Prosulpin – příbalový leták

Čtěte Prosulpin 50 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Prosulpin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Prosulpin 50 mg

tablety
(sulpiridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Prosulpin 50 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prosulpin 50 mg užívat
 3. Jak se Prosulpin 50 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Prosulpin 50 mg uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PROSULPIN 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Prosulpin 50 mg patří do skupiny léků se specifickým účinkem na centrální nervovou soustavu, příznivě ovlivňující některé duševní a nervové poruchy. Přípravek Prosulpin 50 mg je určen pro léčení psychosomatických poruch, projevujících se zejména trávicími potížemi. Dále je vhodný při neurotických potížích, provázených nutkavým jednáním, neklidem a závratěmi (především u starších osob). U dětí se užívá k léčbě pohybového neklidu, nepřiměřeného strachu a pomočování.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 40 kg.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROSULPIN 50 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Prosulpin 50 mg
Přípravek Prosulpin 50 mg je absolutně kontraindikován v těchto případech:

 • Přecitlivělost na sulpirid nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • Akutní otrava alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami
 • Manická fáze cyklicky se projevující maniodepresivní poruchy
 • Epilepsie (padoucnice)
 • Feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vyvolává vysoký krevní tlak)
 • Stávající hyperprolaktinemie (zvýšení hladiny prolaktinu), nádory závislé na prolaktinu, jakékoli epiteliální nádory mléčné žlázy

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Prosulpin 50 mg je zapotřebí
Zvláštní opatrnosti je třeba u těchto pacientů:

 • U mladých žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu
 • U pacientů s vysokým krevním tlakem a pacientů se silně sníženým krevním tlakem
 • U pacientů s rizikem mrtvice nebo přechodného snížení průtoku krve v mozku (přechodná ischemická příhoda).
 • U pacientů, kteří mají v anamnéze cévní poruchy, zejména poruchy koronárních cév (anginu pectoris), poruchy srdeční činnosti (srdeční insuficienci), maligní neuroleptický syndrom (pro který je charakteristická vysoká horečka, pocení, svalová ztuhlost zrychlená srdeční činnost, zrychlené dýchání a ospalost nebo zmatenost), zelený oční zákal (glaukom), zúžení vrátníku (stenózu pyloru), zadržování moče, zbytnění prostaty, tendenci ke vzniku krevních sraženin (trombóz).

V literatuře jsou uvedené ojedinělé případy prodloužení QT intervalu na EKG po použití sulpiridu.
Podobně jako u jiných neuroleptik byly zřídka hlášeny případy maligního neuroleptického syndromu, který se projevuje vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, nestabilitou vegetativního systému, poruchami vědomí a zvýšenými hladinami kreatinfosfokinázy. V případě výskytu tohoto syndromu by měla být veškerá antipsychotika včetně přípravku Prosulpin 50 mg vysazena a zahájena příslušná léčba.
U malého počtu případů byly hlášeny extrapyramidové reakce, zejména neschopnost vydržet v klidu (akatizie). V odůvodněných případech může být zapotřebí postupně snížit dávkování nebo podat antiparkinsonika (ne levodopa).
Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Při náhlém vysazení antipsychotických léků byly popsány příznaky, které zahrnují nevolnost, zvracení, zvýšené pocení nebo nespavost. Mohou se také znovu objevit psychotické příznaky a vůlí neovladatelné pohybové poruchy (jako například akatizie, poruchy svalového napětí – dystonie a poruchy pohybu – dyninezie). Doporučuje se proto vysazovat lék postupně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Kontraindikované kombinace
Pacientům léčeným sulpiridem se nesmí podávat levodopa. Účinky levodopy a neuroleptik jsou protichůdné.

Nedoporučované kombinace
Alkohol – zesiluje tlumivý účinek neuroleptik. Pacienti se mají vyhnout konzumaci alkoholických nápojů a látek obsahujících alkohol.

Kombinace s následujícími léky může vyvolat vznik typických změn na EKG (torsades de pointes):

 • léky vyvolávající zpomalení srdečního rytmu (bradykardii), jako například beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů vyvolávající bradykardii, jako například diltiazem a verapamil, klonidin; srdeční glykosidy.
 • léky vyvolávající hypokalemii (snížení hladiny draslíku): hypokalemická diuretika, stimulační laxativa (projímadla), i.v. amfotericin B, glukokortikoidy, tetrakosaktid.
 • antiarytmika třídy Ia, jako např. chinidin, disopyramid.
 • antiarytmika třídy III, jako např. amiodaron, sotalol.
 • ostatní přípravky, jako např. pimozid, haloperidol, imipraminová antidepresiva; cisaprid, thioridazin, erytromycin i.v., pentamidin.

Kombinace, které je zapotřebí zvážit
Současné podávání s léky snižujícími krevní tlak (antihypertenziva): snížení krevního tlaku a zvýšení rizika vzniku nízkého krevního tlaku při náhlém postavení se.
Látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, analgetik, sedativních H 1 -antihistaminik, barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů.
Antacida nebo sukralfát: Současné podávání s těmito léky snižuje vstřebávání sulpiridu. Proto by sulpirid měl být podán 2 hodiny před podáním těchto léků.
Lithium zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových účinků.
Sulpirid může snižovat účinnost ropinorolu.
Při kombinaci s centrálně stimulujícími látkami (např. anorektiky, některými antiastmatiky) může sulpirid vyvolat neklid, nervozitu, úzkost a agitovanost.

Užívání přípravku Prosulpin 50 mg s jídlem a pitím
Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pravděpodobnost poškození plodu při podávání přípravku Prosulpin 50 mg v průběhu těhotenství je velmi malá. Přesto však, z důvodu nedostatku klinických zkušeností, je jeho podávání během těhotenství možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Prosulpin 50 mg v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Z důvodu nedostatku klinických zkušeností je podávání přípravku Prosulpin 50 mg v období kojení možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu, protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka a mohla by ovlivnit kojence.
Kojence je třeba sledovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Sulpirid může vyvolat závratě, únavu a agitaci. Po dobu užívání přípravku platí úplný zákaz řízení motorových vozidel, práce u strojů a ve výškách.

Důležité informace o některých složkách přípravku Prosulpin 50 mg
Přípravek Prosulpin 50 mg obsahuje monohydrát laktózy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání se svým lékařem.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 50 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Prosulpin 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování dospělým:
U dospělých pacientů obvyklá denní dávka přípravku Prosulpin 50 mg je 1 až 2 tablety 3krát, tj. 150– 300 mg sulpiridu denně.

Dávkování osobám vyššího věku:
Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše.

Dávkování při poruše renálních funkcí:
Při poruše renálních funkcí je třeba dávkování sulpiridu snížit v závislosti na stupni poruchy ledvin:
Kreatininová clearance
30–60 ml/min

Snížení běžné denní dávky:
50 % běžné denní dávky
3/610–30 ml/min
< 10 ml/min
30 % běžné denní dávky
20 % běžné denní dávky

Dávkování dětem a mladistvým:
Doporučené úvodní dávkování je 1–2 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den.
Celodenní dávka se rozdělí do 2–3 jednotlivých dávek.
U dětí a mladistvých nesmí dávkování sulpiridu přesáhnout 10 mg/kg/den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prosulpin 50 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Prosulpin 50 mg, než jste měl(a), okamžitě konzultujte lékaře.

Předávkování
Při předávkování nebo při intoxikaci – např. při pokusu o sebevraždu – bývá často nutné uvažovat o možnosti kombinované intoxikace s dalšími léčivy.

Příznaky předávkování:
Intoxikace u člověka jsou popsány po jednorázových dávkách, pohybujících se zhruba v rozmezí od 1 do 16 g. Doposud byly v literatuře popsány tyto klinické příznaky otravy, závislé na dávce: Po jednorázovém užití 1 až 3 g sulpiridu se vyvinul neklid, poruchy vědomí, extrapyramidové poruchy.
Po užití 3 až 7 g se může prohloubit agitovanost, zmatenost a extrapyramidová symptomatologie.
Dávky vyšší než 7 g mohou vyvolat kóma a pokles krevního tlaku.

Terapie předávkování:
Léčba předávkování je symptomatická. Při akutním předávkování se doporučuje časný výplach žaludku. Podání látek vyvolávajících zvracení (emetik) se nedoporučuje.
Při výrazných extrapyramidových poruchách, např. zvýšení pohybů (hyperkineze) nebo poruchy pohybů (dyskineze), lze podat antiparkinsonika, např. biperiden. Ošetřující lékař proto musí poučit pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, objeví-li se po sulpiridu extrapyramidové příznaky, jakými jsou: třes, poruchy hybnosti, poruchy svalového napětí, křeče, poruchy žvýkání, poruchy chůze, zvýšené slinění.
Při těžší otravě je nutno zahájit intenzivní péči a průběžně sledovat životně důležité funkce (kardiovaskulární, dýchací).
V závislosti na projevech intoxikace je třeba sledovat funkci jater a ledvin. Je možné použít forsírovanou diurézu infúzemi alkalizujících roztoků.
Léčivá látka působící specificky proti sulpiridu není známa. Biperiden i.v. lze použít k potlačení parkinsonských projevů otravy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prosulpin 50 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař.

Následky přerušení léčby:
Doužívejte celé množství léku předepsané lékařem. Bez doporučení lékaře nikdy sami léčbu nepřerušujte, i když příznaky nemoci ustupují.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Prosulpin 50 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby přípravkem Prosulpin 50 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Poruchy krve a lymfatického systému: snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie, aplastická anemie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza, granulocytóza), snížení počtu krevních destiček spojené s tečkovitým krvácením do kůže a sliznic (trombocytopenická purpura).
Endokrinní poruchy: zvýšení hladiny prolaktinu, tvorba a vylučování mléka (galaktorea), poruchy menstruačního cyklu, zvětšení a bolestivost prsů, neschopnost dosáhnout orgasmu, impotence, zvýšení hladiny krevního cukru, zvyšování tělesné hmotnosti.
Psychiatrické poruchy: útlum, poruchy spánku, ospalost, porucha koncentrace.

Poruchy nervového systému:
Extrapyramidové symptomy:

 • parkinsonismus – třes, hypertonie (zvýšené svalové napětí), hypokineze (snížená hybnost), hypersalivace (zvýšené slinění);
 • akutní dyskinezie (porucha hybnosti) a dystonie (porucha svalového napětí) – spastická tortikolis (schýlení hlavy ke straně), okulogyrické krize, křeče žvýkacích svalů;
 • akatizie (neschopnost vydržet v klidu);
 • tardivní dyskineze.

Bolesti hlavy, závratě.
Oční poruchy: zastřené vidění, mydriáza (rozšíření zornic).
Srdeční poruchy: zrychlení srdeční frekvence, změny EKG, změny QT intervalu, arytmie (nepravidelnosti srdečního rytmu) typu torsades de pointes.
Cévní poruchy: ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při postavení se).
Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, zácpa, nechutenství, sucho v ústech.
Poruchy jater a žlučových cest: městnavý zánět jater (cholestatická hepatitida).
Poruchy kůže a podkoží: reakce z přecitlivělosti, odlupování kůže (exfoliativní dermatitis), erythema multiforme.
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: maligní neuroleptický syndrom – horečka, svalová ztuhlost, nestabilita vegetativního systému, porucha vědomí a zvýšená hladina CPK (kreatinfosfo­kináza).
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte užívání přípravku a poraďte se ihned s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROSULPIN 50 MG

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Prosulpin 50 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je sulpiridum. Jedna tableta Prosulpin 50 mg obsahuje 50 mg sulpiridu.
 • Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza, magnesium-stearát, mastek.

Jak Prosulpin 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Prosulpin 50 mg jsou téměř bílé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru 7 mm.
Prosulpin 50 mg je dodáván v baleních po 30 nebo 60 tabletách.
Na trhu nemusí být obě velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
29.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Prosulpin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Prosulpin – příbalový leták.

Napsat komentář