Penbene – příbalový leták

Čtěte Penbene 1500000 příbalový leták. Léčivý přípravek Penbene – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

PENBENE 1 500 000

potahované tablety
Phenoxymethyl­penicillinum kalicum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Penbene a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Penbene užívat
 3. Jak se přípravek Penbene užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Penbene uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK Penbene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Penbene je fenoxymetylpe­nicilin, což je penicilinové antibiotikum. Penbene užívají dospělí, mladiství a děti od 6 let při léčbě a profylaxi (předcházení) lehkých až středně těžkých infekcí vyvolaných citlivými bakteriemi.

Přípravek se užívá:

 • k léčbě zánětu mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské boreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain benzylpenicilinu
 • jako alternativa prokainpenicilinu u profylaxe revmatické horečky a středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Penbene UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Penbene :

 • jestliže jste alergický(á) na penicilin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste alergický(á) na cefalosporiny (skupina antibiotik)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Penbene je zapotřebí

 • jestliže trpíte alergickým onemocněním, např. sennou rýmou nebo průduškovým astmatem (když Vám bude lékař předepisovat tento přípravek, upozorněte jej, že trpíte alergickým onemocněním)
 • při infekční mononukleóze
 • jestliže trpíte těžkou poruchou trávicího ústrojí se zvracením a průjmy, protože není zaručeno dostatečné vstřebávání

Další léčivé přípravky a přípravek Penbene
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku Penbene a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Fenoxymethylpe­nicilin se nesmí užívat současně s bakteriosta­tickými (tlumícími růst bakterií) antibiotiky a chemoterapeutiky (tlumícími růst či množení bakterií) jako jsou chloramfenikol, erythromycin, tetracykliny a sulfonamidy a s jinými antibiotiky se může současně užívat pouze tehdy, jestliže lze očekávat vzájemné posílení účinnosti. Neomycin může snižovat absorpci fenoxymethylpe­nicilinu.
Fenoxymethylpe­nicilin může snížit účinnost perorálních (užívaných ústy) antikoncepčních přípravků.
Při současném užívání s protizánětlivými, protirevmatickými a antipyretickými léky (tlumícími horečku) a probenecidem může být účinek fenoxymethylpe­nicilinu zvýšen a prodloužen.

Přípravek Penbene s jídlem a pitím
Potahované tablety je vhodné užívat vždy asi 1 hodinu před jídlem, aby se zaručilo co nejvyšší vstřebávání. Tablety se polykají nerozkousané a zapijí se dostatkem tekutiny (např. sklenice vody).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Penicilin nemá nepříznivé účinky na matku ani dítě. Nejste-li alergická na penicilin, můžete jej užívat během těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Přípravek Penbene obsahuje draslík.
Jedna tableta přípravku Penbene 1 000 000 obsahuje 1,7 mmol (66 mg) draslíku. Toto množství by mělo být vzato v úvahu u pacientů s poruchou renálních funkcí a u pacientů na dietě s kontrolovaným množstvím draslíku.
Jedna tableta přípravku Penbene 1 500 000 obsahuje 2,5 mmol (99 mg) draslíku. Toto množství by mělo být vzato v úvahu u pacientů s poruchou renálních funkcí a u pacientů na dietě s kontrolovaným množstvím draslíku.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK Penbene UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.
Neurčí-li jinak, je dávkování následující:

Dospělí
Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2–1,5 MIU každých 8 hodin.

Děti a dospívající
Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25–30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.
Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

1 tableta přípravku Penbene 1 000 000 = 1 MIU 1 tableta přípravku Penbene 1 500 000 = 1,5 MIU

Délka léčby
Délka léčby je závislá na odpovědi původce onemocnění, případně na klinickém obrazu. Není-li uvedeno jinak, přípravek se podává ještě 48–72 hodin po poklesu teploty a ústupu známek infekce.
Při zástavě tvorby a vylučování moči lékař sníží velikost dávek nebo prodlouží intervaly mezi jednotlivými dávkami.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Penbene, než jste měl(a), nebo pokud dojde k náhodnému požití přípravku dítětem, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Penbene, užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže nastala doba pro užití další dávky, je třeba vzít obě dávky najednou. Dávkování předepsané lékařem přesně dodržujte i v noci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Penbene (následky přerušení léčby přípravkem Penbene)
Nepřerušujte léčbu bez souhlasu lékaře, i když se již cítíte lépe. Onemocnění by se mohlo vrátit, nebo by mohlo dojít ke komplikacím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku Penbene, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nejčastěji se vyskytují poruchy trávicího ústrojí. Patří k nim nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, tlak v nadbřišku, bolesti břicha, plynatost, měkká stolice a průjmy. Tyto poruchy jsou většinou lehké a často odeznívají během léčby nebo po jejím ukončení.
Při užívání fenoxymethylpe­nicilinu může také dojít k přechodné suchosti úst a ke změnám chuti. Zřídka je možné i zbarvení zubů, které po ukončení léčby vymizí.
Příležitostně mohou vznikat kožní vyrážky a záněty sliznic zejména v oblasti úst (zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní). Velmi zřídka může dojít k vytvoření lingua villosa nigra (černý chlupatý jazyk).
Ojediněle se mohou vyskytnout změny krevního obrazu, jako snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček, chudokrevnost, útlum kostní dřeně. Tyto nežádoucí účinky odezní po ukončení léčby.
Vzácně byl popsán zánět ledvin.
Dlouhodobé a opakované užívání může vést k přerůstání odolných bakterií nebo choroboplodných hub.
Při výskytu těžkých a dlouhotrvajících průjmů během léčby a po ní, které mohou být provázeny horečkou a bolestmi břicha, je třeba se neprodleně poradit s lékařem, protože může jít o závažný zánět tlustého střeva, který musí být okamžitě léčen. Jestliže se u vás vyskytne alergická reakce, popsána dále, přerušte užívání přípravku a poraďte se neprodleně s lékařem. Jedná se zejména o kožní reakce (např. vyrážky, svědění), kopřivku nebo těžké alergické reakce (např. horečka, křečovité stahy průdušek, rýma, bolesti kloubů, angioneurotický edém (otok očních víček, obličeje), otok hrtanu, šokový stav (mdloby)).

 1. JAK PŘÍPRAVEK Penbene UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnost, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Penbene obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethyl­penicillinum kalicum 1 000 000 nebo 1 500 000 m.j. v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:
Penbene 1000 000:
magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelosa.
Penbene 1500 000:
magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelosa.

Jak přípravek Penbene vypadá a co obsahuje toto balení
Penbene 1 000 000: bílé až slabě smetanově zbarvené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety slabě peprmintové vůně, s půlící rýhou na obou stranách.
Penbene 1 500 000: bílé až slabě smetanově zbarvené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety slabě peprmintové vůně, s půlící rýhou na obou stranách.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Balení:
Penbene 1 000 000:
12, 21 a 30 potahovaných tablet.
Penbene 1 500 000:
10, 12, 21 a 30 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
30.1.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Penbene – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Penbene – příbalový leták.

Napsat komentář