Mertenil – příbalový leták

Čtěte Mertenil příbalový leták. Léčivý přípravek Mertenil – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Mertenil 40 mg, tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Mertenil potahované tablety (dále jen Mertenil) a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mertenil užívat
 3. Jak se přípravek Mertenil užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Mertenil uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Mertenil a k čemu se používá

Rosuvastatin inhibuje syntézu cholesterolu, patří do skupiny léků, které se označují jako statiny. Jeho účinkem se hladina tzv. „špatného“ cholesterolu“ (LDL-C, low-density lipoprotein), který může poškodit cévní stěnu, snižuje a hladina tzv. „dobrého“ cholesterolu“ (HDL-C, high-density lipoprotein), který chrání cévní stěnu, zvyšuje. Přípravek Mertenil také snižuje hladiny tzv. triglyceridů v krvi. Ty mohou ve vysoké koncentraci poškodit cévní stěnu.
Lékař Vám předepsal přípravek Mertenil, protože máte vysokou hladinu cholesterolu. To znamená, že máte riziko vzniku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
Lékař Vám předepsal přípravek Mertenil, protože samotná dieta a pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu. Během užívání přípravku Mertenil musíte i nadále dodržovat dietu s nízkým obsahem cholesterolu a fyzickou aktivitu.
Nebo Vám byl doporučen statin, protože máte jiné faktory, které zvyšují riziko vzniku srdečního infarktu, mozkové mrtvice nebo zdravotních problémů, které s tím souvisejí.
Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příbalovou informaci i v případě, že jste již v minulosti užíval(a) léky na snížení cholesterolu.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mertenil užívat

Neužívejte přípravek Mertenil

 • jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Mertenil, přestaňte lék ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy mají během užívání přípravku Mertenil zabránit otěhotnění užíváním vhodné antikoncepce.
 • jestliže máte poruchu jater.
 • jestliže máte vážnou poruchu ledvin.
 • jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů.
 • jestliže užíváte léčivý přípravek, který obsahuje látku nazývanou cyklosporin, (užívá se např. po transplantaci orgánů).

Pokud se Vás některý z bodů uvedených výše týká, navštivte znovu svého lékaře. Neužívejte dávku 40 mg přípravku Mertenil (nejvyšší dávku tohoto přípravku) v následujících případech:

 • jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).
 • jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.
 • jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.
 • jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud se Vás týká některý z bodů uvedených výše nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Mertenil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mertenil je zapotřebí

 • jestliže máte problémy s ledvinami.
 • jestliže máte problémy s játry.
 • jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.
 • jestliže pijete pravidelně velká množství alkoholu.
 • jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.
 • jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/rito­navir, čtěte, prosím, „Další léčivé přípravky a přípravek Mertenil“.
 • jestliže jste dítě mladší než 10 let: Přípravek Mertenil nemají užívat děti mladší než 10 let.
 • jestliže jste mladší než 18 let: Přípravek Mertenil 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let.
 • jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku Mertenil).
 • jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové). Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Mertenil.

Pokud se Vás týká některý z bodů uvedených výše, navštivte znovu svého lékaře.

Zkontrolujte s Vaším lékařem, než začnete užívat přípravek Mertenil

 • zda trpíte závažným respiračním selháním.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu Vám bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Mertenil.
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Děti a dospívající
Použití u dětí jen pod dohledem specializovaného lékaře.
Přípravek Mertenil není doporučen pro užití u dětí mladších než 10 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Mertenil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože přípravek Mertenil může ovlivnit jejich účinek a tyto léky mohou ovlivnit účinek přípravku Mertenil:

 • cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů; zvyšuje hladinu rosuvastatinu v krvi).
 • warfarin (nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve; při současném užívání s rosuvastatinem se může účinek na ředění krve zvýšit).
 • fibráty, např. gemfibrozil, fenofibrát (léky ke snížení hladiny cholesterolu; zvyšují hladinu rosuvastatinu) nebo jiné léky užívané ke snížení hladiny cholesterolu (např. ezetimib).
 • léky k léčbě poruch trávení (např. k neutralizaci kyselin v žaludku; snižují hladinu rosuvastatinu).
 • erythromycin (antibiotikum; snižuje hladinu rosuvastatinu).
 • perorální antikoncepce („pilulky“, hladina hormonů v krvi uvolňovaná z tablet se zvyšuje).
 • hormonální substituční léčba (hladiny hormonů v krvi se zvyšuje).
 • lopinavir/ritonavir (k léčbě infekce virem HIV; hladina rosuvastatinu v krvi se zvyšuje).

Přípravek Mertenil s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Mertenil můžete užívat spolu s jídlem nebo mimo jídlo.
Vyvarujte se během užívání přípravku Mertenil pravidelné konzumace velkého množství alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Neužívejte přípravek Mertenil, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Mertenil, okamžitě lék vysaďte a informujte svého lékaře. Ženy v reprodukčním věku mají užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Mertenil.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Mertenil neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Nicméně, u některých osob se může v průběhu léčby přípravkem Mertenil objevit závrať. Pokud pociťujete závrať, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Mertenil obsahuje laktosu.
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (laktosy nebo mléčného cukru), kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

 1. Jak se přípravek Mertenil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávky pro dospělé
Pokud užíváte přípravek Mertenil z důvodu vysokého cholesterolu:

Počáteční dávka
Léčba rosuvastatinem musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg denně a to i v případě, že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného léku na snížení cholesterolu (statin). Velikost počáteční dávky závisí na:

 • Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.
 • Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice.
 • Zda je u Vás zvýšena citlivost k projevu možných nežádoucích účinků.

Nejnižší dávku rosuvastatinu(5 mg) Vám lékař předepíše, jestliže:

 • Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Je Vám více než 70 let.
 • Máte středně těžké poškození funkce ledvin.
 • Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Přípravek Mertenil 5 mg potahované tablety není dostupný a dávku 5 mg nelze získat rozdělením tablety přípravku Mertenil 10 mg potahované tablety, protože tyto tablety nejsou vyráběny tak, aby je bylo možné rozdělit na dvě stejné poloviny. Zvyšování dávky a maximální denní dávka
Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku Mertenil by měla být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť.
K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech.
Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg denně, může rozhodnout o zdvojnásobení dávky na 10 mg, poté na 20 mg a případně na 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zdvojnásobení dávky na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba.
Maximální denní dávka přípravku Mertenil je 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice, u kterých nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Pokud užíváte přípravek Mertenil ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných komplikací:
Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku, pokud se u Vás vyskytuje některý z faktorů uvedených výše.
Doporučené dávky pro děti ve věku 10–17 let
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg rosuvastatinu. Lékař Vám může dávku zvýšit, abyste dostal(a)optimální množství přípravku Mertenil.
Maximální denní dávka přípravku Mertenil je 20 mg.
Dávka se užívá jednou denně.
Děti nemají užívat přípravek Mertenil 40 mg.

Jak tablety užívat
Tablety spolkněte celé a zapijte vodou. Přípravek Mertenil užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoli v průběhu dne. Snažte se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu, aby Vám to pomohlo na užití nezapomenout.

Pravidelné kontroly cholesterolu
Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité, protože během nich bude lékař kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.
Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Mertenil tak, aby pro Vás byla optimální. Proč je důležité pokračovat v užívání přípravku Mertenil?
Je třeba pokračovat v užívání přípravku Mertenil, i když hladiny cholesterolu již dosáhly správné hodnoty, protože to zabraňuje opětovnému zvýšení hladin cholesterolu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mertenil, než jste měl(a)
Informujte se u svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici pro radu.
Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci z důvodu léčby nebo z jiného důvodu, informujte zdravotnický personál, že užíváte přípravek Mertenil.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mertenil
Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mertenil
Informujte svého lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Mertenil. Hladiny cholesterolu se mohou po přerušení léčby opět zvýšit.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby.
Léčbu přípravkem Mertenil ukončete a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás dostaví některá níže popsaná alergická reakce:

 • Obtížné dýchání s otokem nebo bez otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla
 • Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit obtížné polykání
 • Nesnesitelné svědění kůže (s vystouplými pupínky).

Přestaňte užívat přípravek Mertenil a neprodleně informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat křeče nebo bolest ve svalech, které budou trvat neobvykle dlouho. Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných léků snižujících cholesterol (statinů), velmi malá část lidí pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve svalové poškození – rabdomyolýzu. Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

Časté nežádoucí účinky:
mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
Bolest hlavy
Bolest žaludku
Zácpa
Pocit nemoci
Bolest svalů
Slabost
Závratě
Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Mertenil tablety (pouze Mertenil 40 mg) Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby tímto léčivým přípravkem.
Méně časté nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
Vyrážka, svědění kůže a vyrážka (kopřivka)
Zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Mertenil (pouze Mertenil 10 mg a 20 mg)

Vzácné nežádoucí účinky:
mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000
Těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s pupínky). Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat přípravek Mertenil a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Poškození svalů – preventivně přestaňte užívat přípravek Mertenil a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů trvající déle, než jste čekal(a).
Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní)
Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi. Snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin.
Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000
Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka)
Zánět jater (hepatitida)
Stopy krve v moči
Poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti)
Bolesti kloubů
Ztráta paměti
Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)
Četnost neznámá
Deprese
Poruchy spánku (včetně nespavosti a nočních můr)
Dušnost
Kašel
Průjem (řídká stolice)
Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech, očích a na genitálu)
Otok (edém)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s jinými přípravky, které patří do stejné skupiny léků, která se nazývá statiny:

 • Sexuální potíže.
 • Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku.
 • Poruchy šlach, někdy komplikované jejich přetržením.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 1. Jak přípravek Mertenil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mertenil obsahuje

 • Léčivou látkou je rosuvastatinum.

Mertenil 10 mg potahované tablety – jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) Mertenil 20 mg potahované tablety – jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) Mertenil 40 mg potahované tablety – jedna potahovaná tableta obsahuje 40 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum)

 • Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety magnesium-stearát mikrokrystalická celulosa hydroxid hořečnatý krospovidon (typ A) monohydrát laktosy. Potahová vrstva tablety oxid titaničitý (E171) makrogol 3350 mastek polyvinylalkohol.

Jak přípravek Mertenil vypadá a co obsahuje toto balení
Mertenil 10 mg potahované tablety:
bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety označené na jedné straně “C34“.
Mertenil 20 mg potahované tablety:
bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety označené na jedné straně “C35“.
Mertenil 40 mg potahované tablety:
bílé až téměř bílé, podlouhlé, potahované tablety označené na jedné straně “C36“.
Tablety jsou baleny v blistrech (OPA/Alu/PVC//Alu), 28, 30 nebo 90 tablet v jedné krabičce.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19 – 21,
1103 Budapešť,
Maďarsko.

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 6/2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Mertenil – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Mertenil – příbalový leták.

Napsat komentář