Iberogast – příbalový leták

Čtěte Iberogast příbalový leták. Léčivý přípravek Iberogast – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Iberogast

Perorální kapky, roztok
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se při akutních potížích do 2–3 dnů a při chronických potížích do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Iberogast a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast užívat
 3. Jak se přípravek Iberogast užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Iberogast uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK IBEROGAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Iberogast je fytofarmakum (rostlinné léčivo) a patří do skupiny digestiv a spasmolytik, tedy do skupin léčiv zlepšujících chuť k jídlu a trávení a uvolňující křeče hladké svaloviny. Iberogast je složený přípravek obsahující lihové výtažky z 9 druhů rostlinných drog. Obsahové látky nadzemní části iberky hořké působí příznivě při onemocnění zažívací soustavy různého původu zapříčiněné poruchami stahů žaludku a střev. Přípravek reguluje napětí a hybnost střev. V závislosti na výchozím stavu nemoci působí zlepšení napětí nebo uvolňuje nepříjemné a bolestivé stahy svaloviny zažívacího ústrojí (tzv. duální efekt). Má i mírný protizánětlivý účinek.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Iberogast:
Bez doporučení lékaře na poruchy funkce a motility střev, křeče žaludku a střev, žaludeční a dvanáctníkové vředy.
Při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku, v těhotenství a při kojení.
Není určen dětem do 6 let.

Upozornění a opatření:
Přípravek je obvykle dobře snášen.
Obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu, tj. do 257 mg v jedné dávce 20 kapek, což odpovídá 6,5 ml piva nebo 2,7 ml vína. Možnost zdravotního rizika u nemocných s těžkými poruchami jaterních funkcí, u epileptiků, alkoholiků a nemocných s poruchami mozkových funkcí.
Během uchovávání se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.

Další léčivé přípravky a přípravek Iberogast
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Iberogast s jídlem a pitím:
Dospělí 3krát denně 20 kapek vypít s malým množstvím tekutiny (nejlépe vlažné) před jídlem nebo při jídle.
Dávkování pro děti od 6 let stanoví lékař, pokud neurčí jinak, obvyklé dávkování je 3 krát denně 10 kapek vypít s malým množstvím tekutiny (nejlépe vlažné) před jídlem nebo při jídle.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nesmí se podávat těhotným a kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici adekvátní studie potvrzující, že by předepsaným způsobem užívání přípravku Iberogast ovlivňovalo schopnost řízení aut a obsluhu strojů.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Iberogast přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je pro dospělé 3krát denně 20 kapek vypít s malým množstvím tekutiny (nejlépe vlažné) před jídlem nebo při jídle.
Přípravek při akutních potížích užívejte bez porady s lékařem 2–3 dny, při chronických potížích 7 dnů. Pokud nedojde ke zlepšení stavu nebo problémy přetrvávají, vyhledejte lékaře. Pokud se bolest břicha bude v průběhu 6 hodin zvětšovat nebo se přidá zvracení, zvracení krve (může se jevit jako hnědá), nezvykle tmavá či černá stolice, krev ve stolici, teplota nebo pocity slabosti, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast, než jste měl(a)
Poraďte se s lékařem, pokud jste užil(a) větší množství přípravku vnitřně.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Iberogast
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku přípravku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Iberogast nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U přípravku Iberogast nežádoucí účinky nejsou zatím známy.
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a poraďte se s ním o dalším užívání.

 1. JAK PŘÍPRAVEK IBEROGAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 250C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Spotřebujte do 8 týdnů po otevření.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

 1. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Iberogast obsahuje:
Léčivé látky ve 100 ml přípravku:
Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5–2,5)
extrahováno ethanolem 50% V/V 15,0 ml
Angelicae radicis extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Matricariae extractum fluidum (1:2–4)
extrahováno ethanolem 30% V/V 20,0 ml
Carvi extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Melissae folii extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 5,0 ml
Chelidonii extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5–3,5)
extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml
1 ml odpovídá 20 kapkám
Pomocnou látkou je ethanol (jako součást extraktů).

Jak přípravek Iberogast vypadá a co obsahuje toto balení:
Tmavě hnědý roztok, čirý až slabě zakalený, charakteristického pachu.
Balení obsahuje 20 (50 nebo 100) ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:
STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstrasse 5, D64 295 Darmstadt, Německo

Kontakt pro odborné otázky a k bezpečnosti přípravku v České republice:
PharmDr. Jan Machura
e-mail: iberogast@seznam.cz
tel.: +420–722 097 249

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
31.7.2013
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách: www.sukl.cz

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Iberogast – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Iberogast – příbalový leták.

Napsat komentář