Derin – příbalový leták

Čtěte Derin 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Derin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Derin

sp.zn. sukls85999/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Derin 25 mg potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento léčivý přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1.    Co je přípravek Derin a k čemu se používá
 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Derin užívat
 3.    Jak se přípravek Derin užívá
 4.    Možné nežádoucí účinky
 5.    Jak přípravek Derin uchovávat
 6.    Obsah balení a další informace
 7.    Co je přípravek Derin a k čemu se používá

Přípravek Derin obsahuje léčivou látku nazývanou quetiapinum (kvetiapin). Patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Tyto léky zlepšují stavy, které způsobují následující příznaky:

 •    schizofrenie: při které můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou přítomny, věřit skutečnostem, které nejsou pravdivé nebo být neobvykle podezřívavý, úzkostlivý, či zmatený, cítit se vinný, napjatý nebo v depresi
 •    mánie: při které se můžete cítit velmi vzrušený, rozjařený, neklidný, nadšený nebo hyperaktivní nebo mít špatný úsudek včetně ničivého či agresivního chování.
 •    bipolární deprese: při které se cítíte neustále smutný(á) nebo můžete zjistit, že se cítíte sklesle (v depresi), cítíte vinu, nedostatek energie, snížení chuti k jídlu a/nebo nemůžete spát.

Váš lékař může pokračovat v předepisování přípravku Derin, i když se už cítíte lépe.

Pokud se necítíte lépe, nebo pokud se cítíte hůře, promluvte si s lékařem.

 1.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Derin užívat Neužívejte přípravek Derin, jestliže:
 •    jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou bodě 6).
 •    užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

o inhibitory proteázy, jako nelfinavir (pro léčbu infekce HIV). o azolové léčivé přípravky (pro léčbu plísňových onemocnění). o léky k léčbě infekcí (jako erythromycin nebo klarithromycin). o nefazodon (pro léčbu depresí).

Pokud se Vás toto týká, neužívejte přípravek Derin. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Derin užívat.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Derin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud:

 •    Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl nějaké srdeční problémy, například významně zrychlený srdeční tep nebo prodloužení QT intervalu na EKG (vyšetření srdce), nebo pokud

užíváte léky, které mohou mít vliv na způsob, jakým Vaše srdce bije.

 •    máte nízký tlak krve.
 •    máte problém se slinivkou.
 •    jste měl(a) mozkovou příhodu (mrtvici), zejména pokud jste starší.
 •    máte problémy s j átry.
 •    jste někdy měl(a) epileptický záchvat.
 •    máte cukrovku nebo riziko jejího rozvoje. V tomto případě Váš lékař může v průběhu léčby přípravkem Derin kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi.
 •    víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (což mohlo, ale nemuselo být

způsobené jinými léky).

 •    jste-li starší osoba s demencí (zhoršení funkce mozku). Jestliže ano, neměl(a) byste užívat přípravek Derin, protože skupina léků, ke které kvetiapin patří, může u starších lidí s demencí zvýšit riziko vzniku cévní mozkové příhody, nebo v některých případech riziko úmrtí.
 •    se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Informujte svého lékaře, jestliže po užití přípravku Derin zaznamenáte:

 •    kombinaci horečky, závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo sníženého vědomí (onemocnění zvané “neuroleptický maligní syndrom”). Může být zapotřebí okamžité lékařské ošetření.
 •    nekontrolované pohyby, zejména Vaší tváře nebo jazyka.
 •    závrať nebo silný pocit ospalosti. To může zvýšit riziko zranění (pádu) u starších pacientů.
 •    záchvaty (křeče).
 •    dlouhodobé a bolestivé ztopoření penisu (priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léků.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese:

Jestliže máte depresi, můžete někdy mít myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Ty můžou být silnější, když poprvé začínáte léčbu, neboť všechny tyto léky potřebují čas, aby začaly působit, obvykle okolo 2 týdnů, ale někdy i déle. Tyto myšlenky mohou být silnější také, pokud náhle přestanete užívat svůj lék. Tyto myšlenky jsou u Vás pravděpodobnější, pokud jste mladší dospělý(á). Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let s depresí.

Jestliže máte kdykoliv myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo jděte do nemocnice. Můžete považovat za užitečné říci příteli nebo příbuznému, že trpíte depresí a požádat je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vás informovali, pokud si budou myslet, že došlo ke zhoršení příznaků nebo pokud se budou obávat změn ve Vašem chování.

U pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a Váš lékař byste měli Vaši hmotnost pravidelně kontrolovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Derin:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které případně budete užívat, protože mohou ovlivnit způsob, jakým přípravek funguje. To platí i pro léky, které si koupíte bez lékařského předpisu a pro rostlinné přípravky.

Neužívejte přípravek Derin, jestliže užíváte některý z následujících léků:

 •    některé léky na HIV
 •    azolové léčivé přípravky (pro léčbu plísňových onemocnění).
 •    erythromycin nebo klarithromycin (pro léčbu infekcí).
 •    nefazodon (pro léčbu depresí).

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 •    přípravky pro léčbu epilepsie (jako je fenytoin nebo karbamazepin).
 •    přípravky pro léčbu vysokého krevního tlaku.
 •    rifampicin (na léčbu tuberkulózy).
 •    barbituráty (pro léčbu nespavosti).
 •    thioridazin nebo lithium (jiné antipsychotické léčivé přípravky).
 •    léky, které mají vliv na způsob, jakým Vaše srdce bije, například léky, které mohou způsobit nerovnováhu elektrolytů (nízké hladiny draslíku a hořčíku), jako diuretika (léky na odvodnění), nebo některá antibiotika (léky k léčbě infekcí).

Předtím, než přestanete užívat kterýkoliv z Vašich léků, informujte nejdřív Vašeho lékaře.

Přípravek Derin s jídlem, pitím a alkoholem:

 •    Přípravek Derin může být užíván s jídlem nebo bez jídla.
 •    Buďte opatrní, kolik alkoholu pijete, protože kombinovaný účinek přípravku Derin a alkoholu

může způsobit ospalost.

 •    Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Derin. Může ovlivnit způsob účinku léku.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte přípravek Derin v průběhu těhotenství pokud jste to nekonzultovala s Vaším lékařem. Neužívejte přípravek Derin, pokud kojíte.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Derin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Derin může způsobit, že se cítíte ospalí. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek působí.

Nemocnice:

Pokud jdete do nemocnice, řekněte zdravotnickému personálu, že užíváte přípravek Derin.

Přípravek Derin obsahuje laktosu:

Přípravek Derin obsahuje laktosu, což je druh cukru. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Přípravek Derin obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110):

Přípravek Derin obsahuje složku oranžová žluť (E110), která může způsobit alergické reakce.

Vliv na vyšetření léčiv v moči:

Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku Derin při použití určitých vyšetřovacích metod k pozitivitě testu na methadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, i když methadon, ani tricyklická antidepresiva neužíváte. Pokud se to stane, lze výsledky potvrdit jinou cílenější vyšetřovací metodou.

 1. Jak se přípravek Derin užívá

Vždy tento přípravek užívejte přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař rozhodne o počáteční dávce, kterou může postupně zvyšovat.

Když dosáhnete udržovací dávky, obvykle budete užívat 150 až 800 mg denně. Udržovací dávka závisí na Vašem onemocnění a potřebách.

 •    Budete užívat vaše tablety jednou denně před spaním nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem onemocnění.
 •    Tablety spolkněte celé a zapijte vodou.
 • Tablety můžete užívat s j ídlem nebo nezávisle na j ídle.
 •    Když užíváte přípravek Derin, nepijte grapefruitovou šťávu. Může to mít vliv na účinek

léčiva.

 •    I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Přípravek Derin je dostupný ve 2 silách, z nichž každá má jinou barvu nebo jiný tvar.

 •    I když dávka zůstane stejná, může být dodávána v tabletách různých sil. Např. jedna 200mg tableta (bílá), nebo osm 25mg tablet (broskvové barvy).
 •    Nebuďte proto překvapený(á), pokud se barva tablet případně změní.

Problémy s játry:

Pokud máte problémy s játry, Váš lékař může změnit dávkování.

Starší lidé:

Pokud jste starší osoba, Váš lékař může změnit dávkování.

Použití u dětí a dospívajících:

Přípravek Derin nemá být užíván dětmi a dospívajícími do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Derin než jste měl(a):

Pokud jste užili více tablet, než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalí, mít závratě a abnormální srdeční puls. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte tablety přípravku Derin s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Derin:

Jestliže jste si zapomněli vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud je téměř čas na další dávku, počkejte do té doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Derin:

Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Derin, nebudete možná moci spát (insomnie), může Vám být nevolno nebo Vás může bolet hlava, můžete mít průjem, můžete zvracet, mít závratě nebo být podráždění. Před ukončením léčby Vám může lékař doporučit snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Derin užívat a vyhledejte lékaře, nebo jděte do nejbližší nemocnice, neboť je možné, že budete potřebovat okamžitou lékařskou péči.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):

 •    záchvaty nebo křeče
 •    alergické reakce, které mohou zahrnovat vyvýšené podlitiny na kůži, otok kůže a otok kolem úst
 •    nekontrolovatelné pohyby, zejména obličeje či jazyka (tardivní dyskineze)

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

 •    kombinace vysoké horečky, pocení, ztuhlosti svalů, velké ospalosti či mdloby, velkého zvýšení krevního tlaku nebo srdečního tepu (onemocnění zvané “maligní neuroleptický syndrom“)
 •    zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 •    zánět jater (hepatitida)
 •    dlouhotrvající a bolestivá erekce    (priapismus)
 •    krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

 •    závažná alergická reakce (tzv. anafylaxe), která může způsobit potíže s dýcháním, závrať a kolaps
 •    rychlý otok kůže, obvykle okolo očí rtů a krku (angioedém)
 •    závažná kožní porucha s tvorbou puchýřů na kůži, ústech, očích a na pohlavních orgánech (Stevens-Johnsonův syndrom).

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

 •    závratě (mohou vést k pádům), bolest hlavy, sucho v ústech
 •    pocit ospalosti (toto může ustoupit při pokračování v užívání přípravku Derin), může vést k pádům
 •    příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytnou, když přestanete užívat přípravek Derin) zahrnují nespavost (insomnie), nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování po dobu alespoň 1 až 2 týdny.
 •    přírůstek tělesné hmotnosti

Časté (postihují 1 10 pacientů ze 100):

 •    rychlý srdeční tep
 •    pocit bušení srdce, zrychlený a nepravidelný srdeční tep
 •    dusnost
 •    ucpaný nos
 •    zácpa nebo trávicí potíže
 •    pocit slabosti, mdloby (může vést k pádům)
 •    otok paží a nohou
 •    zvýšená hladina cukru v krvi
 •    nízký krevní tlak při vstávání, ten může způsobit závratě nebo mdloby (může vést k pádům)
 •    rozmazané vidění
 •    abnormální svalové pohyby. To zahrnuje obtíže na začátku pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.
 •    abnormální a děsivé sny
 •    pocit většího hladu
 •    pocit podrážděnosti
 •    porucha řeči či výslovnosti
 •    myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese
 •    zvracení (zejména u starších pacientů)
 •    horečka

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):

 •    nepříjemný pocit v nohách (syndrom neklidných nohou)
 •    obtížné polykání
 •    sexuální poruchy
 •    cukrovka
 •    změna elektrické aktivity srdce pozorovaná na EKG (prodloužení QT intervalu)
 •    zpomalený srdeční tep, který se může objevit na začátku léčby a může být spojen s nízkým krevním tlakem a mdlobou.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):

 •    otoky prsů a nečekaná produkce mateřského mléka (galaktorea)
 •    snížená tělesná teplota (hypotermie)
 •    menstruační poruchy
 •    zánět slinivky břišní, který způsobuje silné bolesti v oblasti břicha a zad
 •    výrazné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje pravděpodobnost infekce (agranulocytóza)
 •    stav (nazývaný metabolický syndrom), při kterém můžete mít kombinaci 3 nebo více následujících problémů: zvýšení břišního tuku, snížená hladina “hodného” cholesterolu (HDL-C), zvýšení tuků nazývaných triglyceridy v krvi, vysoký krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi.
 •    chůze, mluvení nebo jiné aktivity ve spánku

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

 •    nepřiměřené vylučování hormonu, který reguluje objem moči
 •    rozklad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)
 •    závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži
 •    zhoršení již přítomné cukrovky

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost určit):

 •    kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)
 •    závažná, náhlá alergická reakce s příznaky j ako horečka a tvorba puchýřů na kůži či olupování kůže (toxická epidermální nekrolýza)

Skupina léků, ke které přípravek Derin patří, může způsobit problémy se srdečním rytmem, které mohou být vážné a v závažných případech mohou být smrtelné.

Některé nežádoucí účinky se zjistí pouze při krevních testech. Patří sem změny v hladinách některých tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi, změny v množství hormonů štítné žlázy v krvi, zvýšená hladina jaterních enzymů, pokles počtu některých krevních buněk, pokles počtu červených krvinek, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi (látka ve svalech), pokles hladiny sodíku v krvi a zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšená hladina prolaktinu může ve vzácných případech způsobit:

 •    Zvětšení prsů a nečekanou tvorbu mléka v prsou u mužů a žen
 •    Vymizení menstruace nebo nepravidelnou menstruaci u žen.

Váš lékař Vám může čas od času provést krevní testy.

Pokud se u Vás kterýkoli z nežádoucích účinků stane závažným, nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:

Tytéž nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dospělých, se mohou vyskytnout také u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

 •    zvýšení tlaku krve

Následující nežádoucí účinky byly u dětí a dospívajících pozorovány častěji:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

 •    zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných případech vést k následujícímu:

–    chlapci a dívky mohou mít otoky prsou a neočekávaně produkovat mateřské mléko,

–    dívky mohou postrádat měsíčky (periodu) neboje mít nepravidelné.

 •    zvýšená chuť k j ídlu.
 •    zvracení

Časté (postihují 1 až 10pacientu ze 100):

 •    pocit slabosti, mdloby (což může vést k pádu)
 •    ucpaný nos
 •    podrážděnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1.    Jak přípravek Derin uchovávat
 •    Uchovávejte v původním obalu.
 •    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 •    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.
 •    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Derin obsahuje:

–    Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin).

Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras). Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Hypromelosa 2910/15 (E464)

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)

Magnesium-stearát

Granulovaná mikrokrystalická celulosa Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:

25 mg:

Červený a žlutý oxid železitý (E 172)

Hypromelosa 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Hlinitý lak oranžové žluti (E110) 200 mg:

Hyprolosa (E463)

Hypromelosa 2910 (E464)

Mastek

Oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Derin vypadá a co obsahuje toto balení:

25 mg:

Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 5,7 mm.

200 mg:

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru přibližně 12,1 mm.

200mg tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Velikosti balení:

25mg a 200mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 240 tablet (v blistrech po 10 tabletách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Vipharm S.A.

 1. A. i F. Radziwiltów 9

05-850 Ozarów Mazowiecki

Polsko

Výrobce

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Derin potahované tablety

Polsko    Bonogren

Rumunsko    Quersus comprimat filmat

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.10.2014

Diskuze k Derin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Derin – příbalový leták.

Napsat komentář