Kinito – příbalový leták

Čtěte Kinito příbalový leták. Léčivý přípravek Kinito – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Kinito 50 mg

potahované tablety
Itopridi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Kinito a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinito užívat
 3. Jak se přípravek Kinito užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak se přípravek Kinito uchovává
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK KINITO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Kinito obsahuje léčivou látku itoprid, která zvyšuje a urychluje motilitu trávicího ústrojí (automatické pohyby žaludku a střev, které jsou nezbytné pro průchod trávené potravy zažívacím ústrojím) a potlačuje nevolnost a zvracení.
Přípravek je určen pro léčbu příznaků způsobených zpomaleným vyprazdňováním žaludku jako např. pocitu plného žaludku, až bolestivého tlaku v nadbřišku, nechutenství, pálení žáhy, nevolnosti a zvracení při poruchách trávení, které nejsou způsobeny vředovým onemocněním nebo organickým onemocněním ovlivňujícím průchod trávené potravy zažívacím ústrojím. Přípravek Kinito je určen pro dospělé.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KINITO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Kinito

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku itoprid nebo na kteroukoliv další složku přípravku Kinito,
 • jestliže by pro Vás mohlo být zrychlené vyprazdňování žaludku škodlivé, např. při krvácení z trávicího traktu, mechanické neprůchodnosti nebo perforaci trávicího ústrojí

Přípravek není určen pro děti a těhotné a kojící ženy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Kinito a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte Vašeho lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které jste užíval(a) v nedávné dobe, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 • Anticholinergní látky (používané pro léčbu astmatu, chronických onemocnění plic, Parkinsonovy choroby a pro zmírňování křečí hladkých svalů – například v močovém měchýři) snižují účinek itopridu.
 • Díky sým účinkům na motilitu (pohyby) trávicího ústrojí může Kinito ovlivnit vstřebávání jiných léčiv, zéjména léčiv s úzkým terapeutickým rozmezím, přípravků s prodlouženým uvolňováním a gastrorezistentních přípravků. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, zda je to případ léků, které užíváte.
 • Nebyly zjištěny žádné jiné lékové interakce (působení itopridu na jiná léčiva nebo působení jiných léčiv na itoprid).

Užívání přípravku KINITO s jídlem a pitím
Přípravek se užívá před jídlem

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Bezpečnost přípravku u těhotných a kojících žen nebyla prověřena, proto se u těhotných, kojících nebo u žen, u kterých nelze těhotenství vyloučit, smí přípravek používat pouze v případě, že jeho terapeutický přínos výrazně převýší možné riziko.
Pokud se vás toto týká, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ačkoliv vliv přípravku na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů nebyl zjištěn, není možno vyloučit zhoršení pozornosti jako důsledek zřídka se vyskytujících závratí. Pokud se u vás vyskytnou, neřiďte.

Důležité informace o některých složkách přípravku Kinito
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Kinito užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK KINITO UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Kinito přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety mají na jedné straně půlící rýhu a lze je dělit na dvě stejné poloviny.
Tablety užívejte před jídlem, celé nebo rozpůlené, a zapíjejte vodou
Přesné dávkování a délku užívání určí lékař.

Dospělí
Obvyklá denní dávka pro dospělé je 3krát denně jedna tableta před jídlem.
Tato dávka může být snížena podle průběhu onemocnění (nař. ½ tablety 3krát denně).

Děti
Přípravek není určen pro děti, protože jeho bezpečnost u dětí nebyla stanovena.

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin a starší pacienti
Pokud máte zhoršené funkce jater nebo ledvin nebo pokud jste vyššího věku, Váš lékař Vás bude sledovat se zvýšenou pečlivostí. Pokud se objeví jakákoli vedlejší reakce, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám může doporučit snížení dávky nebo přerušení léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kinito než jste měl(a)
Zkušenosti s předávkováním u lidí nejsou k dispozici.
Jestliže jste Vy nebo někdo jiný užil(a) větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte nejbližší pohotovost nebo to okamžitě sdělte svému lékaři.
Při předávkování jsou obvyklými opatřeními výplach žaludku a léčba příznaků předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinito
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinito pokračujte v užívání dále v pravidelných intervalech jako předtím. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kinito nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Kinito a vyhledejte lékaře nebo pohotovost, pokud:

 • se u vás vyskytne otok rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů nebo hrdla, který může způsobit potíže při polykání nebo dýchání. Také se může vyskytnout vyrážka nebo svědění.

To mohou být příznaky alergické reakce.

Při léčbě itopridem (léčivou látkou přípravku Kinito) se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:
Méně časté (vyskytují se u 1 – 10 léčených osob z 1 000): průjem, bolest břicha, zácpa, zvýšená tvorba slin, bolest hlavy, poruchy spánku, závrať, bolesti v zádech nebo na hrudi, únava, podrážděnost, zvýšené krevní hladiny látek zvaných kreatinin a močovina, snížené množství bílých krvinek v krvi (leukopenie), zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi (mohou vést k tvorbě mléka a/nebo zvětšení prsních žláz).
Vzácné (vyskytují se u 1 – 10 léčených osob z 10 000): vyrážka, zarudnutí kůže a svědění.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): snížení počtu krevních destiček (může se projevit jako tvorba modřin nebo krvácení), třes, nauzea (pocit na zvracení), zvětšení prsních žláz (gynekomastie), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšené krevní hladiny některých enzymů AST (SGOT), ALT (SGPT), gama- GTP, alkalické fosfatázy and barviva bilirubinu.
Pokud se vyskytne tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení (galaktorea) nebo zvětšení prsních žláz u mužů (gynekomastie), je nutno léčbu přerušit nebo ukončit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK KINITO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
Přípravek Kinito nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru nebo papírové krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Kinito obsahuje
Léčivou látkou je itoprid-hydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje itopridi hydrochloridum 50 mg. Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskamelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
Potah tablety: Potahová soustava Sepifilm 752 bílá (hypromelosa 2910/6, mikrokrystalická celulosa, makrogol-2000-monostearát, oxid titaničitý E171)

Jak přípravek Kinito vypadá a co obsahuje toto balení
Kinito jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek je balen v průhledných PVC/PVDC/Al blistrech. Jeden blistr obsahuje 10 tablet.
Vnější obal je papírová krabička.
Každé balení obsahuje příbalovou informaci.

Velikost balení:
40 potahových tablet (4×10 tablet)
100 potahových tablet (10×10 tablet)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce:
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento přípravek je registrovaný v členských státech evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:
Česká republika Kinito 50 mg, potahované tablety
Slovenská republika Kinito 50 mg, filmom obalené tablety
Polsko Zirid
Litva Zirid 50 mg plėvele dengtos tabletek
Estonsko Zirid 50 mg õhukese polumeerikattega tabletid
Maďarsko Zirid 50 mg filmtabletta
Rumunsko Zirid 50 mg comprimate filmate
Bulharsko 3ИPИД 50 mg филмирани таблетки

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
13.10.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Kinito – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Kinito – příbalový leták.

Napsat komentář