10 let a mladiství
Děti nad 10 let a mladiství 1 potahovaná tableta (což odpovídá 850 mg metformin hydrochloridu), nejprve 1 potahovaná tableta, dávkování může být zvýšeno na maximálně 2 potahované tablety (což odpovídá 1700 mg metfornin hydrochloridu)

Potahovanou tabletu polkněte celou s jídlem nebo po jídle a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody – 200 ml).
Při podávání dvou nebo více potahovaných tablet musí být jejich užívání rozloženo během dne, například jedna potahovaná tableta vždy po snídani a druhá po večeři.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Siofor 850 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste užil/a více přípravku Siofor 850, než jste měl/a:
Pokud jste užil/a větší množství přípravku Siofor 850, než jste měl/a, informujte ihned svého lékaře.
Předávkování přípravkem Siofor 850 nezpůsobuje nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykemii), avšak nese s sebou riziko překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza).
Příznaky počínajícího překyselení krve kyselinou mléčnou mohou připomínat přímé nežádoucí účinky metforminu na trávicí trakt: nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha. Plně rozvinutý klinický obraz s bolestí svalů a křečemi, s hlubokým a rychlým dýcháním a se zastřeným vědomím a kómatem se může vyvinout během několika hodin a vyžaduje okamžitý převoz do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Siofor 850:
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Siofor 850, užijte v čas dalšího podání předepsanou dávku a v budoucnosti se snažte dodržovat dávkování. Za žádných okolností nenahrazujte vynechanou dávku tak, že užijete vyšší počet potahovaných tablet najednou.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Siofor 850:
Jestliže přerušíte léčbu přípravkem Siofor 850, aniž byste k tomu byl/a vyzván/a lékařem, musíte očekávat, že dojde k nekontrolova­telnému růstu hladin glukózy v krvi a z dlouhodobého hlediska je třeba očekávat výskyt pozdních komplikací diabetu, například poškození očí, ledvin a krevních cév.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Siofor 850 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

K hodnocení nežádoucích účinků se používají následující četnosti:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100 léčených pacientů
Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, a opatření při jejich výskytu:
Jestliže se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, neužívejte již Siofor 850, a pokud je to možné, okamžitě vyhledejte lékaře.

 • Velmi vzácné

Poruchy metabolismu a výživy

Závažný rozvrat metabolismu ve smyslu překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza).

Jeho příznaky mohou být zvracení a bolesti břicha, které mohou být provázeny i bolestí svalů a křečemi nebo těžkou celkovou únavou (viz „Zvláštní upozornění”).

Poruchy kůže a podkoží

Kožní reakce jako zarudnutí kůže, svědění a kopřivka

Poruchy jater a žlučových cest

Abnormální hodnoty jaterních funkčních testů nebo zánět jater (hepatitida), které jsou reverzibilní po vysazení přípravku Siofor 850

Další možné nežádoucí účinky:

 • Velmi časté

Poruchy trávicího traktu

Nevolnost, zvracení a průjem, bolesti břicha, nechutenství. Tyto nežádoucí účinky se zpravidla objevují na počátku léčby a ve většině případů spontánně vymizí. V rámci prevence těchto obtíží se doporučuje užívat Siofor 850 ve 2 nebo 3 denních dávkách během jídla nebo po jídle. Jestliže obtíže přetrvávají po delší dobu, přerušte užívání přípravku Siofor 850 a obraťte se na svého lékaře.

 • Časté

Poruchy nervového systému

Změny chuti.

 • Velmi vzácné

Poruchy metabolismu a výživy

Snížené vstřebávání vitaminu B12 s poklesem hladiny v séru bylo pozorováno u pacientů léčených metforminem dlouhodobě. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu jako možnou příčinu u pacientů s megaloblastickou anémií.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK SIOFOR 850 UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Siofor 850 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Siofor 850 obsahuje:
Potahované tablety
Léčivou látkou je metformini hydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 850 mg metformini hydrochloridum.
Pomocné látky jsou hypromelosa, povidon, magnesium-stearát, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171).
Jak Siofor 850 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, oválné, potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách v PVC /Al blistru.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.
Balení: 30, 60, 120 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci/vý­robce
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 12.1.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Siofor – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Siofor – příbalový leták.

Napsat komentář