Flonidan – příbalový leták

Čtěte Flonidan 10 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Flonidan – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Flonidan 10 mg

tablety
loratadinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Flonidan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flonidan užívat
 3. Jak se Flonidan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Flonidan
 6. Další informace
 1. CO JE FLONIDAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Flonidan
Antialergikum, antihistaminikum.
Během alergické reakce se uvolňují látky, nazývané mediátory, které jsou zodpovědné za vznik příznaků alergické reakce. Jedním z nejdůležitějších mediátorů alergické reakce je histamin. Flonidan tlumí účinek histaminu a tím snižuje jeho alergickou aktivitu. Účinek nastupuje během 30 minut po podání a trvá zhruba 24 hodin.

K čemu se používá Flonidan
Flonidan je určen k předcházení a léčbě

 • sezónní a celoroční rýmy
 • alergického zánětu spojivek
 • chronické kopřivky a jiných alergických kožních onemocnění
 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLONIDAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Flonidan
Flonidan nesmí být užíván při přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flonidan je zapotřebí
Flonidan by neměl být užíván minimálně 2 dny před provedením kožních testů, protože by mohl ovlivnit jejich výsledky.
Pokud máte závažně poškozenou funkci jater, poraďte se dříve, než začnete užívat přípravek Flonidan, se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Flonidan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Flonidan užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Při současném užití inhibitory CYP3A4 nebo CYP2D6, cimetidinu, ketokonazolu, flukonazolu, erythromycinu nebo fluoxetinu s Flonidanem se mohou zvýšit rizika možných nežádoucích účinků. Alkohol nezvyšuje účinky Flonidanu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Flonidan užívat. Bezpečnost použití přípravku u těhotných žen nebyla stanovena, proto se během těhotenství jeho užívání nedoporučuje.
Pokud kojíte , poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Flonidan užívat..Bezpečnost přípravku během kojení nebyla stanovena, proto by měl být užíván pouze případě, že očekávaný přínos pro matku převáží potenciální riziko pro dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistují žádné údaje, které by svědčily o tom, že loratidin v doporučených dávkách ovlivňuje pozornost při řízení vozidel a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flonidan
Přípravek Flonidan 10 mg tablety obsahuje laktosu. Pokud trpíte dědičnými problémy intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí, neměli byste tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek Flonidan 5 mg/5 ml suspenze obsahuje sacharosu. Pokud trpíte vrozenou intolerancí fruktosy, glukoso-galaktosovou malabsorpcí nebo insuficiencí enzymu sacharosa-izomaltasa, neměli byste tento léčivý přípravek užívat.

 1. JAK SE FLONIDAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Flonidan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže se vaše obtíže po podání Flonidanu nezlepší či dokonce zhorší, vyhledejte svého lékaře.
Dospělí a starší než 12 let: 1 tableta nebo 2 odměrky (10 ml) suspenze jedenkrát denně.
Děti od 2 do 12 let (s tělesnou hmotností větší než 30 kg): 1 tableta nebo 2 odměrky (10 ml) suspenze jedenkrát denně.
Děti od 2 do 12 let (s tělesnou hmotností menší než 30 kg): 1⁄2 tablety nebo 1 odměrku (5 ml) suspenze jedenkrát denně.
Dávkování u pacientů se závažným onemocněním jater a ledvin vždy určí lékař. Léčba obvykle začíná nižší dávkou (5 mg).
Suspenzi před každým užitím důkladně protřepejte!
Flonidan ve formě suspenze je určen pro děti mladší 12 let.
Flonidan se není určen pro podávání dětem mladším než 2 roky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flonidan, než jste měl(a)
Nadměrné dávkování může vyvolat ospalost, bolest hlavy a zrychlenou srdeční akci. Při náhodném požití většího množství tablet nebo suspenze pro orální použití dospělým nebo dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flonidan
Jestliže jste zapomněl(a) užít lék, užijte ho okamžitě v doporučeném dávkování beze změny dávkovacího schématu.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flonidan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při doporučeném dávkování se mohou zřídka vyskytnout nežádoucí účinky jako nervozita, únava, ospalost, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu a nespavost. Dále se může vyskytnout anafylaxe, závrať, zvýšená frekvence srdečního rytmu, bušení srdce, nevolnost, suchost v ústech, zvracení, průjem, abnormální funkce jater, vyrážka a vypadávání vlasů..
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FLONIDAN

Flonidan 10 mg tablety: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do/EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Flonidan obsahuje
Flonidan 10 mg tablety
Léčivá látka: loratadinum 10 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbotnalý škrob, magnesium-stearát.
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze
Léčivá látka: loratadinum 5 mg v 5 ml suspenze
Pomocné látky: polysorbát 80, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591, sacharosa, třešňové aroma, glycerol, propylenglykol, čištěná voda.

Druh a velikost balení
Flonidan 10 mg tablety: 10, 20, 30, 60 nebo 90 tablet
Flonidan 5 mg/5 ml suspenze: 120 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana , Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 22.12­.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Flonidan – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Flonidan – příbalový leták.

Napsat komentář