Ercefuryl – příbalový leták

Čtěte Ercefuryl příbalový leták. Léčivý přípravek Ercefuryl 200 mg – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

ERCEFURYL 200 mg cps.

tvrdé tobolky
nifuroxazidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. užívat
 3. Jak se přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK ERCEFURYL 200 mg cps. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika:
Přípravek působí proti většině choroboplodných mikroorganismů, které vyvolávají střevní onemocnění. Nevzniká rezistence (odolnost) na léčivou látku přípravku ERCEFURYL 200 mg cps. Přípravek může být používán opakovaně.

Indikace:
Přípravek se užívá k léčbě akutních průjmových onemocnění, obvykle bakteriálního původu. Je vhodný zejména u cestovního průjmu. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ERCEFURYL 200 mg cps. UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ERCEFURYL 200 mg cps.

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku ERCEFURYL 200 mg cps.
 • přípravek se nesmí podávat u dětí mladších 6 let

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ERCEFURYL 200 mg cps. je zapotřebí

 • jestliže trpíte vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázovou deficiencí neměli by jste přípravek užívat
 • přípravek ERCEFURYL 200 mg cps.by neměl být užíván dlouhodobě (nejdéle 7 dnů)
 • z bezpečnostních důvodů by neměl být přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. podáván během těhotenství

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku ERCEFURYL 200 mg cps.a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
U přípravku ERCEFURYL 200 mg cps.zatím nebyly interakce zjištěny.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku ERCEFURYL 200 mg cps. s jídlem a pitím
Tobolky se zapijí tekutinou, nejlépe vlažným čajem.
Při užívání přípravku je nutný dostatečný přísun tekutin (průměrná denní dávka u dospělých jsou 2 l). Zároveň je vhodné vyvarovat se určitých typů potravin, zvláště syrového ovoce a zeleniny, salátů, ostrých a zmražených jídel.

Těhotenství a kojení
Z bezpečnostních důvodů by neměl být přípravek během těhotenství podáván.
Podávání během kojení je v případě krátkodobé léčby možné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí 4 tobolky (800 mg) denně rozděleně ve 2 – 4 dávkách.
Děti starší 6 let: 3 – 4 tobolky (600 – 800 mg) denně rozděleně ve 2 – 4 dávkách.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ERCEFURYL 200 mg cps., než jste měl(a)
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ERCEFURYL 200 mg cps.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout alergické reakce, jako např. kožní vyrážka, kopřivka, otok vzniklý na alergickém podkladě nebo anafylaktický šok.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK ERCEFURYL 200 mg cps. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu.
Přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek ERCEFURYL 200 mg cps., pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. obsahuje

 • Léčivou látkou je nifuroxazidum 200 mg v 1 tvrdé tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou sacharosa, magnesium – stearát, kukuřičný škrob, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek ERCEFURYL 200 mg cps. vypadá a co obsahuje toto balení
14 tobolek k perorálnímu po­dání

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH, 78 467 Konstan­z,Německo

Výrobce:
Takeda GmbH, Singen, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
2.4.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Ercefuryl – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Ercefuryl – příbalový leták.

Napsat komentář