Citalopram – příbalový leták

Čtěte Citalopram příbalový leták. Léčivý přípravek Citalopram – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Citalopram

Sp.zn.sukls132057/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Citalopram Orion 10 mg

Citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1.    Co je Citalopram Orion a k čemu se používá
  2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Orion užívat
  3.    Jak se Citalopram Orion užívá
  4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Citalopram Orion uchovávat 6. Obsah balení a další informace

  1. Co je Citalopram Orion a k čemu se používá

Citalopram je takzvaný selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který zvyšuje koncentraci serotoninu v mozku. Serotonin je přenašeč centrálního nervového systému. Poruchy serotoninového systému byly zjištěny např. při depresi a pocitech úzkosti.

Citalopram Orion se používá k léčbě

–    deprese a prevence depresí

–    panické poruchy s agorafobií nebo bez ní

  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Orion užívat Neužívejte Citalopram Orion

–    jestliže jste souběžně léčeni takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (například selegilin, lék na Parkinsonovu chorobu nebo antidepresivum moklobemid) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram”).

–    pokud užíváte linezolid, s výjimkou případů, kdy je k dispozici vybavení pro přísné sledování krevního tlaku (viz také bod “Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram”).

–    pokud užíváte pimozid (viz také bod “Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram”).

–    jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 ” Co Citalopram Orion obsahuje”).

–    pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl (a) poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje).

–    pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. Viz také bod níže „Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram“.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Citalopram Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

–    jestliže máte závažné onemocnění jater a ledvin.

–    jestliže máte cukrovku (diabetes) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram Orion“).

–    jestliže máte epilepsii; léčba Citalopramem Orion by měla být vysazena, objeví-li se křeče nebo se zvýší jejich frekvence (viz také bod „4. Možné nežádoucí účinky“).

–    jestliže jste v minulosti trpěl(a) mánií nebo hypománií (viz také bod „4. Možné nežádoucí účinky/ Kdy musíte vyhledat lékaře“).

–    jestliže užíváte léky, které zvyšují riziko krvácení, například antikoagulancia (léky, které brání srážení krve), protizánětlivá analgetika a deriváty kyseliny salicylové (např. kyselina acetylsalicylová) nebo jste již dříve měl(a) poruchy krvácivosti.

–    jestliže proděláváte elektroléčbu.

–    jestliže máte glaukom (zákal) s uzavřeným úhlem nebo jste glakom někdy měl(a)

–    pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat.

–    pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).

–    pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Děti a dospívající do 18 let:

Citalopram Orion by se běžně neměl podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Váš lékař přesto může Citalopram Orion pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu.

Pokud lékař předepsal Citalopram Orion pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře.

Měli byste vědět, že u pacientů do 18 let, kteří užívají tento typ léků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalopram Orion, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře.

Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalopram Orion ve vztahu k růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–    Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–    Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Všimněte si, prosím!

Jako u ostatních léků, užívaných při léčbě deprese a příbuzných nemocí, se zlepšení nedostavuje ihned. Po zahájení léčby Citalopramem Orion může trvat několik týdnů, než pocítíte zlepšení. Při léčbě panických poruch to trvá obvykle 2 – 4 týdny, než se dostaví zlepšení. Na začátku léčby se mohou někteří pacienti setkat se zvýšenou úzkostí, která však vymizí během pokračující léčby. Proto je velmi důležité přesně dodržovat rady lékaře a nepřerušovat léčbu nebo měnit dávku bez konzultace s lékařem.

Někteří pacienti s bipolární (manio-depresivní) poruchou mohou vstoupit do manické fáze, která je charakteristická neobvyklými a rychlými změnami myšlenek, nepřiměřeným pocitem štěstí a nadměrnou fyzickou aktivitou. Když se u Vás takový účinek léku projeví, kontaktujte svého lékaře.

Příznaky jako je neklid nebo neschopnost klidně sedět či stát se mohou rovněž objevit během prvních týdnů léčby. Objeví-li se u Vás tyto příznaky, ihned o tom informujte svého lékaře.

Někdy si nemusíte být výše uvedených příznaků vědomi, proto Vám možná pomůže požádat přátele nebo příbuzné o pomoc při pozorování případných změn ve Vašem chování.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud máte během léčby tíživé myšlenky nebo se u Vás objevily některé výše uvedené příznaky.

Další léčivé přípravky a přípravek Citalopram Orion

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Citalopram Orion současně s:

–    takzvanými inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO) (například selegilin, lék na Parkinsonovu chorobu, antidepresivum moklobemid nebo antibiotikum linezolid) nebo během prvních dvou týdnů po jejich vysazení. Po ukončení léčby přípravkem Citalopram Orion nesmíte po dobu 7 dnů užívat žádný z těchto léků.

–    pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III.

–    některá antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva.

–    některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin)

–    některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Souběžná léčba s některými léky může ovlivnit účinnost přípravku Citalopram Orion a to buď zvýšit nebo snížit. Informujte Vašeho lékaře, užíváte-li:

–    takzvaná antidepresiva typu SSRI (což jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu jako fluoxetin a sertralin) nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin)

–    některá antidepresiva, která se používají také na pomoc odvykání kouření (bupropion)

–    některé léky proti úzkosti (buspiron)

–    některé přípravky na léčbu migrény (sumatriptan a jiné triptany)

–    některé přípravky na léčbu bolesti (tramadol)

–    přípravky, které zvyšují riziko krvácení, např. léky k prevenci srážení krve, jako jsou antikoagulancia a protizánětlivá analgetika (např. kyselina acetylsalicylová), dipyridamol a tiklopidin

–    bylinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum)

–    některé léky na léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdce (metoprolol)

–    přípravky na léčbu žaludečních vředů (cimetidin)

–    přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, tryptofan a despiramin

–    některé léky na prevenci a léčbu malárie (meflochin)

Máte-li cukrovku (diabetes), kontrolujte, prosím důkladně, své hodnoty krevního cukru (glukosy) a účinek inzulinu. Zaznamenáte-li jakékoliv změny, poraďte se se svým lékařem (viz také bod „Upozornění a opatření“).

Přípravek Citalopram Orion s jídlem a pitím

Po dobu léčby citalopramem se doporučuje nepít alkoholické nápoje.

Tablety by se měly zapíjet tekutinou, lze je užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže užíváte přípravek Citalopram Orion během posledních 3 měsíců těhotenství měly byste vědět, že Vaše dítě by mohlo mít po narození následující příznaky: potíže s dýcháním, namodralou kůži, záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, ztuhlé nebo ochablé svaly, živé reflexy, třes, neklid, podrážděnost, letargie, soustavný pláč, spavost nebo obtíže se spánkem. Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, prosím okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Citalopram Orion. Užívání látek podobných přípravku Citalopram Orion během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Kojení: Citalopram je při užívání během kojení vylučován do mléka.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Citalopram může zhoršit výkon a schopnost soustředění. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvláštní ostražitost, dokud nebudete mít jistotu o tom, že tento lék nezhoršuje Váš výkon.

Citalopram Orion obsahuje laktosu

Tyto tablety obsahují laktosu: 23 mg (10mg tableta), 46 mg (20mg tableta) a 91 mg (40mg tableta). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  1. Jak se Citalopram Orion užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Deprese

Dospělí:

Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Panická porucha Dospělí:

Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20 – 30 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)

Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Pacienti se zvláštním rizikem

Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Léčba by měla pokračovat minimálně po dobu 6 měsíců poté, kdy příznaky nemoci vymizí, protože je pravděpodobné, že se některé příznaky mohou objevit znovu.

Jestliže máte pocit, že účinek tablet Citalopram Orion je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram Orion, než jste měl(a)

V    případech užití nadměrné dávky se mohou vedlejší účinky projevit ve větší míře. Jestliže jste užil(a) více tohoto léku, než jste měl(a), vždy kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Pokud jdete k lékaři nebo do zdravotnického zařízení, vezměte sebou celé balení Vašeho léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalopram Orion

V    obvyklém čase užijte další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Před odchodem na dovolenou se ujistěte, zda máte dostatečné množství Vašeho léku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalopram Orion

Nepřestávejte užívat citalopram, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Jestliže chcete ukončit léčbu, poraďte se o tom se svým lékařem. Zamezte náhlému přerušení léčby.

Jestliže je Vaše léčba ukončena, obecně se doporučuje dávku citalopramu postupně snižovat během několika týdnů.

Pokud přestanete užívat citalopram, zejména je-li to náhlé, mohou se dostavit příznaky z vysazení. Příznaky z vysazení jsou po ukončení léčby citalopramem časté. Riziko jejich vzniku je vyšší, pokud byl citalopram užíván dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách, nebo bylo-li dávkování sníženo příliš rychle. Většina osob zaznamená mírné příznaky, které samy vymizejí během dvou týdnů. Dostaví-li se u Vás závažné projevy z vysazení citalopramu, kontaktujte, prosím, svého lékaře. Ten může vyžadovat, abyste znovu začal(a) tablety užívat a stanoví pomalejší postup snižování dávky.

Příznaky z vysazení jsou: Pocity závratí (nestabilita a porucha rovnováhy), pocity mravenčení, pocity pálení a (méně časté) pocity elektrického šoku i v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost) pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti (nucení ke zvracení), pocení (včetně nočních potů), pocit neklidu nebo pohybového neklidu (agitovanosti), třes, pocit zmatenosti nebo ztráty orientace, emotivní pocity nebo podrážděnost, průjem, poruchy vidění, chvění nebo bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

  1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Citalopram Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou častější během prvních dvou týdnů léčby a obvykle vymizí při pokračování léčby.

Lékaři musíte neprodleně oznámit, pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte myšlenky na sebevraždu nebo úmrtí, zhoršení deprese nebo úzkosti, projevy náhlé úzkosti (panická ataka), hněv nebo neobvyklé změny Vašeho chování nebo nálady, záchvaty, serotoninový syndrom (pohybový neklid, zmatenost, průjem, vysoká horečka, přehnané reflexy, špatná koordinace, neklid, svalový třes, pocení, podráždění, chvění, zimnice a svalové záškuby) krvácivost (např. krvácení z nosu, krvácení dásní, neobvyklé modřiny, černá nebo krvavá stolice, silné menstruační krvácení).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

Zvýšené pocení, spavost nebo neobvyklá ospalost, nespavost, bolest hlavy, poruchy akomodace (zaostření) očí, zrychlené nebo nepravidelné bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, celková slabost.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

Snížení tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu, poruchy spánku, zhoršení schopnosti se soustředit, abnormální sny, ztrátu paměti, úzkost, sexuální poruchy (snížení sexuální touhy nebo schopnosti mít sex, impotence, poruchy ejakulace, abnormální orgasmus nebo neschopnost dosáhnout orgasmu u žen), bolestivá menstruace, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, apatie, zmatenost, migréna, třes, abnormální citlivost (mravenčení), závratě, poruchy pozornosti, zvonění v uších, zvýšený nebo snížený krevní tlak, záněty nosu a vedlejších nosních dutin, průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení, bolest břicha, nadýmání a zvýšené slinění, svědění kůže, bolest svalů nebo kloubů, poruchy močení nebo zvýšená produkce moči, únava, zívání.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti, agresivita, ztráta osobnosti, halucinace, euforie (přehnaný pocit blaha), zvýšení libida, mdloby, rozšíření zorniček, zpomalení nebo zrychlení srdečního tepu, kašel, zvýšená tvorba jaterních enzymů, alergické reakce (např. vyrážka), vypadávání vlasů, zvýšená citlivost na sluneční světlo, zadržování moči, silná menstruace, malátnost.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

Nízká hladina sodíku, křeče, poruchy hybnosti, poruchy chuti, neobvyklé krvácení, mírné jaterní poruchy, horečka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

Supraventrikulární a ventrikulární arytmie, tvorba mléka.

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Léčba přípravkem Citalopram Orion by se měla přerušit vyskytnou-li se záchvaty nebo zvýší-li se jejich frekvence (viz bod „Upozornění a opatření“).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Kdy musíte vyhledat lékaře

Okamžitě kontaktujte svého lékaře v případě výskytu:

– Serotoninového syndromu

Pokud během léčby zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, jako například vysoká horečka, svalová ztuhlost, náhlé stahy svalů, kolísání nálad, pohybový neklid (agitovanost), třes a zmatenost, mohou naznačovat vznik vzácného stavu nazývaného serotoninový syndrom.

– Sebedestruktivních myšlenek

Léčba deprese zahrnuje riziko sebevraždy, zejména během prvních 2 – 4 týdnů léčby.

–    Mánie

Citalopram se někdy používá na léčbu bipolární afektivní poruchy, kde se záchvaty deprese a mánie vyskytují střídavě. V takových případech může spustit záchvat mánie.

–    Zhoršení psychotických příznaků

Během léčby depresivní epizody schizofrenie se příznaky psychózy mohou zhoršit.

Pokud se u vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat přípravek Citalopram Orion a okamžitě navštivte svého lékaře.

–    Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  1. Jak Citalopram Orion uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  1. Obsah balení a další informace Co Citalopram Orion obsahuje

–    Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající citalopramum 10, 20 nebo 40 mg.

–    Pomocnými látkami v jádře tablety jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kopovidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát. Pomocnými látkami potahové vrstvy tablet jsou hypromelosa, makrogol a oxid titaničitý (E 171).

Jak Citalopram Orion vypadá a co obsahuje toto balení

10 mg tableta: bílé, bikonvexní, kulaté, potahované tablety s označením A na jedné straně a 05 na straně druhé.

20 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 06 na

straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 6). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

40 mg tableta: bílé, bikonvexní, oválné, potahované tablety s označením A na jedné straně a 07 na straně druhé (půlicí rýha mezi 0 a 7). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/PVDC-Al blistr:

28 tablet (2x 14 tablet) a 98 tablet (7x 14 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

HDPE lékovka:

Citalopram Orion 10 mg: 30, 100 a 1 000 tablet Citalopram Orion 20 mg: 30, 56, 100, 250 a 1 000 tablet Citalopram Orion 40 mg: 30, 56, 100 a 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Výrobce

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Norsko, Švédsko, Slovenská republika: Citalopram Orion

Polsko: Citronil

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.2.2014

Diskuze k Citalopram – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Citalopram – příbalový leták.

Napsat komentář