Claritine – příbalový leták

Čtěte Claritine příbalový leták. Léčivý přípravek Claritine – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

CLARITINE

tablety
loratadinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Claritine a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
 3. Jak se Claritine užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Claritine uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organismu.
Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.
Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).
Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.
Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT

Neužívejte Claritine

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí
Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

 • jestliže trpíte onemocněním jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

Užívání přípravku Claritine s jídlem a pitím
Claritine se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine
Claritine, tablety, obsahuje laktosu (mléčný cukr); proto jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

Laboratorní testy
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

3. JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti starší 12 let
Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Děti ve věku 2 až 12 let

 • s tělesnou hmotností více než 30 kg

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

 • s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností menší než 30 kg.
Pacienti se závažným poškozením jater
Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg
Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CLARITINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru.
Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Claritine obsahuje

 • Léčivou látkou je loratadin 10 mg v jedné tabletě.
 • Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku Claritine, tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlicí rýhou, označené “10” na jedné straně.
Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.
Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
Nizozemsko
Výrobce
Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Datum poslední revize textu
20.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Claritine – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Claritine – příbalový leták.

Napsat komentář