Indap – příbalový leták

Čtěte Indap příbalový leták. Léčivý přípravek Indap – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

INDAP

tvrdé tobolky
Indapamidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Indap a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indap užívat
 3. Jak se Indap užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Indap uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE INDAP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indap je močopudný přípravek, u nějž však zcela převažuje účinek na krevní oběh. Způsobuje rozšíření cév a tím snížení jejich odporu vůči proudění krve, v důsledku čehož klesá krevní tlak. Močopudný účinek se projeví teprve po podání vyšších dávek. Přípravek se dobře vstřebává ve střevě. Vylučuje se převážně ledvinami, v menší míře také stolicí. Indap se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů. Při léčbě mírné a středně těžké formy se užívá samotný, u těžkých forem pak jako součást kombinované léčby.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INDAP UŽÍVAT

Neužívejte Indap

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku indapamid nebo na příbuzné léčivé látky ze skupiny sulfonamidů anebo na kteroukoli další složku přípravku Indap
 • jestliže trpíte závažnou poruchou jaterních nebo ledvinných funkcí
 • jestliže máte sníženou hladinu draslíku v krvi
 • jste těhotná nebo kojíte.

Dosud nebyly provedeny klinické studie u dětí a proto nelze Indap doporučit pro léčbu dětí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indap je zapotřebí

 • jestliže máte cukrovku, dnu, onemocnění ledvin nebo poruchu hospodaření s vodou v těle
 • když se u Vás v průběhu léčby objeví jaterní onemocnění. Oznamte tuto skutečnost lékaři, který zastaví podávání přípravku Indap a rozhodne o dalším postupu léčby.
 • Během léčby Vám bude pravidelně kontrolována krevní hladina draslíku a kyseliny močové.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku Indap a dalších léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku. Jde zjeména o následující léky:

 • nesteroidní protizánětlivé léky k uvolnění bolesti (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové,
 • tetrakosaktid (k léčení Crohnovy choroby),
 • dráždivá projímadla,
 • baklofen (k léčení svalové ztuhlosti provázející onemocnění, jako např. roztroušenou sklerózu),
 • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) užívané k léčení vysokého krevního tlaku a srdečního selhání,
 • léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, digitalis),
 • metformin (k léčení cukrovky),
 • jodované kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením),
 • léky užívané k léčení psychických onemocnění, jako deprese, úzkosti, schizofrenie (např. tricyklická antidepresiva ze skupiny imipraminu, antipsychotické léky, neuroleptika),
 • tablety s vápníkem nebo další doplňky s vápníkem,
 • perorální kortikosteroidy užívané k léčení různých stavů včetně závažného astmatu a revmatoidní artritidy,
 • kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
 • lithium (užívaný k léčbě deprese),
 • cyklosporin, takrolimus nebo další léky užívané k léčení autoimunitních chorob nebo těžkých revmatických nebo kožních chorob,
 • bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris),
 • halofantrin (antiparazitický lék užívaný k léčení určitých typů malárie).

Užívání přípravku Indap s jídlem a pitím
Jídlo a pití neovlivňuje užívání přípravku Indap.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Indap se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.

V případě, že otěhotníte během léčby přípravkem Indap, oznamte ihned tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů může zejména na počátku léčby dojít ke zvýšené únavě a závrati. Bez souhlasu lékaře byste proto neměl(a) řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách apod.

Důležité informace o některých složkách přípravku Indap Indap obsahuje laktosu jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,poraďte se s lékařem, než začnete Indap užívat.

 1. JAK SE INDAP UŽÍVÁ

Vždy užívejte Indap přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá denní dávka přípravku je u dospělých 1 tobolka nejlépe ráno. Tobolky se polykají nerozkousané a zapíjejí se tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Indap, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. Lze očekávat, že předávkování by se projevilo nestabilitou hospodaření s vodou v těle, výrazným snížením krevního tlaku a snížením bdělosti.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap
Jestliže jste zapomněl(a) užít Indap, užijte jej ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se blíží doba užití následující dávky, dávku nedoplňujte a užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Indap
Léčba je obvykle dlouhodobá. Léčbu nepřerušujte bez předchozího doporučení Vašeho lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Indap nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek může lehce snižovat krevní hladinu draslíku a zvyšovat hladinu kyseliny močové. Indap může při prudkém vstání způsobovat pokles krevního tlaku provázený pocitem slabosti až ztrátou vědomí (ortostatické obtíže), dále se může objevit zvýšený pocit únavy a alergické projevy (vzácné případy kožní vyrážky). U starších osob a u nemocných se srdečním selháním je zvýšené riziko odvodnění.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK INDAP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Indap nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu a blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Indap obsahuje

 • Léčivou látkou je indapamidum.
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob,magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý

Jak Indap vypadá a co obsahuje toto balení
Jedna tobolka obsahuje 2,5 mg indapamidu.
Indap jsou tvrdé želatinové tobolky se spodní částí bílou a vrchní modrou, uvnitř je bílý prášek. Velikost balení je 30 a 100 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce je PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
26.1.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Indap – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Indap – příbalový leták.

Napsat komentář