Duspatalin – příbalový leták

Čtěte Duspatalin Retard 200 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Duspatalin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Duspatalin Retard 200 mg

Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním mebeverini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Duspatalin Retard a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duspatalin Retard užívat
 3. Jak se přípravek Duspatalin Retard užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Duspatalin Retard uchovávat
 6. Další informace
 1. Co je přípravek Duspatalin Retard a k čemu se používá

Co je přípravek Duspatalin Retard
Název Vašeho léčivého přípravku je Duspatalin Retard, 200 mg, tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním (nazývaný v této příbalové informaci Duspatalin Retard). Duspatalin Retard obsahuje léčivo zvané mebeverin hydrochlorid. To patří do skupiny léčiv nazývaných spasmolytika, která působí ve Vašem střevě.
Střevo je dlouhá svalová trubice, kterou je potrava posunována dolů, takže může být strávena. Jestliže ve střevě nastanou křeče a stlačuje se příliš silně, pocítíte bolest. Toto léčivo uvolňuje křeč a bolest.

K čemu se přípravek Duspatalin Retard se používá
Přípravek Duspatalin Retard zmírňuje příznaky syndromu dráždivého tračníku (IBS). Tyto příznaky se u jednotlivých osob liší, ale mohou zahrnovat:

 • bolest a křeče žaludku
 • pocit plnosti a plynatost
 • průjmem, zácpa nebo kombinace obou příznaků
 • malá, tvrdá, hrudkovitá nebo stužkovitá stolice

Přípravek Duspatalin Retard se také používá ke zmírnění křečí a bolesti žaludku nebo střeva, způsobených jinými onemocněními.

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duspatalin Retard užívat

Neužívejte přípravek Duspatalin Retard jestliže:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mebeverin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Duspatalin Retard (uvedenou v bodě 6).

Jestliže pro Vás platí něco z výše uvedeného, neužívejte přípravek Duspatalin Retard. Nejste-li si jistý/á, zeptejte se před užitím tohoto přípravku svého lékaře nebo lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není pravděpodobné, že by přípravek Duspatalin Retard mohl ovlivňovat jiné léky, které užíváte současně. Avšak informujte prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léků.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 • Informujte svého lékaře, jste-li těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Duspatalin Retard není v těhotenství doporučeno. Váš lékař Vám může poradit, abyste přestala přípravek Duspatalin Retard užívat nebo Vám může doporučit užívat místo něj jiný lék.
 • Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Duspatalin Retard není doporučován kojícím matkám. Váš lékař Vás může požádat, abyste přestala kojit nebo Vám poradí, abyste užívala jiný lék, jestliže chcete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že přípravek Duspatalin Retard ovlivní Vaši schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat nějaké nástroje či stroje.

 1. Jak se přípravek Duspatalin Retard užívá

Vždy užívejte přípravek Duspatalin Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak užívat tento lék

 • Přípravek Duspatalin Retard mohou užívat dospělí a děti starší 12 let.
 • Polykejte tobolky celé a zapíjejte je plnou sklenicí vody. Nedrťte ani nežvýkejte tobolky.
 • Snažte se užívat tobolky vždy ve stejnou denní dobu. To Vám pomůže nezapomenout užívat Váš lék.

Kolik přípravku užívat
Dospělí a děti starší 12 let

 • Obvyklá dávka je jedna tobolka obsahující 200 mg léčivé látky dvakrát denně.
 • Užívejte jednu tobolku ráno a jednu večer.

Nepodávejte přípravek Duspatalin Retard, tobolky obsahující 200 mg léčivé látky, dětem do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duspatalin Retard, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Duspatalin Retard, než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si balení léku a tuto příbalovou informaci s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duspatalin Retard

 • Jestliže jste zapomněl/a vzít si svou dávku léku, vynechte zapomenutou dávku. Pak pokračujte další dávkou v obvyklou dobu.
 • Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duspatalin Retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U tohoto léku mohou být pozorovány následující nežádoucí účinky:
Jestliže zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Duspatalin Retard a navštivte ihned lékaře – možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

 • obtíže s dýcháním, otok obličeje, krku, rtů, jazyka nebo hrdla. Můžete mít závažnou alergickou (hypersensitivní) reakci na tento lék.

Pokud máte nějaký z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Duspatalin Retard užívat a navštivte ihned lékaře.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

 • můžete mít další mírnější alergické (hypersenzitivní) reakce na tento lék: např. kožní vyrážka, červená svědící kůže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. Jak přípravek Duspatalin Retard uchovávat
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem.
 • Přípravek Duspatalin Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 1. Další informace

Co přípravek Duspatalin Retard obsahuje

 • Léčivou látkou je mebeverini hydrochloridum 200 mg v jedné tobolce
 • Pomocnými látkami jsou:
 • Obsah tobolky (granule): magnesium-stearát, akrylátový kopolymer, mastek, hypromelosa, methakrylátový kopolymer typ C, triacetin.
 • Vrchní a spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), popis tobolky (inkoust): šelak (E 904), hydroxid draselný, roztok amoniaku 30%, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol

Jak přípravek Duspatalin Retard vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé tvrdé želatinové tobolky s potiskem „245“, uvnitř bílé pelety.
Tobolky jsou balené v PVC/Al blistru, který obsahuje 30 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku Duspatalin Retard je:
Abbott Healthcare Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp, Nizozemsko
Tobolky jsou vyráběny v:
Abbott Biologicals B.V., Olst, Nizozemsko
Abbott Healthcare S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 7.6.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Duspatalin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Duspatalin – příbalový leták.

Napsat komentář