Seropram – příbalový leták

Čtěte Seropram 20 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Seropram – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

SEROPRAM 20 mg

potahované tablety citaloprami hydrobromidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Seropram a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat
 3. Jak se Seropram užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Seropram uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE SEROPRAM A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Jaký je mechanismus účinku přípravku Seropram
Seropram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

K čemu se Seropram používá
Seropram obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání návratu příznaků onemocnění. Dlouhodobá léčba přípravkem Seropram brání výskytu další epizody deprese u pacientů, kteří trpí rekurentní depresivní poruchou.
Seropram je také prospěšný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky a u pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Seropram z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte Vašeho lékaře, proč Vám byl Seropram předepsán.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEROPRAM UŽÍVAT Neužívejte Seropram
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku Seropram (viz bod 6 „Další informace“)
 • jestliže užíváte léčivý přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Mezi IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin, selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a linezolid (antibiotikum).
 • jestliže současně užíváte pimozid
 • jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl/a poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje)
 • jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”)

V případě, že jste ukončil/a užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny, než začnete užívat Seropram.

Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Seropram.
Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli přípravkem ze skupiny IMAO.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Seropram je zapotřebí
Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

 • pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky
 • pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.
 • pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Seropram může narušit rovnováhu glukosy. Může být nutné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
 • pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Seropram objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”).
 • pokud trpíte některou poruchou srážlivosti krve
 • pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi
 • pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii
 • pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat
 • pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudné přípravky)
 • pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v minulosti.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.
Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat sedět či stát. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás objeví.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

 • jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
 • jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou- li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let
Seropram by neměli běžně užívat děti a mladiství do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Seropram pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Seropram pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Seropram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře.

Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění
Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění, nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem Seropram, než pocítíte zlepšení.
U léčby panické úzkostné poruchy nastává zlepšení po 2 až 4 týdnech léčby.
U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil/a pokyny lékaře a neměnil/a dávku bez toho, abyste se poradil/a se svým lékařem.
Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:

 • “neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval/a kterýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Seropram. Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.
 • “reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese)
 • antibiotikum linezolid
 • lithium (užívané k profylaxi a léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan
 • imipramin a desipramin (oba užívané k léčně deprese)
 • “ireverzibilní inhibitory MAO-B” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí přesáhnout 10 mg denně.
 • metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke zvýšení plazmatické hladiny metoprololu, avšak zesílení účinku nebo výskyt nežádoucích účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány
 • sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Pokud se u Vás projeví jakékoli neobvyklé příznaky při jejich současném užívání, měl/a byste navštívit Vašeho lékaře.
 • cimetidin užívaný ve vysokých dávkách (k léčbě žaludečních vředů); může dojít ke zvýšení plazmatických hladin přípravku Seropram, avšak vyšší výskyt jeho nežádoucích účinků nebyl zaznamenán
 • přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, tricyklická antidepresiva, kyselina acetylsalicylová (užívaná k tlumení bolesti), nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (užívané k léčbě artritidy); mírně zvyšují riziko výskytu poruch srážlivosti krve.
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese. Současné podávání s přípravkem Seropram může zvýšit riziko nežádoucích účinků.
 • meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů
 • neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů a antidepresiva

Neužívejte Seropram, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Užívání přípravku Seropram s jídlem a pitím
Seropram může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 „Jak se Seropram užívá”).
Seropram neprohlubuje účinek alkoholu, nicméně se nedoporučuje požívat alkohol v průběhu léčby přípravkem Seropram.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste Seropram užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.
Pokud jste užívala Seropram během posledního trimestru těhotenství nebo do porodu, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, neklid, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, ospalost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Seropram. Užívání látek podobných přípravku Seropram během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Seropram obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí nebo stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Seropram
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 1. JAK SE SEROPRAM UŽÍVÁ Dávkování a způsob užití

Vždy užívejte Seropram přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Dospělí
Deprese
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Panická porucha
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 – 30 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)
Zahajovací dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10–20 mg denně. Starší pacienti by obvykle neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně.

Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater by neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně.

Děti a mladiství (mladší 18 let)
Děti a mladiství by neměli užívat Seropram. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat”.

Jak a kdy užívat Seropram
Seropram se užívá každý den v jedné dávce.
Seropram je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Nekousejte je, mají hořkou příchuť.

Délka léčby
Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese, panické poruchy a OCD může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Seropram, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí lékaře.
Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se začnete cítit lépe. Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.
U pacientů s rekurentní depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i několik let, z důvodu zabránění vzniku nové epizody deprese.

Jestliže jste užil/a více přípravku Seropram, než jste měl/a
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Seropram než jste měl/a, neprodleně vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Seropram vezměte k lékaři nebo do nemocnice s sebou.
Některé příznaky předávkování by mohly být život ohrožující. Příznaky předávkování mohou být: nepravidelný srdeční rytmus, křeče, změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení, třes, snížení krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, nevolnost (necítíte se dobře), serotoninový syndrom (viz bod 4), agitovanost, závratě, rozšířené zornice očí, pocení, namodralá kůže, zrychlené dýchání.

Jestliže jste zapomněl/a užít Seropram
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl/a užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Seropram
Neukončujte léčbu přípravkem Seropram, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Seropram postupným snižováním dávky v období několika týdnů.
Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit mírné a přechodné příznaky z vysazení jako jsou: závratě, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (nevolnost), zvracení, pocení, pocity neklidu nebo agitovanosti, třes, pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i Seropram způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky.
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně navštivte svého lékaře:

 • vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, které mohou být příznakem vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl zaznamenán při kombinovaném užití různých antidepresiv
 • otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce)
 • neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně navštivte svého lékaře:
 • hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes

Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. Často však mohou být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe. Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého lékaře.

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 • Ospalost
 • Poruchy spánku
 • Zvýšené pocení
 • Sucho v ústech
 • Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si zuby častěji než obvykle.
 • Nevolnost (necítíte se dobře)

Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100):

 • Snížená chuť k jídlu
 • Agitovanost
 • Pokles sexuální aktivity
 • Úzkost
 • Nervozita
 • Stavy zmatenosti
 • Abnormální sny
 • Třes
 • Brnění nebo pocit necitlivosti v rukou nebo chodidlech
 • Závratě
 • Poruchy pozornosti
 • Zvonění v uších (tinitus)
 • Zívání
 • Průjem
 • Zvracení
 • Zácpa
 • Svědění
 • Bolesti svalů a kloubů
 • Problémy s ejakulací a erekcí u mužů
 • Neschopnost dosáhnout orgasmus u žen
 • Únava
 • Horečka
 • Píchavé pocity v kůži
 • Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté (u 1 až 10 pacientů z 1000):

 • Podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin)
 • Zvýšená chuť k jídlu
 • Agresivita
 • Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému
 • Halucinace
 • Mánie
 • Mdloby
 • Rozšířené zornice
 • Rychlý srdeční rytmus
 • Pomalý srdeční rytmus
 • Kopřivka
 • Ztráta vlasů
 • Kožní vyrážka
 • Přecitlivělost na světlo
 • Obtíže při močení
 • Poševní krvácení
 • Otoky rukou nebo nohou
 • Zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): Křeče

 • Mimovolní pohyby
 • Poruchy chuti
 • Krvácení
 • Zánět jater

U některých pacientů byly hlášeny (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

 • Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Seropram je zapotřebí”
 • Snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin
 • Zvýšená přecitlivělost (kožní vyrážka)
 • Závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě
 • Zvýšené množství vyloučené moči
 • Snížená hladina sodíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus
 • Panická ataka
 • Skřípání zubů
 • Neklid
 • Neobvyklé svalové pohyby nebo ztuhlost
 • Akatizie (mimovolní pohyby svalů)
 • Zrakové poruchy
 • Nízký krevní tlak
 • Krvácení z nosu
 • Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza)
 • Náhlý otok kůže nebo sliznic
 • Bolestivá erekce
 • Tvorba mléka u žen, které nekojí
 • Abnormální jaterní testy
 • U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK SEROPRAM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek Seropram nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Seropram obsahuje
Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 24,98 mg, což odpovídá citalopramum 20 mg.
Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kopovidon, glycerol 85%, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, hydroxypropyl­methylcelulosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171).
Jak Seropram vypadá a co obsahuje balení
Seropram je ve formě potahovaných tablet, které jsou baleny do PVC-PVDC/Al blistru a krabičky. Oválné, bílé potahované tablety na jedné straně označené písmeny C a N po stranách půlící rýhy.
Velikost balení: 28×20 mg

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lundbeck Espaňa, S.A., Av. Diagonal, n° 605, 08028 – Barcelona, Španělsko

Výrobce:
H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Dánsko

Souběžný dovozce:
Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
14.11.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Seropram – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Seropram – příbalový leták.

Napsat komentář