Elocom – příbalový leták

Čtěte Elocom příbalový leták. Léčivý přípravek Elocom – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

ELOCOM

krém
Mometasoni furoas

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Elocom krém a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elocom krém používat
 3. Jak se Elocom krém používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Elocom krém uchovávat
 6. Další informace

1. C O JE E LOCOM KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Elocom krém je hormonální mastný krém s obsahem kortikoidu určený k aplikaci na pokožku. Patří do skupiny vysoce účinných kortikosteroidů. Používá se k léčbě některých kožních onemocnění citlivých na mometasonfuroát, jako je lupénka (psoriáza), atopický ekzém a toxický a/nebo alergický kontaktní ekzém.

2. Č EMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST , NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK E LOCOM KRÉM POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Elocom krém jestliže:

 • Jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mometasonfuroát , jiné kortikoidy nebo kteroukoli další složku přípravku.
 • Trpíte některým z následujících stavů: růžovka (acne rosaceae)
 • zánětlivé onemocnění kolem úst akné
 • svědění genitálií nebo konečníku
 • plenkovitou vyrážku (napkin eruptionis) nebo máte
 • bakteriální onemocnění, např. impetigo nebo pyoderma
 • virové onemocnění, např.opary, plané neštovice, bradavice , špičaté kondylomy (bradavčité kožní útvary) nebo měkký kontagiózní nádorek kůže (molluscum contagiosum)
 • plísňové a parazitární kožní infekce, jako je kandida nebo dermatofyt
 • otevřené poranění nebo kožní vředy
 • máte reakci po očkování
 • tuberkulóza nebo syfilis

Pokud si nejste jistí, zda některým z těchto onemocnění netrpíte, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Elocom krém je zapotřebí
Tento lék je určen pouze k zevnímu použití.
Je třeba zabránit tomu, aby se přípravek dostal do kontaktu s očima.
Objeví-li se u Vás podráždění, je nutné léčbu tímto přípravkem přerušit.
Dlouhodobá léčba (delší než 3 týdny) je nevhodná, zvláště pro dětské pacienty.
Elocom krém lze podávat dětem starším 2 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Elocom krém s jídlem a pitím
Při používání přípravku Elocom krém můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, poraďte se o užívání tohoto přípravku se svým lékařem.
Pokud kojíte poraďte se rovněž se svým lékařem, zda můžete tento lék používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je známo, nemá přípravek Elocom krém žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ELOCOM KRÉM POUŽÍVÁ

Tento přípravek se obyčejně používá jedenkrát denně. Na postižené místo pokožky se nanese tenká vrstva přípravku Elocom krém a jemně se vmasíruje tak, aby na povrchu nezůstaly žádné stopy přípravku.
Pokud lékař neurčí jinak, vyvarujte se použití přípravku Elocom krém pod oděv na delší dobu nebo na větší plochy kůže, na obličej a na ty oblasti kůže, které se o sebe třou, jako např. v podpaží nebo v tříslech. Toto platí především při léčbě dětských pacientů.
Nepřerušujte náhle léčbu.

Jestliže jste použila(a) více přípravku Elocom krém, než je měl(a)
Neuvádí se.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Elocom krém
Při náhodném vynechání léčby se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Elocom krém
Pokud lékař neurčí jinak, nemůžete při delším užívání léčbu náhle přerušit nebo ukončit.
Pokud se příznaky onemocnění u Vás nezlepší během několika dnů nebo pokud dojde k jejich zhoršení, vyhledejte svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Elocom krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny v souvislosti s léčbou tímto přípravkem jsou:
mravenčení, svědění, podráždění kůže, suchá kůže, potničky, hypopigmentace, zeslabení kůže, zviditelnění krevních cév v podkoží, strie (pruhové trhlinky v kůži), erytém (zarudnutí kůže), akné, purpura (tečkovité purpurové nebo červenohnědé krvácení pod kůži), zvýšený růst ochlupení (hypertrichóza), kontaktní dermatitida, projevující se zarudnutím a zduřením ošetřeného místa, případně výsevem svědících puchýřků a pupínků, pocity pálení, ohraničený hnisavý zánět kůže (furunkly), macerace kůže, dermatitidy.
Děti mohou mít větší náchylnost k dočasnému útlumu hypotalomo-hypofýzo-adrenální osy a Cushingovu syndromu než dospělí pacienti vzhledem k většímu poměru kožního povrchu a tělesné hmotnosti.
Chronická léčba kortikosteroidy může ovlivnit růst a vývoj dětí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ELOCOM KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné do:”. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento lék je určen pouze k zevnímu použití.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Elocom krém obsahuje
Léčivou látkou je Mometasoni furoas 1 mg v 1 gramu mastného krému.
Pomocné látky jsou bílá vazelína, bílý vosk, propylenglykol-monostearát, sterylalkohol, cetostearomakrogol, hexylenglykol, oxid titaničitý, hlinitá sůl oktenylsukcinylškrobu, čištěná voda a kyselina fosforečná 10% pro úpravu pH.

Jak přípravek Elocom krém vypadá a co obsahuje toto balení
Elocom krém je bílý až našedlý homogenní krém.
Tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty , papírová krabička.
Velikost balení: 10g, 15 g, 30 g, 50 g, 100 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
do 30.9.2012
SP Europe, Bruxelles, Belgie
od 1.10.2012
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Výrobce:
Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 18.4.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Elocom – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Elocom – příbalový leták.

Napsat komentář