Normix – příbalový leták

Čtěte normix 200 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Normix – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

NORMIX 200 mg

potahované tablety

rifaximinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1.    Co je přípravek Normix a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Normix užívat
 3.    Jak se přípravek Normix užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Normix uchovávat

 1.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NORMIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku je rifaximin, antibiotikum, které má široký účinek proti řadě bakterií způsobujících střevní bakteriální infekce a průjmy.

Vstřebávání rifaximinu ze zažívacího traktu je minimální, a tím je ve značné míře vyloučeno riziko nežádoucích účinků.

Normix se používá k léčbě akutních i chronických střevních bakteriálních infekcí, průjmů způsobených narušením rovnováhy střevní flory (letní průjmy, cestovní průjmy, zánět tenkého a tlustého střeva).

Normix se dále podává jako součást léčby před a po operacích tlustého střeva a též ke komplexní léčbě nervových a psychických projevů poruchy mozku, které jsou následkem jaterního onemocnění (hepatální encefalopatie).

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající starší 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NORMIX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek NORMIX

–    jestliže jste alergický(á) na rifaximin, deriváty rifamycinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

–    jestliže trpíte sníženou průchodností střev (i částečnou) či závažnějším vředovým onemocněním střev.

Upozornění a opatření

Tento léčivý přípravek nemá být užíván pacienty s průjmy komplikovanými horečkou nebo přítomností krve ve stolici. Léčba má být přerušena, pokud se příznaky průjmu zhorší nebo přetrvávají více než 48 hodin a lékař má zvážit léčbu alternativními antibiotiky.

Další léčivé přípravky a přípravek Normix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Možnost systémových interakcí je vzhledem k zanedbatelnému vstřebávání ze zažívacího traktu perorálně podaného přípravku nízká.

Nicméně, změny střevní flóry v průběhu léčby antibiotiky mohou ovlivnit cirkulaci estrogenu, jeho koncentrace v plasmě může poklesnout a může být ovlivněna kontrola početí. Je proto doporučeno použít další antikoncepční prostředky, zejména pokud je obsah estrogenu pod 50 pg.

Přípravek užívejte nejméně 2 hodiny po podání aktivního uhlí.

Přípravek Normix s jídlem a pitím

Tento léčivý přípravek můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Užívání přípravku v těhotenství není doporučeno.

Kojení

Riziko pro kojené dítě nemůže být vyloučeno.

Proto Váš lékař posoudí, zda je potřeba přerušit kojení nebo přerušit léčbu přípravkem v návaznosti na možné riziko pro kojené dítě a přínos pro matku.

Plodnost

Jako jiná antibiotika rifaximin může snížit účinnost perorální estrogenní antikoncepce (hormonální antikoncepce podávaná ústy) vzhledem k jejímu vlivu na střevní mikroflóru.Proto je doporučeno použít další antikoncepční prostředky, zejména je-li obsah estrogenu méně než 50 pg.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V průběhu klinických kontrolovaných studií byly hlášeny závratě a somnolence, přípravek má však zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NORMIX UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je u dospělých a dětí nad 12 let průměrně 10 – 15 mg/kg tělesné hmotnosti denně rozdělená do 2, 3 nebo 4 dávek podle typu indikace.

Neurčí-li lékař jinak, neměla by léčba trvat déle než 7 dní.

Pokud není předepsáno jinak, neměla by léčba cestovatelských průjmů trvat déle než 3 dny.

Pokud symptomy přetrvávají déle než 3 dny, kontaktujte svého lékaře.

Navzdory zanedbatelnému vstřebávání léčiva (méně než 1%) může užívání přípravku způsobit načervenalé zbarvení moči.

Tato skutečnost je dána zbarvením léčivé látky, které je stejné jako u ostatních antibiotik této skupiny, a je nevýznamná.

Doporučené dávkování v jednotlivých indikacích:

Léčba akutních průjmů

Dospělí a dospívající nad 12 let 1 tabletu (200 mg) každých 6 hodin.

Profylaxe při chirurgických výkonech na tlustém střevě

Dospělí a dospívající nad 12 let 2 tablety (400 mg) každých 12 hodin.

Léčba poruch mozku jako následků jaterního onemocnění Dospělí a dospívající nad 12 let 2 tablety (400 mg) každých 8 hodin.

Podávání u dětí:

Bezpečnost a účinnost rifaximinu u dětí mladších 12 let nebyla stanovena. Nelze tedy navrhnout žádné dávkovací schéma.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Normix než jste měl(a)

Dosud nebylo hlášeno žádné předávkování.

V případě náhodného předávkování kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Normix

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které byly vyhodnoceny jako minimálně možné v souvislosti s podáváním přípravku, byly rozděleny dle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu.

Časté nežádoucí účinky (1 z 10 až 100 pacientů) :

 •    závratě, bolesti hlavy
 •    plynatost, nadýmání, bolesti břicha, zácpa, průjem , nucení na stolici,, pocit na zvracení , bolestivé stahy a neefektivní vyprazdňuje, zvracení
 •    horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (1 z 100 – 1000 pacientů):

 •    Kvasinková infekce, opar, zánět nosní sliznice a krku, • abnormální výsledky krevních testů (zvýšený počet lymfocytů a monocytů, snížení počtu neutrofilů (druhy bílých krvinek))
 •    ztráta chuti k jídlu, ztráta tělesné tekutiny (dehydratace)
 •    abnormální sny, depresivní nálada, nespavost, nervozita
 •    snížená citlivost, migréna, mravenčení, bolest hlavy v oblasti vedlejších nosních dutin, spavost
 •    dvojité vidění
 •    bolest ucha, nepříjemný pocit otáčení se okolí nebo vlastního těla
 •    bušení srdce
 •    zvýšený krevní tlak, návaly horka
 •    kašel, sucho v krku, dušnost, zduření nosní sliznice, bolest v krku, rýma
 •    tekutina v břišní dutině
 •    bolest v horní části břicha, poruchy trávení, porucha motility střev (porucha pohybu střevní stěny) , suché rty, tvrdá stolice,
 •    krev ve stolici, hlen ve stolici, poruchy chuti
 •    zvýšené hodnoty jatemích enzymů (aspartátaminotransferáza)
 •    vyrážky, skvrny na kůži, zvýšená reakce kůže na slunce
 •    bolest zad, svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů, bolest krku
 •    krev v moči, cukr v moči, časté močení, nadměrné močení, bílkovina v moči, porucha frekvence menstruace
 •    slabost, třesavka, studený pot, zvýšené pocení, onemocnění podobné chřipce, periferní otoky (otok končetin), bolest a pocit nepohody

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny, ale jejich četnost nelze odhadnout z dostupných údajů:

 •    bakteriální infekce (klostridiové infekce)
 •    abnormální výsledky krevních testů (snížení počtu krevních destiček, jaterní testy mimo normální rozmezí, změny testů krevní srážlivosti)
 •    závažné akutní reakce na léky, pecitlivělost na léky
 •    mdloby
 •    zánět kůže (dermatitida), ekzém,, zarudnutí kůže, kožní výsev drobných tečkovitých krvácení, svědění, kopřivka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. JAK PŘÍPRAVEK NORMIX, TABLETY UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek NORMIX obsahuje

–    Léčivou látkou je rifaximinum 200 mg v 1 tabletě.

–    Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, glycerol-distearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), dihydrát dinatrium-edetátu, propylenglykol, červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek NORMIX vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: růžové kulaté bikonvexní potahované tablety.

Obal: PVC/PE/PVdC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 12 nebo 28 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Alfa Wassermann S.p.A., Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.6.2015

Diskuze k Normix – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Normix – příbalový leták.

Napsat komentář