Dexametazon – příbalový leták

Čtěte Dexametazon příbalový leták. Léčivý přípravek Dexamethasone – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Dexametazon

(dexamethasonum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je DEXAMETHASONE WZF POLFA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DEXAMETHASONE WZF POLFA používat
 3. Jak se DEXAMETHASONE WZF POLFA používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. CO JE DEXAMETHASONE WZF POLFA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje léčivou látku dexamethason, která působí protizánětlivě, protialergicky a protisvědivě.
Přípravek se používá:

 • při akutních i chronických alergických i zánětlivých onemocněních očního bulbu (oka)
 • po chirurgických výkonech a úrazech, při kterých došlo k proražení očního bulbu
 • v případě následků tepelného i chemického popálení očí

Tento přípravek se musí používat pouze pod pečlivým dohledem očního lékaře.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEXAMETHASONE WZF POLFA POUŽÍVAT

Nepoužívejte DEXAMETHASONE WZF POLFA

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dexamethason nebo na kteroukoli další složku přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA
 • v případě virových onemocnění rohovky a spojivky vyvolaných Herpes simplex a jinými viry
 • v případě plísňového onemocnění očí
 • v případě tuberkulózního zánětu očí
 • v případě neléčených hnisavých očních infekcí
 • při nasazených měkkých kontaktních čočkách – viz bod: „Důležité informace o některých složkách přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvláštní opatrnosti při použití DEXAMETHASONE WZF POLFA je zapotřebí

 • jestliže máte bakteriální zánět oka, lék může maskovat příznaky infekce, v takovém případě může lékař předepsat použití antibiotik
 • pokud jste prodělali onemocnění způsobující ztenčení rohovky nebo bělimy, protože velmi vzácně může dojít k perforaci těchto tkání oka
 • v případě dlouhodobého používání dexamethasonu (významně déle než se doporučuje), kdy je zvýšené riziko vzniku druhotné plísňové, bakteriální nebo virové infekce Může také dojít ke vzniku nebo k urychlení rozvoje šedého zákalu, zvýšení nitroočního tlaku u náchylných osob, a v některých případech dokonce ke vzniku zeleného zákalu. Během dlouhodobého léčení dexamethasonem může lékař nařídit vyšetření stavu čočky, rohovky a měření nitroočního tlaku.

O výše uvedených případech, pokud se vás týkají, informujte svého lékaře, a to i v případě, že se u vás vyskytly v minulosti.

Děti a dospívající
U dětí ve věku 24 měsíců nebo mladších je třeba lék podávat při zachování zvláštní opatrnosti. Doba léčení by neměla překročit 5 dní.
Bezpečnost a účinnost přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA u dětí nebyla ještě v klinických studiích testována.

Další léčivé přípravky a přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
DEXAMETHASONE WZF POLFA se nesmí dlouhodobě používat ve velkých dávkách současně s léky proti zelenému zákalu omezujícím akomodaci oka nebo rozšiřujícími zorničky (např. atropin), protože tím vzrůstá riziko zvýšení nitroočního tlaku, zvláště u pacientů s predispozicí k uzavírání komorového úhlu.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se smí používat v těhotenství jen v případech, kdy lékař usoudí, že přínos pro matku převažuje nad rizikem pro plod.
Kojící ženy by neměly používat DEXAMETHASONE WZF POLFA so ohledem na pravděpodobnost přechodu stopových množství léčivé látky do mateřského mléka.

Řízení vozidel a obsluha strojů
Vzhledem k možnému slzení a rozmazanému vidění po nakapání přípravku do oka by se přípravek neměl použít těsně před zahájením řízení vozidel nebo obsluhy strojů.
Přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA obsahuje benzalkonium- chlorid, který může být vstřebáván kontaktními čočkami. Tato látka mění zbarvení kontaktních čoček. Před aplikací přípravku se mají kontaktní čočky vyjmout z očí. Po uplynutí minimálně 30 minut od nakapání léku je možno kontaktní čočky opět nasadit. Přípravek může vyvolat podráždění očí.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK DEXAMETHASONE WZF POLFA POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je:
Při akutních zánětech: 1 kapka do spojivkového vaku 4 až 5 krát denně po dobu 2 dnů, následně 1 kapka 3 až 4 krát denně po dobu 4 až 6 dnů.
Při chronických zánětech: 1 kapka 2 krát denně po dobu 3 až 6 týdnů. Doba léčby by neměla překročit 6 týdnů.
Při pooperačních a poúrazových stavech podle síly zánětlivých projevů: 1 kapka 2 až 4 krát denně po dobu 2 až 4 týdnů:

 • v den operace nebo následující den po filtrační operaci zeleného zákalu;
 • od 8. dne po operaci katarakty, operaci strabismu, odchlípení sítnice nebo od úrazu.

Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš silný nebo příliš slabý, obraťte se na svého lékaře.

Způsob použití
Přípravek je určen pouze k očnímu podání – lokálně do spojivkového vaku. Nedotýkejte se konce kapátka, mohlo by to způsobit znečištění obsahu lahvičky.
Před nakapáním přípravku si umyjte ruce a důkladně protřepejte obsah lahvičky. Poté sejměte uzávěr a přípravek nakapejte do oka (očí). Pokud se kapka nedostala do oka, kápněte další. Po nakapání zlehka zavřete oko, nemrkejte a podržte je zavřené asi 2 minuty, aby se lék vstřebal. Poté si umyjte ruce, utřete případné zbytky přípravku a uzavřete lahvičku. Doporučuje se pravidelně aplikovat přípravek po celou lékařem doporučenou dobu léčení.
Před použitím protřepejte.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA, než jste měl(a), nedochází k těžkým nežádoucím účinkům, ani v případě, že dojde k náhodnému požití léku.
V případě aplikace větší než doporučené dávky přípravku se obraťte na svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít DEXAMETHASONUE WZF POLFA, aplikujte předepsanou dávku co nejdříve. Pokud se již blíží doba aplikace následující dávky, zapomenutou dávku vynechte a pokračujte následující dávkou podle předepsaného dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DEXAMETHASONE WZF POLFA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Bezprostředně po nakapání léku může nastat mírný pocit pálení, píchání, překrvení spojivek mírného stupně a slzení oka. Výše uvedené příznaky spontánně odeznívají přibližně po 5 až 15 sekundách a nejsou důvodem k vysazení léku.
Poruchy oka:
Velmi časté (≥1/10):
Zvýšení nitroočního tlaku (po 2 týdnech léčby).
Časté (≥1/100, <1/10):
Bezprostředně po nakapání diskomfort (nepříjemný pocit), podráždění, pálení, bodání, svědění a rozmazané vidění. Tyto projevy jsou obvykle mírné a přechodné a nemají žádné následky.
Méně časté (≥1/1 000, <1/100):
Mohou se objevit alergické a hypersenzitivní (přecitlivělé) reakce. Nežádoucí účinky vztahující se speciálně ke kortikosteroidům (hormony kůry nadledvin) jsou následující: zdlouhavé hojení ran, riziko posteriorní kapsulární katarakty (šedý zákal zadní části čočky), vznik infekcí a glaukomu (zelený zákal).
Velmi vzácné (<1/10 000, včetně ojedinělých hlášení):
Byly hlášeny případy konjunktivitidy (zánětu spojivek), mydriázy (rozšíření zornic), otoku obličeje, ptózy (přivření víčka), uveitidy (zánět sítnice) indukované kortikosteroidy, kalcifikace (zvápenatění) rohovky, krystalové keratopatie (tvorba krystalů v rohovce), změny v síle rohovky, otok rohovky a zvředovatění. U nemocí způsobujících ztenčení rohovky vedla místní léčba kortikosteroidy v některých případech k proděravění rohovky.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Méně časté (≥1/1 000, <1/100):
V případě častého podávání se může objevit systémová absorpce (vstřebávání do krevního oběhu) se snížením funkce nadledvinek
Pokud se u Vás po použití DEXAMETHASONE WZF POLFA vyskytne kterýkoli z výše jmenovaných nežádoucích účinků, neprodleně se o dalším postupu poraďte s Vaším lékařem.
Lék je nutno používat podle doporučení lékaře – časté podávání přípravku může způsobit jeho celkové nežádoucí účinky.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

 1. JAK DEXAMETHASONE WZF POLFA UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Před použitím protřepejte.
Po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za “Použitelné do “ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co DEXAMETHASONE WZF POLFA obsahuje

 • Léčivou látkou je dexamethasonum
 • Pomocnými látkami jsou: dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu sodného, roztok benzalkonium-chloridu, polysorbát 80, ethanol 96%, čištěná voda.

Jak DEXAMETHASONE WZF POLFA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek má vzhled bílé suspenze, po roztřepání homogenní.
Balení obsahuje bílou lahvičku z polyethylenu s kapacím uzávěrem o obsahu 5 ml v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 0l – 207 Varšava
Polsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
5.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Dexametazon – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Dexametazon – příbalový leták.

Napsat komentář