Kapidin – příbalový leták

Čtěte Kapidin příbalový leták. Léčivý přípravek Kapidin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Kapidin 10 mg

Potahované tablety
lercanidipini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Kapidin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kapidin užívat
 3. Jak se přípravek Kapidin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Kapidin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KAPIDIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kapidin patří do skupiny léků, které se nazývají blokátory vápníkového kanálu. Blokátory vápníkového kanálu blokují vstup vápníku do svalových buněk srdce a krevních cév, které přenášejí krev ze srdce (tepny). Vstup vápníku do těchto buněk vede k tomu, že se srdce stahuje a tepny se zužují. Blokádou vstupu vápníku snižují blokátory vápníkového kanálu stahování srdce a rozšiřují tepny a tím se snižuje krevní tlak.
Kapidin Vám byl předepsán na léčbu vysokého krevního tlaku, který se odborně nazývá hypertenze.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KAPIDIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Kapidin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Kapidin.
 • jestliže jste měl/a v minulosti alergické reakce na léky příbuzné přípravku Kapidin (jako je amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin nebo lacidipin).
 • jestliže máte některé z níže uvedených srdečních chorob:
 • nekompenzované srdeční selhání;
 • obstrukce odtoku krve ze srdce;
 • nestabilní angina pectoris (bolest na hrudi v klidu nebo progresivně se zhoršující);
 • pokud jste prodělal/a srdeční infarkt před kratší dobou než jeden měsíc.
 • jestliže máte závažné potíže s játry nebo ledvinami.
 • jestliže užíváte léky, které jsou inhibitory isoenzymu CYP3A4:
 • léky proti plísním (jako je ketokonazol nebo itrakonazol);
 • makrolidová antibiotika (jako je erytromycin nebo troleandomycin);
 • léky proti virovým infekcím (jako je ritonavir);
 • současně s jiným lékem, který se nazývá cyklosporin.
 • společně s grapefruity nebo grapefruitovou šťávou.
 • jestliže jste těhotná nebo chcete otěhotnět, případně jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte žádnou antikoncepci.
 • jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kapidin je zapotřebí
Před zahájením užívání přípravku Kapidin se poraďte s Vaším lékařem v těchto případech:

 • pokud máte některé srdeční choroby nebo Vám byl implantován kardiostimulátor.
 • pokud máte anginu pectoris, může Kapidin ve velmi vzácných případech způsobit zvýšení frekvence záchvatů, které mohou trvat déle a být těžší. V ojedinělých případech byl popsán srdeční infarkt.
 • pokud máte potíže s játry nebo ledvinami nebo jste léčen/a umělou ledvinou (dialýza).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky (viz níže) mohou ovlivnit účinky přípravku Kapidin a Kapidin může ovlivnit účinky těchto léků.

Je velmi důležité, aby Váš lékař věděl, že se již léčíte některým z níže uvedených léků:

 • fenytoin nebo karbamazepin (léky na epilepsii);
 • rifampicin (lék na léčbu tuberkulózy);
 • midazolam (lék na usnutí);
 • cimetidin v dávce větší než 800 mg (lék na vředy, špatné trávení nebo pálení žáhy);
 • digoxin (lék na srdeční potíže);
 • terfenadin nebo astemizol (léky na alergii);
 • amiodaron nebo chinidin (léky na léčbu rychlé srdeční frekvence);
 • metoprolol (lék na vysoký krevní tlak);
 • simvastatin (lék na vysoké hladiny cholesterolu).

Užívání přípravku Kapidin s jídlem a pitím
Nesmíte jíst grapefruity nebo pít grapefruitovou šťávu, protože účinek přípravku Kapidin se může zvýšit.
Jestliže požijete alkohol současně s přípravkem Kapidin, lze předpokládat vznik závratí či mdloby, únavy nebo slabosti. Je tomu proto, že lék může spolu s alkoholem výrazně snížit Váš krevní tlak.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže užíváte Kapidin a domníváte se, že byste mohla být těhotná, proberte to se svým lékařem.
Neužívejte Kapidin, jestliže jste těhotná nebo chcete otěhotnět, případně jste žena v plodném věku a nepoužíváte žádnou antikoncepci.
Neužívejte Kapidin, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kapidin má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky jako jsou závratě, slabost, únava a vzácně ospalost. Je třeba, abyste byli opatrní, dokud nebudete vědět, jak na Kapidin reagujete.

Důležité informace o některých složkách přípravku Kapidin
Přípravek Kapidin obsahuje monohydrát laktózy. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostína některé cukry, obraťte se na něho před užíváním tohoto léku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KAPIDIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Kapidin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je jedna potahovaná tableta přípravku Kapidin 10 mg denně vždy ve stejnou dobu, přednostně ráno nejméně 15 minut před snídaní, protože jídlo s vysokým obsahem tuků významně zvyšuje hladinu léku v krvi. Váš lékař může v případě potřeby rozhodnout o zvýšení dávky na 1 tabletu přípravku Kapidin 20 mg denně.
Tablety se přednostně polykají celé a zapíjí polovinou sklenice vody. Dělící rýha je určena pouze pro snadné polykání léku a nikoliv na dělení léku na stejné dávky.
Přípravek Kapidin se nedoporučuje používat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku Kapidin, než jste měl/a
Obraťte se neprodleně o radu na lékaře, nejbližší lékařskou pohotovostní službu v nemocnici nebo na toxikologické informační středisko.
Překročení správné dávky může způsobit nadměrné snížení krevního tlaku a nepravidelnou nebo rychlou srdeční akci. Může rovněž vést k bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Kapidin
Jestliže jste zapomněl/a užít svou tabletu, vezměte si ji co nejdříve, pokud však již není čas na další dávku. Dále pokračujte v užívání léku jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže přestanete užívat přípravek Kapidin
Jestliže přestanete užívat Kapidin, může se Váš krevní tlak opět zvýšit. Před ukončením léčby se, prosím, obraťte na svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kapidin nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence níže uvedených nežádoucích účinků se uvádí podle následující definice:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: postihují 1 – 10 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: postihují 1 – 10 z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: postihují 1 – 10 z 10 000 l­éčených pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
Neznámá frekvence: frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout
Méně časté nežádoucí účinky: bolest hlavy, závratě, rychlejší srdeční frekvence, uvědomování si srdeční akce, návaly (přechodné epizody zarudnutí obličeje a krku), otoky kolem kotníků.
Vzácné nežádoucí účinky: ospalost, slabost, únava, nucení na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha, zažívací poruchy, vyrážka, bolest svalů, nadměrné močení, angina pectoris.
Velmi vzácné nežádoucí účinky či nežádoucí účinky o neznámé frekvenci: pokles krevního tlaku, který může mít za následek mdloby, alergická reakce, otok dásní, zvýšení hodnot jaterních enzymů, pokles krevního tlaku, který způsobuje závratě nebo mdloby, zvýšení frekvence močení za den, bolest na hrudi a srdeční infarkt.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK KAPIDIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kapidin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce nebo lahvičce za výrazem EXP. Doba použitelnosti představuje poslední den daného měsíce.

Uchovávání:
Al/PVC blistr: uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vhlkostí.
Al/PVDC blistr: uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vhlkostí.
Lavičky z HDPE: uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Kapidin obsahuje
Léčivá látka je lercanidipini hydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg lercanidipini hydrochloridum, což odpovídá 9,4 mg lercanidipinum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg lercanidipini hydrochloridum, což odpovídá 18,8 mg lercanidipinum.
Pomocné látky: Jádro tablety – magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa.
Potah tablety 10 mg: makrogol, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172).
Potah tablety 20 mg: makrogol, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Kapidin vypadá a co obsahuje toto balení
Kapidin 10 mg: žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 6,5 mm s půlicí rýhou na jedné straně, označené písmenem „L“ na druhé straně.
Kapidin 20 mg: růžové, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 8,5 mm s půlicí rýhou na jedné straně, označené písmenem „L“ na druhé straně.
Půlicí rýha je určená pouze pro snadné polykání léku a nikoliv na dělení léku na stejné dávky.

Velikosti balení
Blistry (Al/PVC): 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 98 a 100 potahovaných tablet.
Blistry (Al/PVDC): 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.
Lahvičky: 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Výrobci
Actavis hf.
Reykjavikurvegur 76–78
220 Hafnarfjordur
Island
a
Actavis Ltd.
B16 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN3000
Malta
a
Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Str.
Dupnitsa 2600
Bulharsko
Léčivý přípravek je registrován v členských zemích EU pod následujícími názvy:
Bulharsko: Lecalpin
Česká republika: Kapidin 10 mg
Kapidin 20 mg
Dánsko: Lecalpin
Estonsko: Lerkanidipin Actavis 10 mg, 20 mg
Litva: Lercanidipin Actavis
Lotyšsko: Lerkanidipin Actavis 10 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės
Maďarsko: Lecalpin
Malta: Lecalpin
Polsko: Lecalpin
Rumunsko: Lercanidipin Actavis 10 mg, 20 mg comprimate filmate
Slovinsko: Lecalpin

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 1.11.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Kapidin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Kapidin – příbalový leták.

Napsat komentář