Nebivolol – příbalový leták

Čtěte Nebivolol Sandoz 5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Nebivolol – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Nebivolol Sandoz 5 mg

tablety

nebivololum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažný, anebo zaznamenáte-li jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Nebivolol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nebivolol užívat
 3. Jak se přípravek Nebivolol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Nebivolol
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK NEBIVOLOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nebivolol obsahuje nebivolol, léčivá látka ovlivňující oběhový systém; tato léčivá látka patří do skupiny selektivních beta-blokátorů (tj. má selektivní, cílený účinek právě na oběhový systém). Zabraňuje zrychlení tepové frekvence a ovlivňuje funkci srdce jako pumpy. Vyvolává i rozšíření krevních cév, a tím také přispívá ke snížení krevního tlaku. Nebivolol se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a také k léčbě mírného až středně závažného
chronického srdečního selhání u pacientů ve věku 70 a více let, navíc k dalším léčebným postupům.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEBIVOLOL UŽÍVAT

Neužívejte Nebivolol:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Nebivolol.
 • jestliže trpíte jedním anebo několika z těchto onemocněním:
 • nízký krevní tlak
 • vážné problémy prokrvení rukou nebo nohou
 • velmi pomalý tep (méně než 60 tepů za minutu)
 • některé jiné vážné poruchy srdečního rytmu (např. síňokomorová blokáda 2. a 3. stupně, a poruchy vedení vzruchu v srdci).
 • srdeční selhání, které se právě objevilo anebo právě zhoršilo, anebo jste-li právě léčen(a) pro kardiogenní šok nitrožilní infuzí látek posilujících srdeční činnost
 • astma nebo ztížené sípavé dýchání (nyní nebo v minulosti)
 • neléčený feochromocytom, což je nádor v horní části ledvin (v dřeni nadledvin)
 • porucha činnosti jater
 • metabolická porucha (metabolická acidóza), např. diabetická ketoacidóza.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nebivolol je zapotřebí:
Informujte svého lékaře, jestliže máte některé z následujících potíží anebo jestliže se u Vás některé z nich objevily:

 • abnormálně pomalý tep
 • bolest na hrudi vyvolaná samovolnou křečí srdečních věnčitých cév, tzv. Prinzmetalova an­gina
 • neléčené chronické srdeční selhání
 • srdeční blokáda 1. stupně (lehké poruchy srdeční činnosti ovlivňující srdeční rytmus)
 • porucha prokrvení rukou nebo nohou, např. Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom, bolesti připomínající křeče při chůzi
 • dlouhotrvající dýchací obtíže
 • diabetes: tento lék nemá žádný vliv na hladinu krevního cukru, ale mohl by zamaskovat varovné příznaky příliš nízké hladiny krevního cukru (bušení srdce, zrychlený tep)
 • zvýšená činnost štítné žlázy: tento lék může zamaskovat příznak této poruchy, kterým je zrychlený srdeční tep
 • alergie: tento lék může zesílit Vaši reakci na pyl nebo jiné látky, na které jste alergický(á)
 • psoriáza (kožní onemocnění – růžové pláty s odlupujícími se šupinami) anebo jestliže jste kdy dříve trpěl(a) psoriázou
 • máte-li před operací, vždy informujte před anestezií anesteziologa, že užíváte přípravek Nebivolol.

Máte-li vážnou poruchu činnosti ledvin, neužívejte přípravek Nebivolol k léčbě srdečního selhání a informujte svého lékaře.
Na začátku léčby chronického srdečního selhání Vás bude pravidelně sledovat zkušený lékař (viz bod 3).
Léčba se nesmí náhle přerušit, jestliže to není jednoznačně indikováno a zhodnoceno Vaším lékařem (viz bod 3).
Děti a dospívající
Protože o použití přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek údajů, přípravek Nebivolol se pro použití u dětí a mladistvých nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky se současně nesmí užívat vůbec, u jiných je třeba provést určité změny (např. dávkování).
Vždy informujte svého lékaře, jestliže navíc k přípravku Nebivolol užíváte nebo dostáváte kterékoli z těchto léků:

 • léky pro regulaci krevního tlaku nebo léky při poruchách srdeční činnosti (např. amiodaron, amlodipin, cibenzolin, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, guanfacin, hydrochinidin, chinidin, klonidin, lacidipin, lidokain, methyldopa, mexiletin, moxonidin, nifedipin, nikardipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, rilmenidin, verapamil)
 • sedativa a léky používané při psychózách (duševních poruchách) např. barbituráty (používané také při epilepsii), fenothiaziny (také používané při zvracení a nevolnosti) a thioridazin).
 • léky používané při depresi, např. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin.
 • léky používané k anestesii v průběhu chirurgického výkonu.
 • léky používané při astmatu, ucpaném nose nebo některých onemocněních oka, např. při zvýšeném nitroočním tlaku (glaukomu) anebo rozšíření zornice.
 • Amifostin používaný během léčby rakoviny
 • Baklofen používaný k léčbě epilepsie

Všechny tyto léky stejně jako přípravek Nebivolol mohou ovlivnit krevní tlak a/nebo srdeční činnost.

 • Léky používané při nadměrné kyselosti žaludeční šťávy nebo při žaludečních vředech (antacida), např. cimetidin; přípravek Nebivolol užívejte v průběhu jídla a antacidum v době mezi dvěma jídly.

Užívání přípravku Nebivolol s jídlem a pitím:
Přípravek Nebivolol se může užívat spolu s jídlem anebo nalačno, nejlepší je však tabletu zapít přiměřeným množstvím vody.

Těhotenství a kojení:
Přípravek Nebivolol se v průběhu těhotenství užívat nesmí, pokud to není jednoznačně nezbytné.
V období kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento přípravek může způsobit závratě a únavu. Pokud u Vás takové účinky vyvolá, neřiďte dopravní
prostředky ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nebivolol:
Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento lék užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK NEBIVOLOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
Přípravek Nebivolol můžete užívat před jídlem, při jídle nebo po jídle, ale můžete jej užívat i nezávisle na jídle. Nejlepší je zapít tabletu douškem vody.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

 • Obvyklá dávka je 1 tableta denně. Dávka se má dle možnosti užívat vždy ve stejnou denní dobu.
 • Starší pacienti a pacienti s poruchou činnosti ledvin obvykle léčbu zahájí 1/2 (polovinou) tablety denně.
 • Léčebný účinek na krevní tlak se projeví po 1 až 2 týdnech léčby. Někdy se optimálního účinku dosáhne až po 4 týdnech.

Léčba chronického srdečního selhání

 • Vaši léčbu zahájí zkušený lékař, který ji bude mít průběžně pod pečlivým dohledem.
 • Váš lékař zahájí léčbu 1/4 (čtvrtinou) tablety denně. Tuto dávku je možno zvýšit po 1až 2 týdnech na 1/2 (jednu polovinu) tablety denně, pak na 1 tabletu denně a potom na 2 tablety denně až do dosažení dávky, která je pro Vás vhodná. Váš lékař Vám předepíše dávku, která je pro Vás v jednotlivých dávkovacích stupních vhodná; dodržujte jeho pokyny přesně.
 • Nejvyšší doporučená dávka je 2 tablety (10 mg) denně.
 • Bude třeba, abyste byl(a) pod pečlivým dohledem zkušeného lékaře po 2 hodiny při zahájení léčby a pak pokaždé při zvýšení dávky.
 • Váš lékař může dávku snížit, je-li toho třeba.
 • Léčbu nesmíte náhle ukončit, protože by to mohlo zhoršit Vaše srdeční selhání.
 • Pacienti se závažnými poruchami činnosti ledvin tento přípravek užívat nesmějí.
 • Užívejte tento přípravek jednou denně, nejlépe vždy ve stejnou denní dobu.

Jak dělit tablety
Pokud lékař doporučí užívat ¼ nebo ½ tablety, položte tabletu na rovný tvrdý podklad, např. na stůl, dělícím křížem (rýhami) nahoru.
Tlačte rovnoměrně na celou horní plochu tablety, dokud neuslyšíte křupnutí.
Nyní se tableta rozdělila na 4 díly, které je možné opatrně oddělit.
Váš lékař se může rozhodnout pro léčbu Vašeho onemocnění ke kombinaci přípravku Nebivolol s jinými léky.
Nepoužívejte přípravek k léčbě dětí nebo dospívajících.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nebivolol, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) příliš velikou dávku tohoto přípravku, oznamte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi. Nejčastější příznaky a známky předávkování přípravkem Nebivolol jsou: velice pomalý tep (bradykardie), nízký krevní tlak s možností omdlení (hypotenze), dušnost jako při astmatu (křeč průdušek) a akutní srdeční selhání.
Můžete užít aktivní uhlí (které se dostane ve Vaší lékárně), než se k vám dostaví lékař.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nebivolol:
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Nebivolol, ale vzpomněl(a) jste si na to jen o něco málo později, užijte svou obvyklou denní dávku. Jestliže však nastalo dlouhé zdržení (např. několik hodin), takže se doba příští nutné dávky již přiblížila, vynechejte zapomenutou dávku a užijte tu další, plánovanou, normální dávku v obvyklou dobu. Dávku nezdvojujte. Vyhýbejte se však opakovanému vynechávání dávky.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nebivolol:
Než byste ukončil léčbu přípravkem Nebivolol, vždy se poraďte se svým lékařem, ať již se přípravkem léčíte pro vysoký krevní tlak anebo pro chronické srdeční selhání.
Neukončujte léčbu přípravkem Nebivolol náhle, protože to může přechodně zhoršit Vaše srdeční selhání.
Jestliže je nutné ukončit léčbu přípravkem Nebivolol při srdečním selhání, je třeba denní dávku snižovat pozvolna, vždy na polovinu v týdenních intervalech.
Máte-li jakékoli další otázky o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nebivolol nežádoucí účinky.
Jestliže se přípravek Nebivolol užívá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, možné nežádoucí účinky jsou:
Časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z každých 100 léčených, ale u méně než 1 osoby z každých 10 léčených):

 • bolesti hlavy
 • závratě
 • únava
 • neobvyklé pocity svědění nebo brnění
 • průjem
 • zácpa
 • pocit nevolnosti
 • dušnost
 • otoky rukou nebo nohou.

Méně časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z každých 1.000 léčených, ale u méně než 1 osoby z každých 100 léčených):

 • pomalý tep anebo jiné srdeční komplikace
 • nízký krevní tlak
 • bolesti při chůzi, připomínající křeče
 • poruchy vidění
 • impotence
 • pocity deprese
 • trávicí poruchy (dyspepsie), vzduch v žaludku, plynatost, zvracení
 • kožní vyrážka, svědění
 • dušnost jako při astmatu, vyvolaná náhlými křečemi průdušek (bronchospasmus)
 • noční můry

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z každých 10 000 léčených):

 • mdloby
 • otok rtů, víček a jazyka, s možností náhle ztíženého dýchání
 • zhoršení psoriázy (kožního onemocnění – růžové pláty s odlupujícími se šupinami)

Není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů):

 • hypersenzitivita
 • angioneurotický edém (otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla)

V klinických studiích byly při léčbě chronického srdečního selhání zaznamenány tyto nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z každých 10 léčených):

 • pomalý tep
 • závratě

Časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z každých 100 léčených, ale u méně než 1 osoby z každých 10 léčených):

 • zhoršení srdečního selhání
 • nízký krevní tlak (např. s pocitem na omdlení a závratí při prudkém vzpřímení z lehu či sedu)
 • nesnášenlivost tohoto přípravku
 • určitý typ mírné poruchy srdečního převodu, ovlivňující srdeční rytmus (síňokomorová blokáda 1. stupně)
 • otoky dolních končetin (např. otoky kotníků).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK NEBIVOLOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na papírové krabičce <blistru> < lahvičce >.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nebivolol obsahuje

 • Léčivou látkou je nebivolol. Jedna tableta obsahuje 5,45 mg nebivololi hydrochloridum, což odpovídá 5 mg nebivololum
 • Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2506/05, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesiumstearát.

Jak přípravek Nebivolol vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Nebivolol Sandoz 5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s dělícím křížem a jsou k dispozici v PVC/AL blistrech anebo v polyethylenových lahvičkách s pojistným propylenovým uzávěrem po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 nebo 500 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Ismaning, Německo
Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Gerlingen, Německo
LEK S.A., Strykow, Polsko
LEK S.A, Warzawa, Polsko
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o. office.cz@sandoz.com.

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Rakousko: Nebivolol Sandoz 5 mg – Tabletten
Belgie: Nebivolol Sandoz 5 mg tabletten
Bulharsko: Nebivolol Sandoz
Česká republika: Nebivolol Sandoz 5 mg
Německo: Nebivolol Sandoz 5 mg Tabletten
Španělsko: Nebivolol Sandoz 5 mg comprimidos EFG
Francie: NEBIVOLOL Sandoz 5 mg, comprimé quadrisécable
Itálie: NEBIVOLOLO SANDOZ 5 mg compresse
Nizozemí: Nebivolol Sandoz 5 mg
Polsko: NebivoLEK
Portugalsko: Nebivolol Sandoz
Rumunsko: NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg comprimate
Velká Británie: Nebivolol 5mg Tablets

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 31.3.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Nebivolol – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Nebivolol – příbalový leták.

Napsat komentář