Pantoprazol – příbalový leták

Čtěte Pantoprazol příbalový leták. Léčivý přípravek Pantoprazol – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Pantoprazol

Sp.zn.sukls199211/2015

a sp.zn.sukls61024/2014, sukls35186/2015, sukls168722/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Pantoprazol Mylan 40 mg

enterosolventní tablety

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 •    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 •    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 •    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1.    Co je přípravek Pantoprazol Mylan a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantoprazol Mylan užívat
 3.    Jak se přípravek Pantoprazol Mylan užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Pantoprazol Mylan uchovávat 6. Obsah balení a další informace

 1. Co je přípravek Pantoprazol Mylan a k čemu se používá

Pantoprazol je selektivní přípravek ze skupiny zvané inhibitory protonové pumpy, což jsou přípravky, které snižují množství kyseliny produkované Vaším žaludkem. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev způsobených nadměrnou kyselostí.

Přípravek Pantoprazol Mylan 40 mg se používá:

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a výše:

 •    Refluxní ezofagitida. Zánět jícnu (trubice, která spojuje krk se žaludkem), spolu s regurgitací žaludeční kyseliny

Dospělí:

 •    Infekce bakterií zvanou Helicobacter pylori u pacientů s vředy dvanácterníku a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je zbavit se bakterií, a tak snížit pravděpodobnost návratu těchto vředů.
 •    Žaludeční a dvanácterníkové vředy.
 •    Zollinger-Ellison syndromu a dalších stavů, při nichž je produkováno příliš mnoho kyseliny v žaludku.
 1. Čemu musíte věnovat pozornost,    než začnete přípravek

Pantoprazol Mylan užívat

Neužívejte přípravek Pantoprazol Mylan

 •    Jestliže jste alergický(á) na pantoprazol nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 •    Jestliže j ste alergický(á) na přípravky obsahující inhibitory protonové pumpy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pantoprazol Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 •    jestliže trpíte jaterními problémy. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) problémy s játry v minulosti. Lékař v tom případě bude kontrolovat jaterní enzymy častěji, zvláště pokud užíváte pantoprazol k dlouhodobé léčbě. V případě zvýšení jaterních enzymů by léčba měla být ukončena.
 •    pokud máte snížené zásoby vitamínu B12 nebo rizikové faktory pro možný nedostatek vitamínu B12 a jste pantoprazolem léčen(a) dlouhodobě. Stejně jako u přípravků snižujících kyselost, může pantoprazol vést ke snížení vstřebávání vitamínu B12.
 •    jestliže užíváte přípravek obsahující atazanavir (k léčbě HIV-infekce) současně s pantoprazolem, požádejte svého lékaře o konkrétní radu.
 •    pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Pantoprazol Mylan 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Pantoprazol Mylan 40 mg bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Ihned sdělte svému lékaři pokud se u Vás objeví kterýkoliv z následujících příznaků:

 •    nezamýšlený pokles tělesné hmotnosti
 •    opakované zvracení
 •    obtížné polykání
 •    zvracení krve
 •    bledost a pocit slabosti (chudokrevnost)
 •    přítomnost krve ve stolici
 •    těžké a/nebo přetrvávajícího průjmy, protože léčba pantoprazolem může být spojena s mírným nárůstem výskytu infekčních průjmů

Váš lékař může rozhodnout, že budete potřebovat nějaké testy, aby se vyloučilo maligní onemocnění, protože pantoprazol mimo jiné zmírňuje příznaky rakoviny a může způsobit zpoždění v diagnostice. Pokud vaše příznaky přetrvávají navzdory léčbě, budou zvážena další vyšetření.

Jestliže užíváte pantoprazol dlouhodobě (déle než 1 rok), bude Váš lékař Vás pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoli navštívite svého lékaře, měl(a) byste oznámit všechny nové a výjimečné projevy a okolnosti.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Pantoprazol Mylan po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Další léčivé přípravky a přípravek Pantoprazol Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože pantoprazol může ovlivnit účinnost těchto léků.

 •    Přípravky jako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (používá se pro některé typy rakoviny), protože pantoprazol může způsobit, že tyto a další podobné léky nebudou správně účinkovat.
 •    Warfarin a fenprokumon, které mají vliv na zahuštění, nebo řídnutí krve. Možná bude nutné provést další kontroly.
 •    Atazanavir (používaný k léčbě HIV-infekce) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 •    Methotrexát (užívaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a rakoviny), protože pantoprazol může zvýšit hladiny methotrexátu v těle.

Těhotenství a kojení

S používáním pantoprazolu u těhotných žen nejsou žádné relevantní zkušenosti. Byly hlášené případy vylučování přípravku do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Smíte tento přípravek užívat pouze, pokud je Váš lékař přesvědčen o tom, že přínos léčby pro Vás převáží možná rizika pro Vaše nenarozené dítě nebo Vašeho novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás vyskytne závrať nebo poruchy zraku, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Pantoprazol Mylan obsahuje laktózu

Pantoprazol Mylan obsahuje laktózu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem.

 1. Jak se přípravek Pantoprazol Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak byste měl(a) užívat pantoprazol?

Užívejte tablety 1 hodinu před jídlem bez žvýkání nebo lámání, polkněte je vcelku a zapijte je vodou. Není-li určeno lékařem jinak, doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a výše:

Léčba refluxní ezofagitidy

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Váš lékař vám může doporučit zvýšení dávky na 2 tablety denně. Doba léčby refluxní ezofagitidy je obvykle mezi 4 a 8 týdny. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte lék užívat.

Dospělí:

Léčba infekcí způsobených bakterií zvanou Helicobater pylori u pacientů s vředy dvanácterníku a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie) Jedna tableta dvakrát denně plus dvě antibiotické tablety buď amoxicilinu, klaritromycinu a metronidazolu (nebo tinidazolu), z nichž každou je třeba užívat dvakrát denně spolu s tabletou pantoprazolu. První tabletu pantoprazole užijte 1 hodinu před snídaní a druhou tabletu pantoprazole užijte 1 hodinu před večeří. Postupujte podle pokynů svého lékaře a ujistěte se, že jste si přečetl(a) příbalové informace pro tato antibiotika. Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny.

Léčba žaludečních a dvanácterníkových vředů

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem může být dávka zdvojnásobena. Váš lékař vám řekne, jak dlouho máte lék užívat. Doba léčby žaludečních vředů se obvykle pohybuje mezi 4 a 8 týdny. Doba léčby dvanácterníkových vředů se obvykle pohybuje mezi 2 až 4 týdny.

Dlouhodobá léčba Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů spojených se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny.

Doporučená počáteční dávka je obvykle dvě tablety denně.

Užívejte dvě tablety 1 hodinu před jídlem. Váš lékař může později dávku upravit, v závislosti na množství žaludeční kyseliny produkované žaludkem. Jsou-li předepsané více než dvě tablety denně, měly by se tablety užívat ve dvou denních dávkách.

Pokud Vám lékař předepíše denní dávku více než čtyř tablet denně, bude vám sděleno, kdy přesně máte přestat lék užívat.

Zvláštní skupiny pacientů

 •    Pokud máte problémy s ledvinami, středně těžké nebo těžké onemocnění jater, neměl(a) byste užívat k eradikaci Helicobacter pylori pantoprazole.
 •    Pokud trpíte závažným onemocněním jater, neužívejte více než jednu 20 mg tabletu pantoprazolu denně (tato síla není v současné době k dispozici od společnosti Generics Limited, ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci).
 •    Děti do 12 let. Tyto tablety se nedoporučuje používat u dětí mladších 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pantoprazol Mylan 40 mg, než jste měl(a)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nejsou známé žádné projevy předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pantoprazol Mylan 40 mg

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Následující běžnou dávku užijte v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pantoprazol Mylan 40 mg

Nepřestávejte přípravek užívat bez předchozí porady se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento přípravek a ihned informujte svého lékaře nebo se obraťte na pohotovost v nejbližší nemocnici:

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů)

 •    Závažné alergické reakce: otok jazyka a/nebo hrdla, obtíže při polykání, kopřivka, potíže s dýcháním, alergické otoky obličeje (Quinckeho edém/angioedém), těžká závrať s velmi rychlým tepem a silným pocením
 •    Snížení počtu bílých a červených krvinek a/nebo krevních destiček, což může být patrné v krevních testech. Také si můžete všimnout častějšího výskytu infekce, tvorby modřin nebo krvácení než je běžné.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 •    Závažné onemocnění kůže: puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového stavu, eroze (včetně mírného krvácení) z očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Leyllův-syndrom, erythema multiforme), vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů a citlivost na světlo
 •    Ostatní závažné stavy: zežloutnutí kůže nebo očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšené ledviny někdy s bolestivým močením a bolesti spodní části zad (vážné záněty ledvin, které mohou vést až k selhání ledvin).

Pokud užíváte Pantoprazol Mylan déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Ostatní nežádoucí účinky

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 •    Bolest hlavy, závratě, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolest břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka, exantém, kožní výsev, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo obecně pocit nedobrého stavu, poruchy spánku, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů)

 •    Změny nebo úplná ztráta chuti, poruchy vidění, jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny hmotnosti, zvýšená teplota, otoky končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsou u mužů.
 •    Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 •    halucinace, zmatenost (zejména u pacientů s předchozím výskytem těchto příznaků), brnění a mravenčení.

Nežádoucí účinky zjištěné prostřednictvím krevních testů:

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 •    zvýšení jaterních enzymů

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů)

 •    zvýšení bilirubinu, zvýšení hladiny tuků v krvi

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 •    pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1.    Jak přípravek Pantoprazol Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabiččce a lahviččce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistrová balení uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.

Lahvičky nevyžadují žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Pantoprazol Mylan 40 mg obsahuje

 •    Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum)
 •    Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná sůl karmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. Potah obsahuje natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, MA/EA kopolymer 1:1, trietyl-citrát, polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastek a žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Pantoprazol Mylan 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Světle žluté až okrové podlouhlé tablety. Pantoprazol je k dispozici v lahvičkách z plastické hmoty nebo v blistrových baleních po 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 250 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobce

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko Pharma Pack Kft., 2040 Hungary, Budaors, Vasút u. 13, Maďarsko

Laboratorios Dr. Esteve S.A, c/San Marti, s/n, Poligno Industrial, 08107 Martorelles, Barcelona, Španělsko

Mylan dura GmbH, Wittichstr. 6, D- 64295 Darmstadt, Německo Mylan bv, Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nizozemsko

Mylan S.A.S., 10 avenue de LAttre de tassigny Zac des Gaulnes, 69330 Meyzieu, Francie Mylan S.A.S., S117 Allee des Parcs, 69800 Saint Priest, Lyon, Francie Mylan Hungary Kft., 2900 Komárom, Mylan street 1., Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Belgie

Česká Republika

Německo

Řecko

Irsko

Itálie

Nizozemsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Slovinsko Velká Británie

Pantoprazol Mylan 40 mg – magensaftresistente Tabletten Pantoprazole Mylan 40 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Mylan 40 mg

Pantoprazol dura 40 mg magensaftresistente Tabletten Pantoprazole/Generics 40 mg Protizole 40 mg

Pantoprazolo Mylan Generics 40 mg

Pantoprazol Mylan 40 mg, maagsapresistente tabletten

PantoGen 40 mg

Pantoprazol Anova 40 mg

Pantoprazol Mylan 40 mg

Panpreza 40 mg gastroresistentne tablete

Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.12.2015

Diskuze k Pantoprazol – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Pantoprazol – příbalový leták.

Napsat komentář