Gaviscon – příbalový leták

Čtěte Gaviscon tablety příbalový leták. Léčivý přípravek Gaviscon – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Gaviscon žvýkací tablety

(natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však tento lék musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Gaviscon žvýkací tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon žvýkací tablety užívat
 3. Jak se Gaviscon žvýkací tablety užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Gaviscon žvýkací tablety uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.
Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).
Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety, protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí:
Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):

 • pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;
 • poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se, prosím, s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety:
Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.

 1. JAK SE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.
Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.
Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a):
Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon žvýkací tablety:
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.
Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. JAK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP a Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:
– Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.
– Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E 572) a draselná sůl acesulfamu (E 950).
Tablety neobsahují cukr ani gluten.

Jak Gaviscon žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:
Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.
4 žvýkací tablety
6 žvýkacích tablet
8 žvýkacích tablet
12 žvýkacích tablet
16 žvýkacích tablet
18 žvýkacích tablet
20 žvýkacích tablet
22 žvýkacích tablet
24 žvýkacích tablet
32 žvýkacích tablet
36 žvýkacích tablet
40 žvýkacích tablet
44 žvýkacích tablet
48 žvýkacích tablet
64 žvýkacích tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull, HU8 7DS
Velká Británie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie
Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten
Bulharsko
Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable
tablets
Česká republika
Gaviscon žvýkací tablety
Francie
Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à
l’aspartam et à l’acésulfame potassique
Dánsko
Galieve Peppermint
Německo
Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten
Maďarsko
Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta
Irsko
Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets
Lucembursko
Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé à croquer
Portugalsko
Gaviscon
Slovenská republika
Gaviscon žuvacie tablety
Velká Británie
Gaviscon Peppermint Tablets

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flora
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420 227 110 141

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 7.8.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Gaviscon – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Gaviscon – příbalový leták.

Napsat komentář