Gordius – příbalový leták

Čtěte Gordius 300 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Gordius – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Gordius 300 mg

tvrdá tobolka

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:


 1. CO JE léčivý přípravek Gordius a k ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gordius patří do skupiny léčivých přípravků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti.

Epilepsie: Gordius se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Gordius k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Gordius k Vaší současné léčbě. Gordius může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

Periferní neuropatická bolest: Gordius se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gordius užívat

Neužívejte Gordius:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku přípravku Gordius

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gordius je zapotřebí
– trpíte-li onemocněním ledvin;
– pokud se u Vás projeví příznaky, jako je přetrvávající bolest žaludku, nebo se cítíte být nemocný/ nemocná, ihned kontaktujte svého lékaře

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Gordius.

Gordius se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky (anikoncepční pilulky).

Gordius může zkreslit výsledky některých laboratorních testů, podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte Gordius.

Pokud je Gordius podáván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku) obsahujícími hliník nebo hořčík, může se snížit jeho vstřebávání ze žaludku. Doporučuje se proto užívat přípravek Gordius nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Užívání přípravku Gordius jídlem a pitím
Gordius se může užívat s jídlem nebo bez něj.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Gordius neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci. Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami, ale u jiných léků, užívaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo‑li užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto pod dohledem lékaře užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů.

Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gordius zjistíte, že jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete.

Gabapentin, léčivá látka přípravku Gordius, se vylučuje do mateřského mléka.
Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na kojence nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Gordius nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Gordius může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje ani se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud nebudete vědět, zda tento lék neovlivňuje Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti.

Důležité údaje o některých součástech přípravku Gordius:
Tobolky obsahují laktózu. Pokud Vás lékař upozornil, že nesnášíte určité druhy cukrů, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

 

 1. JAK SE léčivý přípravek Gordius UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Gordius přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Váš lékař určí, jaká dávka je pro Vás vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gordius je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (starší 65 let), užívejte Gordius normálně, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Vždy polykejte tobolky celé spolu s dostatečným množstvím vody.

Gordius nepřestávejte užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Periferní neuropatická bolest:

Užijte počet tobolek tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300‑900 mg denně.
Poté může být dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně a Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, např. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Epilepsie:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tobolek tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300‑900 mg denně. Poté může být dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně a Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána podle jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou úvodní dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka zajišťující kontrolu epilepsie je 25‑35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách, tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Gordius se nedoporučuje pro použití u dětí do 6 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku Gordius, než jste měl/a
Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou zbylé tobolky, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít Gordius
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Gordius
Nepřestávejte užívat Gordius, dokud Vám neřekne lékař. Je‑li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat Gordius náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gordius nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 osobu z 10 jsou uvedeny níže:

Virové infekce
Pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace
Pocit únavy, horečka

Časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100 jsou uvedeny níže:

 • Zápal plic, infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce, zánět ucha
 • Snížení počtu bílých krvinek
 • Nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
 • Agresivita, zmatenost, kolísání nálady, deprese, úzkost, nervozita, poruchy myšlení
 • Křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, poruchy spánku, bolest hlavy, citlivost kůže, snížení smyslového vnímání, porucha koordinace, neobvyklé pohyby očí, zvýšené, snížené nebo nepřítomné reflexy
 • Rozmazané vidění, dvojité vidění
 • Točení hlavy
 • Vysoký krevní tlak, zčervenání nebo rozšíření krevních cév
 • Ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
 • Zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest břicha, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, plynatost
 • Otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné
 • Bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
 • Potíže s erekcí
 • Otoky nohou a rukou nebo otoky, které mohou postihovat obličej, trup a končetiny, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
 • Snížení počtu bílých krvinek, zvýšení tělesné hmotnosti
 • Náhodné zranění, zlomeniny, odřeniny

V klinických studiích s dětmi bylo často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.

Vzácné nežádoucí účinky, které mohou postihnout méně než 1 osobu z 1000 jsou uvedeny níže:

 • Alergické reakce, jako je kopřivka
 • Omezená hybnost
 • Zrychlený tep
 • Otoky, které mohou postihovat obličej, trup a končetiny
 • Abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater

Od uvedení na trh byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

 • Snížení počtu krevních destiček (ovlivňují krevní srážlivost)
 • Halucinace
 • Potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost
 • Zvonění v uších
 • Zánět slinivky břišní
 • Zánět jater, zežloutnutí kůže a očí
 • Závažné kožní reakce, které vyžadují okamžité lékařské ošetření, otoky rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání, ztráta vlasů
 • Akutní selhání ledvin, inkontinence (pomočování)
 • Zvětšení prsní tkáně, zvětšení prsou
 • Nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi
 • Kolísání krevního cukru (glykémie) u pacientů s diabetem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


 1. Jak se léčivý přípravek Gordius uchovává

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Léčivý přípravek Gordius se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gordius obsahuje
Léčivou látkou je gabapentinum 100 mg, 300 mg nebo 400 mg v jedné tobolce.
Pomocnými látka jsou:
Obsah tobolky:
monohydrát laktózy
předbobtnalý kukuřičný škrob
mastek
magnesium-stearát
Vrchní část tvrdé tobolky:
červený oxid železitý (E 172)
žlutý oxid železitý (E 172)
oxid titaničitý (E 171)
želatina
Spodní část tvrdé tobolky
100 mg:
oxid titaničitý (E 171)
želatina
300 a 400 mg:
červený oxid železitý (E 172)
žlutý oxid železitý (E 172)
oxid titaničitý (E 171)
želatina

Jak přípravek Gordius vypadá a obsah balení
100 mg tobolky: tvrdé želatinové tobolky velikosti 3; vrchní část cihlově červená, spodní část bílá, obsahující asi 133 mg bílého až téměř bílého zrněného prášku.
300 mg tobolky: tvrdé želatinové tobolky velikosti 1; vrchní část cihlově červená, spodní část žlutá, obsahující asi 399 mg bílého až téměř bílého zrněného prášku.
400 mg tobolky: tvrdé želatinové tobolky velikosti 0; ; vrchní část cihlově červená, spodní část oranžová, obsahující asi 532 mg bílého až téměř bílého zrněného prášku.

50 nebo 100 tobolek v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC//Al blistru, krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.
Gyömröi út 19-21,
1103 Budapešť, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Estonsko: Gordius 100 mg/300 mg/400mg kõvakapsel
Maďarsko: Gordius 100 mg/300 mg/400mg kemény kapszula
Polsko: Gordius 100 mg/300 mg/400mg kapsułka

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 17.9.2008

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Gordius – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Gordius – příbalový leták.

Napsat komentář