Fungicidin – příbalový leták

Čtěte Fungicidin příbalový leták. Léčivý přípravek Fungicidin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Fungicidin

sp.zn.: sukls153743/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fungicidin Léčiva

mast, nystatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

 •    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 •    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 •    Pokud se do 10 dnů u kožních infekcí, nebo do 7 dnů u infekcí pochvy nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1.    Co je přípravek Fungicidin Léčiva a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fungicidin Léčiva používat
 3.    Jak se přípravek Fungicidin Léčiva používá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Fungicidin Léčiva uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace

 

 1. Co je přípravek Fungicidin Léčiva a k čemu se používá

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Léčivá látka přípravku Fungicidin Léčiva nystatin tlumí a zastavuje růst kvasinek a některých dalších nižších hub.

Fungicidin Léčiva mohou používat dospělí, dospívající i děti od novorozeneckého věku k léčbě kvasinkových onemocnění kůže, kvasinkového zánětu nehtového lůžka a doplňkově k léčbě kvasinkového onemocnění pochvy.

Kvasinková onemocnění kůže (kandidózy) vznikají nejčastěji v místech zapářky (mezi prsty u nohou, v oblasti třísel, na trupu nebo na rukou) a projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou.

Kvasinkový zánět nehtového lůžka (kandidová paronychie) se projevuje otokem a zarudnutím zadních a postranních nehtových valů.

Kvasinkové infekce pochvy se projevují následujícími příznaky:

 •    výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu),
 •    svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel),
 •    pálení pochvy nebo vulvy,
 •    otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fungicidin Léčiva používat Nepoužívejte přípravek Fungicidin Léčiva

– jestliže jste alergický(á) na nystatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Fungicidin Léčiva nepoužívejte k léčbě poševních infekcí a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý s následujících příznaků:

 •    horečku (teplotu 38 °C a vyšší), nebo zimnici,
 •    bolest v podbřišku,
 •    bolesti zad,
 •    zapáchající poševní výtok,
 •    nevolnost,
 •    krvácení z pochvy,
 •    pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s poševním výtokem.

Před použitím přípravku Fungicidin Léčiva se poraďte se svým lékařem, j estliže se u Vás poševní infekce objevila poprvé, nebo jestliže se u vás vyskytla více než 2x v posledních 6 měsících.

Další léčivé přípravky a přípravek Fungicidin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které požíváte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Při léčbě přípravkem Fungicidin Léčiva se nedoporučuje současné používání mastí s obsahem klotrimazolu, protože klotrimazol snižuje účinek nystatinu (léčivá látka přípravku Fungicidin Léčiva).

Přípravek Fungicidin Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem

Při používání přípravku Fungicidin Léčiva můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

V prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje vnášet Fungicidin Léčiva mast do pochvy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Fungicidin Léčiva obsahuje lanolin a cetylalkohol

Přípravek obsahuje lanolin a cetylalkohol, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

 1. Jak se přípravek Fungicidin Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nedoporučí jinak, nanáší se Fungicidin Léčiva dospělým, dospívajícím i dětem ve velmi tenké vrstvě 2krát až 3krát denně na postižená místa (na kůži, sliznici, do pochvy) až do vyhojení. V léčbě je třeba pokračovat i po zhojení ještě několik dní nanášením masti jen 1krát denně.

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 10 dnů u kožních infekcí nebo do 7 dnů u infekcí pochvy, nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fungicidin Léčiva než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat, nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fungicidin Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fungicidin Léčiva

Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používaní přípravku Fungicidin Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (u 1 až 10 z 10 000 léčených):_

Podráždění kůže, které se projeví jako zarudnutí nebo pálení v místě nanesení masti. Také může dojít k reakci z přecitlivělosti, která se může projevit otokem a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevem drobných pupínků nebo puchýřků s mokváním._

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Fungicidin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fungicidin Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je nystatinum 100 000 m.j. v 1 g masti.

Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, tekutý parafin, cetylalkohol.

Jak přípravek Fungicidin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: dvoufázová suspenzní mast žluté barvy, konzistence vazeliny.

Velikost balení: 10 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.11.2013

Diskuze k Fungicidin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Fungicidin – příbalový leták.

Napsat komentář