Chlorprothixen – příbalový leták

Čtěte Chlorprothixen 50 příbalový leták. Léčivý přípravek Chlorprothixen – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

CHLORPROTHIXEN 50

Chlorprothixeni hydrochloridum
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva užívat
 3. Jak se přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Účinná látka chlorprothixen ovlivňuje přenos informací mezi buňkami v mozku a tím může příznivě působit při duševních onemocněních. Je účinný při potlačování projevů poruch chování a prožívání, snižuje agresivitu a má celkový zklidňující účinek. Chlorprothixen 50 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti od 12 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva

 • jestliže jste přecitlivělý(á)/ alergický(á) na účinnou látku chlorprothixen nebo thioxantheny nebo některou pomocnou látku,
 • při útlumu krvetvorby,
 • útlumu centrální nervové soustavy (i po otravě léky nebo alkoholem),
 • při oběhovém zhroucení nebo u hlubokého bezvědomí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Chlorprothixen 50 Léčiva je zapotřebí
Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Chlorprothixen 50 Léčiva. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte. Informujte svého lékaře, týká-li se vás některé z níže uvedených onemocnění či stavů;

 • trpíte epilepsií, parkinsonismem či mentální retardací,
 • pravidelně požíváte alkohol či drogy s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu,
 • trpíte poruchou srdeční činnosti, těžším onemocnění jater a ledvin, poruchou krvetvorby, plicním onemocněním, zbytněním prostaty, glaukomem (zelený zákal), onemocnění zvaném myasthenia gravis, cukrovkou,
 • jste těhotná nebo kojíte,
 • býváte vystaven(a) vysokým teplotám,
 • pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Přípravek se nepodává dětem mladším než 12 let.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Před jakýmkoliv chirurgickým zákrokem, který bude prováděn při celkovém nebo místním znecitlivění (např. i ošetření zubů), oznamte lékaři, že užíváte Chlorprothixen 50 Léčiva. Během léčby Chlorprothixenem 50 Léčiva se nesmějí pít alkoholické nápoje, není vhodné slunění a vystavování se nadměrně vysokým či nízkým teplotám.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Chlorprothixen 50 Léčiva a některých jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Chlorprothixen 50 Léčiva například zesiluje účinky léků proti bolesti, na spaní a na léčbu některých duševních chorob, zesiluje tlumivé účinky alkoholu. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Chlorprothixen 50 Léčiva.

Užívání přípravku Chlorprothixen 50 Léčiva s jídlem a pitím
Potahované tablety se užívají při jídle, polykají se celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka, aby se zabránilo podráždění žaludku.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání. U novorozenců, jejichž matky užívaly Chlorprothixen 50 Léčiva v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost je proto možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Chlorprothixen 50 Léčiva
Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování určuje vždy lékař podle závažnosti a průběhu onemocnění. Obvyklá dávka pro dospělé a mladistvé je 1 tableta 3 – 4krát denně. Lékař může předepsat i dávku vyšší, maximální dávka je 12 tablet denně. Večerní dávka na noc bývá obvykle vyšší než dávky přes den. Léčba se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje až do vymizení příznaků onemocnění. Je-li třeba léčbu přerušit, dávka se snižuje postupně. Náhlé přerušení léčby může mít i po několika týdnech za následek nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid. Tablety se užívají s jídlem, polykají celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Chlorprothixen 50 Léčiva, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování; ospalost, apatii až bezvědomí, vznikají poruchy dýchání, snížení krevního tlaku (ten se může objevit za několik hodin a přetrvávat 2–3 dny), zrychlená srdeční činnost, horečka, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby, zúžení zorniček.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Náhlé přerušení léčby může mít i po několika týdnech za následek nevolnost, pocení, bolesti hlavy a neklid.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ihned vyhledejte lékaře při objevení se některých závažnějších reakcí, jako jsou obtíže při mluvení, polykání, nekontrolovatelné pohyby či slabost končetin, svalové křeče v obličeji, krku či v zádech, bolesti na hrudi, bušení srdce, sípot nebo neobvyklá únava. Ihned vyhledejte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků: krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle frekvence výskytu na:
Časté (u 1–10 ze 100 léčených pacientů): přibývání na váze, zrychlená činnost srdce (zvláště při náhlém zvýšení dávky), zácpa, ospalost, únava, bolest hlavy, závratě, sklon k mdlobě při postavení.
Méně časté (u 1–10 z 1000 léčených pacientů): mimovolné stahování svalů způsobující abnormální pohyby a pozice (častější u dětí a mladistvých z počátku léčby a mizí do 1–2 dnů po jejím vysazení), neschopnost vydržet v klidu, poruchy svalového napětí a pohybu, sucho v ústech,
Vzácné (u 1–10 z 10000 léčených pacientů): záchvaty podobné epilepsii, porucha vidění, pocit ucpaného nosu, žaludeční nevolnost, kožní vyrážka, zvýšená citlivost pokožky na světlo, svědění, začervenání pokožky, ekzém, porucha tělesné termoregulace, reakce z přecitlivělosti, netečnost, zvýšený neklid.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů): zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, zpomalení srdeční činnosti, srdeční zástava, poruchy krvetvorby, tzv.neuroleptický maligní syndrom (vysoká tělesná teplota, ztuhlost svalů, neschopnost pohybu až bezvědomí), astma, otok hrtanu, zvýšené vylučování kyseliny močové do moči, syndrom podobný lupus erythemotodus (zánětlivé onemocnění postihující kůži, klouby i vnitřní orgány), zvýšená hladina cukru v krvi, žloutenka způsobená poruchou odtoku žluči, poruchy menstruace, zvětšení prsních žláz u mužů, tvorba a vylučování mléka prsní žlázou mimo období kojení.
Velmi vzácně při mnohaleté léčbě vysokými dávkami může vzniknout poškození sítnice oka, ukládání depozit v čočce nebo v rohovce. U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Chlorprothixen 50 Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je chlorprothixeni hydrochloridum 50 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sacharosa, kalcium-stearát, mastek, hypromelosa 2910/5, makrogol 300, makrogol 6 000, potahová soustava Opaspray M-1–6181 žlutá (obsahuje žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, mastek a hypromelosu 2506/5).

Jak přípravek Chorprothixen 50 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: slabě hnědé potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 9,2 mm
Velikost balení: 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
8.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Chlorprothixen – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Chlorprothixen – příbalový leták.

Napsat komentář