Purinol – příbalový leták

Čtěte Purinol příbalový leták. Léčivý přípravek Purinol – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Purinol 100 mg

tablety (allopurinolum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek PURINOL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PURINOL užívat
 3. Jak se přípravek PURINOL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku PURINOL
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK PURINOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, alopurinol, patří do skupiny léků s názvem antiuratika. Zabraňuje tvorbě kyseliny močové v organizmu, což vede ke snížení její hladiny v krvi a moči.
Důsledkem zvýšené hladiny kyseliny močové mohou být záchvaty dny (primární dna), které se vyznačují bolestivými záněty kloubů. Alopurinol působí preventivně proti těmto záchvatům, redukuje jejich počet a snižuje zároveň riziko poškození ledvin a riziko vzniku ledvinových kamenů, které bývá s tímto onemocněním spojeno. Dále se používá ke kontrole zvýšené hladiny kyseliny močové, která vzniká jako důsledek jiného onemocnění (některá nádorová nebo krevní onemocnění, postižení ledvin). Alopurinol působí preventivně proti komplikacím, které bývají v těchto případech se zvýšenou hladinou kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinné kameny nebo kloubní postižení (sekundární dna). Purinol se rovněž užívá při léčbě a prevenci akutních poruch ledvinných funkcí v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové při protinádorové léčbě léky nebo ozářením.
Přípravek je určen ve všech výše uvedených případech pro dospělé a mladistvé od 15 let.
Děti a mladiství do 15 let mohou Purinol užívat k léčbě Lesch-Nyhanova syndromu (dědičná porucha se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi) nebo při protinádorové léčbě léky nebo ozářením.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PURINOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PURINOL:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na alopurinol nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku

Přípravek by neměl být podáván dětem do 15 let s výjimkou dětí se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi při nádorovém onemocnění a Lesch-Nyhanově syndromu (viz bod 1).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PURINOL je zapotřebí při poruchách funkce jater nebo ledvin. V takových případech Vás bude lékař pečlivě sledovat a pravděpodobně Vám předepíše nižší dávky přípravku nebo Vám doporučí prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami.
Během léčby budete muset podle pokynů lékaře podstoupit různá vyšetření a odběry krve.
Během akutního záchvatu dny nezahajujte léčbu alopurinolem. Máte-li akutní záchvat dny, poraďte se o léčbě s lékařem.
Dětem a dospívajícím do 15 let se přípravek Purinol nepodává s výjimkou nádorových onemocnění nebo Lesch-Nyhanova syndromu.
V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (syndrom přecitlivělosti, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu, často s puchýřem ve svém středu. Často se spolu s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek (červené a oteklé oči). Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže.
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.
Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob thajského nebo čínského (národnost Han) původu. Pokud objevíte kožní vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte užívat alopurinol a obraťte se na lékaře.
Pokud se u Vás po použití přípravku Purinol vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Purinol nikdy znovu zahájit.
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Purinol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek, jestliže užíváte:

 • 6-merkaptopurin (užívaný k léčbě zhoubných nádorů krve)
 • azathioprin, cyklosporin (léčiva používaná k útlumu imunitního systému)

Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky cyklosporinu se mohou objevit častěji.

 • vidarabin (užívaný k léčbě oparů)

Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky vidarabinu se mohou objevit častěji. Stane-li se to, buďte obzvlášť opatrný/á.

 • salicyláty, léčiva používaná ke snížení bolesti, horečky nebo zánětu, např. acetylsalicylová kyselina.
 • probenecid, používaný k léčbě dny.
 • chlorpropamid, léčivo používané k léčbě diabetu.

Může být nutné snížit dávku chlorpropamidu, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

 • warfarin, fenprokumon, acenokumarol, léčiva snižující srážlivost krve.

Váš lékař bude častěji sledovat hodnoty Vaší krevní srážlivosti a sníží dávky těchto léčiv, bude-li to nutné.

 • fenytoin, léčivo k léčbě epilepsie.
 • theofylin, léčivo k léčbě astmatu a jiných poruch dýchacího systému.

Váš lékař u Vás bude sledovat hladiny theofylinu v krvi, zejména na začátku léčby přípravkem Purinol anebo po jakýchkoli změnách dávkování.

 • ampicilin nebo amoxicilin, léčiva k léčbě bakteriálních infekcí

Pacienti by podle možnosti měli dostávat jiná antibiotika, protože se s vyšší pravděpodobností mohou objevit alergické reakce.

 • léčiva používaná k léčbě agresivních nádorů, např.
 • cyklofosfamid
 • doxorubicin
 • bleomycin
 • prokarbazin
 • mechlorethamin

Váš lékař bude v krátkých intervalech sledovat Váš krevní obraz.

 • didanosin, léčivo k léčbě infekce HIV.
 • kaptopril, léčivo k léčbě vysokého krevního tlaku.

Může být zvýšeno riziko kožních reakcí, zejména pokud máte chronicky sníženou funkci ledvin. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku PURINOL s jídlem a pitím
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Během užívání přípravku je vhodné pití dostatečného množství alkalických minerálek (Ida, Bílinská kyselka, Vincentka). Po dobu léčby přípravkem nepožívejte alkoholické nápoje!

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jste-li těhotná nebo je pravděpodobné, že otěhotníte, měla byste se poradit s lékařem, který rozhodne, zda je užívání přípravku nezbytně nutné.
Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka, dostatečné údaje o bezpečnosti nejsou k dispozici, proto neužívejte přípravek v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může příležitostně vyvolat ospalost nebo závratě, a tak ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

Důležité informace o některých složkách přípravku PURINOL
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK PURINOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Purinol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Celková denní dávka by měla být podána v 1–3 dílčích dávkách. Denní dávky do 300 mg mohou být podány v jedné dávce po jídle. Vyšší dávky by měly být rozděleny do dílčích dávek nepřesahujících 300 mg. Léčba dny
Dospělí a mladiství užívají obvykle u lehčích stavů 200–300 mg (2–3 tablety Purinol 100 mg nebo 1 tableta Purinol 300 mg) denně, u těžších stavů 400–600 mg (4–6 tablet Purinol 100 mg nebo 2 tablety Purinol 300 mg) denně, maximálně 800 mg denně, rozděleně do 2–3 jednotlivých dávek.
V prvních měsících léčby může lékař doplnit léčbu dalšími přípravky.
Léčba při nádorových onemocněních
U nádorových onemocnění se obvykle užívá 600–800 mg denně, nejméně 3 dny před zahájením protinádorové léčby.
Děti a mladiství mladší 15 let (pouze děti se zvýšenou hladinou kyseliny močové při nádorovém onemocnění nebo Lesch-Nyhanově syndromu)
Obvyklá denní dávka alopurinolu je 10–20 mg/kg tělesné hmotnosti.
Děti mladší 6 let užívají 3 krát denně 50 mg (1/2 tablety Purinol 100 mg), děti ve věku 6–15 let užívají 3 krát denně 100 mg (1 tableta Purinol 100 mg) nebo jednou denně 300 mg (1 tableta Purinol 300 mg).
Při nedostatečné funkci ledvin Vám lékař obvykle dávku přípravku sníží.
Léčba alopurinolem je většinou dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku PURINOL, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PURINOL, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku, a pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PURINOL
Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, i když se již cítíte dobře, onemocnění by se mohlo vrátit.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Purinol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek a ihned kontaktujte lékaře:
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

 • horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková nevolnost
 • jakékoli změny na kůži a sliznicích, např. vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek (červené a oteklé oči), puchýře na kůži a olupování kůže
 • závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a odchylky v krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky multiorgánové poruchy z přecitlivělosti)

Další možné nežádoucí účinky přípravku Purinol
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) zahrnují:

 • vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) zahrnují:

 • zvracení
 • nevolnost
 • průjem
 • zvýšení jaterních testů

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:

 • zánět jater
 • močové kameny

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:

 • cukrovka, zvýšená hladina tuků v krvi
 • deprese
 • bezvědomí, ochrnutí svalů, ztráta svalové koordinace, poruchy nervů, brnění, ospalost, bolest hlavy, poruchy chuti
 • šedý zákal, zrakové poruchy, změny na sítnici
 • závratě
 • bolest na hrudi po zátěži, pomalejší srdeční akce
 • zvýšení krevního tlaku
 • opakované zvracení krve, příměs tuku ve stolici, zánět dutiny ústní, změny ve způsobu vyprazdňování
 • lokalizovaná ztráta vlasů, odbarvení vlasů
 • bolest svalů
 • krev v moči, uremie (zadržování odpadních látek v krvi)
 • mužská neplodnost, poruchy erekce, zvětšení prsů u mužů
 • otoky, malátnost, slabost horečka

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který je nebo není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK PURINOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 • DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Purinol obsahuje
Léčivá látka
Allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, želatina, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Jak přípravek Purinol vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je vyráběn ve formě kulatých, bílých, bikonvexních (oboustranně vypouklých) tablet s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení
Purinol 100 mg
30, 50 a 100 tablet.
Purinol 300 mg
30 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
13.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Purinol – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Purinol – příbalový leták.

Napsat komentář