Rhefluin – příbalový leták

Čtěte Rhefluin příbalový leták. Léčivý přípravek Rhefluin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

RHEFLUIN

tablety
Amiloridum hydrochloridum
Hydrochlorothi­azidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Rhefluin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rhefluin užívat
 3. Jak se přípravek Rhefluin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Rhefluin uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Rhefluin obsahuje jako léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid.

Amiloridová složka přípravku Rhefluin je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik (draslík šetřících léků); amilorid je také slabým diuretikem (lék podporující močení).

Hydrochlorothi­azidová složka přípravku Rhefluin je lékem patřícím do skupiny diuretik.

Lékař Vám předepsal přípravek Rhefluin s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi. Přípravek Rhefluin se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), otoků (otoky kotníků, chodidel a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku srdečního onemocnění) nebo k léčbě ascitu (hromadění vody v břišní dutině) a otoků v důsledku cirhózy (onemocnění jater).

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Rhefluin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrochlorothiazid nebo amilorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Rhefluin,
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si nejste jisti, co jsou léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře),
 • jestliže máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi,
 • jestliže užíváte jiné léky šetřící draslík nebo doplňky pro zvýšení množství draslíku v krvi,
 • trpíte anurií, akutním selháním ledvin, těžkou progredující chorobou ledvin a diabetickou nefropatií.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhefluin je zapotřebí

 • jestliže se u Vás během léčby přípravkem Rhefluin vyskytnou vysoké hladiny draslíku v krvi,
 • jestliže trpíte onemocněním srdce a plic ,
 • jestliže trpíte onemocněním jater,
 • jestliže trpíte onemocněním ledvin,
 • jestliže trpíte poruchou rovnováhy elektrolytů,
 • jestliže trpíte zvýšenou hladinou dusíkatých látek v krvi,
 • jestliže máte dnu,
 • jestliže máte lupus erythematodes,
 • jestliže se léčíte jiným diuretikem (léky podporujícími močení).

V těchto případech se ošetřující lékař může rozhodnout, že Vám dávky léků upraví.

Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože podávání hydrochlorothiazidu si může vyžádat úpravu dávek antidiabetik, včetně inzulínu.

Použití u dětí
Používání amiloridu (který představuje jednu ze složek přípravku Rhefluin) u dětí nebylo hodnoceno, a proto se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lithium (lék na určité duševní nemoci) – jeho vylučování z těla může být vlivem složek přípravku Rhefluin sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity lithia.

Nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu, revmatu) – u některých pacientů může podávání nesteroidních protizánětlivých léků omezit diuretické, natriuretické a antihypertenzivní účinky diuretik. Současné podávání nesteroidních antirevmatik a draslík šetřících léků, včetně amiloridu, může vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů.

Doplňky draslíku – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Diuretika (tablety na odvodnění) šetřící draslík – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), antagonisté receptorů pro angiotenzin II – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke vzniku hypotenze (příliš nízkého krevního tlaku). Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutno 2 až 3 dny před zahájením terapie inhibitorem ACE vysadit terapii přípravkem Rhefluin.

Cyklosporin nebo takrolimus – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.

Digoxin – amilorid má vliv na vylučování digoxinu, a proto existuje možnost změněné odpovědi na digoxin.

Digitalisové glykosidy – hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním koncentrací draslíku v séru.

Alkohol, barbituráty nebo narkotika – může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.

Antidiabetika (perorální léky a inzulín) – může být nutná úprava dávky antidiabetika.

Další antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) – přídatný účinek.

Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) – zintenzívněný nedostatek elektrolytů, zvláště hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi).

Presorické aminy (např. adrenalin) – možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik, aby zabránila jejich použití.

Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) – možnost zvýšené reaktivity na svalová relaxancia.

Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) – byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií

Pryskyřice cholestyramin a kolestipol – absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na hydrochlorothiazid a snižují jeho vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 % (kolestipol).

Lékové interakce, interakce s laboratorními testy – vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku může hydrochlorothiazid ovlivnit vyšetření funkce příštítných tělísek.

Užívání přípravku Rhefluin s jídlem a pitím
Přípravek Rhefluin může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání během těhotenství

 • Užívání přípravku Rhefluin těhotnými ženami je kontraindikováno.
 • Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby přípravkem Rhefluin, aby mohl zvážit jiný způsob léčby.

Užívání kojícími matkami

 • Hydrochlorothi­azidová složka přípravku Rhefluin se vyskytuje v mateřském mléku. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat a tudíž i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rhefluin
Tento lék obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.

O vhodné dávce rozhodne ošetřující lékař na základě Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda užíváte ještě jiné léky.

Tablety se většinou zapíjejí vodou.

Užívejte přípravek Rhefluin každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi důležité pokračovat v užívání přípravku Rhefluin tak dlouho, jak Vám ošetřující lékař předepsal. Neužívejte víc tablet než je předepsaná dávka.

Hypertenze
Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Rhefluin užívaná jednou denně nebo v dílčích dávkách.

Otoky
Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení.

Cirhóza s ascitem a otoky
Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta přípravku Rhefluin užívaná jednou denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rhefluin, než jste měl(a)
V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodob­nějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rhefluin
Přípravek Rhefluin byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali dávku, neberte už žádnou dávku navíc a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rhefluin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Rhefluin způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívaní přípravku Rhefluin se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

 • Časté (u 1–10 ze 100 léčených): nechutenství, nespavost, nervozita, bolest hlavy, závratě, pocit brnění nebo mravenčení na kůži (parestezie), strnulost, ospalost, pocit závratě nebo “točení” (vertigo), poruchy srdečního rytmu, dušnost, nevolnost, průjem, bolest břicha, vyrážka, svědění, bolest dolních končetin, slabost, únava, malátnost
 • Méně časté (u 1–10 z 1000 léčených): změněná chuť, zvláštní chuť, návaly horka, náhlý pokles krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, případně sedu (ortostatická hypotenze), zvracení, zácpa, nadýmání, pocit plnosti v břiše, škytavka, sucho v ústech, žízeň
 • Vzácné (u 1–10 z 10 000 léče­ných): duševní zmatenost, krátkodobá ztráta vědomí, poruchy vidění, svalové křeče, porucha funkce ledvin včetně selhání funkce ledvin, impotence
 • Není známo (nelze z dostupných údajů určit): těžká celková alergická reakce (anafylaktická reakce), dehydratace, iontová nerovnováha, dna, nízká hladina sodíku v krvi, deprese, tachykardie, angina pectoris, zduření nosní sliznice se zhoršeným dýcháním nosem, krvácení do trávícího traktu, pocení, bolest zad, bolest kloubů, pálivá a řezavá bolest při močení, noční močení, inkontinence, bolest na hrudi, zvýšená hladina draslíku v krvi, toxicita digitalisu

Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku Rhefluin:

Amilorid

 • Vzácné (u 1–10 z 10 000 léče­ných): třes, bušení srdce, kašel, vypadávání vlasů, časté močení
 • Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 lé­čených): snížené libido (izolované případy), onemocnění mozku (encefalopatie), ospalost (izolované případy), poruchy trávení, sucho v ústech, žloutenka (izolované případy), časté močení, křeče močového měchýře (izolované případy), u jednoho pacienta s částečnou blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční blokády
 • Není známo (nelze z dostupných údajů určit): snížený počet červených krvinek (anémie) a bílých krvinek (neutropenie), zvonění nebo hučení v uších, aktivace již přítomného peptického vředu, bolest šíje, krku a/nebo ramen, bolesti končetin, abnormální jaterní funkce, zvýšený nitrooční tlak

Hydrochlorothi­azid

 • Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených): snížená hladina draslíku v krvi, přítomnost cukru (glukosy) v moči
 • Časté (u 1–10 ze 100 léčených): snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, zvýšená hladina cukru v krvi, křeče, podráždění žaludku
 • Méně časté (u 1– 10 z 1000 léče­ných): snížený počet bílých krvinek, přechodná porucha zrakové ostrosti, žluté vidění, dechová tíseň včetně zánětu plicní tkáně, zánět slinivky, zvýšená citlivost na světlo, kopřivka, mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic či vnitřních orgánů (purpura), zánět ledvin, horečka
 • Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 lé­čených): snížený počet červených krvinek (anémie), snížený počet bílých krvinek (agranulocytóza), zánět cév (jednotlivé případy), otok plic, těžká porucha kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 • Není známo (nelze z dostupných údajů určit): zánět slinné žlázy (sialoadenitida), neklid, žloutenka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to bezodkladně svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK RHEFLUIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Rhefluin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Rhefluin obsahuje

 • Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg, což odpovídá amiloridum hydrochloridum 5,0 mg a hydrochlorothi­azidum 50 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, kukuřičný škrob, povidon 25, magnesium-stearát, amylopektin, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Rhefluin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: Kulaté, ploché, nažloutlé až bílé tablety, bez zápachu, se zkosenou hranou a půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 30 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
23.2.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Rhefluin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Rhefluin – příbalový leták.

Napsat komentář