Buscopan – příbalový leták

Čtěte Buscopan příbalový leták. Léčivý přípravek Buscopan – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

BUSCOPAN

Obalené tablety
butylscopolaminii bromidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je BUSCOPAN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BUSCOPAN užívat
 3. Jak se BUSCOPAN užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak BUSCOPAN uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE BUSCOPAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Butylskopolaminium-bromid, léčivá látka přípravku BUSCOPAN, je spazmolytikum. Spazmolytika jsou léky, které odstraňují spasmy (křečové stahy) vnitřních dutých orgánů, např. žaludku, střev, žlučových a močových cest, ženských pohlavních orgánů a tím zmírňují bolest. Podávají se při kolikách (břišní útrobní bolest s vlnovitým průběhem, s kolísáním intenzity bolesti, která nemá zcela přesnou lokalizaci) a bolestech vycházejících z uvedených orgánů. BUSCOPAN uvolňuje křečovité stahy hladké svaloviny trávicího a močopohlavního ústrojí (žaludku, střev, žlučových a močových cest). Lze jej tedy užít např. při žlučníkové a ledvinné kolice, křečích žaludku a střeva různého původu, u syndromu dráždivého tračníku či bolestivé menstruaci.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BUSCOPAN UŽÍVAT

Neužívejte BUSCOPAN

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na butylskopolaminium-bromid nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 • jestliže trpíte myastenia gravis (onemocnění provázené výraznou svalovou slabostí až neschopností pohybu)
 • při komplikovaných formách nespecifických střevních zánětů (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida), zvláště byla-li přítomna komplikace zvaná megakolon
 • jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, protože tento přípravek obsahuje sacharosu (viz bod „Důležité informace o některých složkách přípravku BUSCOPAN“)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BUSCOPAN je zapotřebí

 • jestliže Vaše srdce tluče příliš rychle
 • jestliže máte zelený zákal s úzkým úhlem
 • jestliže jste v minulosti prodělal/a nebo se u Vás vyskytlo podezření na střevní obstrukci nebo obstrukci močových cest

V případě závažné nevysvětlitelné bolesti břicha, která přetrvává nebo se zhoršuje, nebo se objevuje s příznaky jako je horečka, pocit na zvracení, zvracení, změny ve vyprazdňování, citlivost břicha, snížený tlak krve, mdloby nebo krev ve stolici, je nutné okamžitě vyhledat lékaře, který vyšetří příčinu Vašich obtíží.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Před započetím užívání přípravku BUSCOPAN informujte svého lékaře v případě, že užíváte:

 • tri- a tetracyklická antidepresiva (k léčbě deprese)
 • antihistaminika (k léčbě některých alergií)
 • antipsychotika (léčivé přípravky, které snižují příznaky duševních onemocnění)
 • beta-mimetika (k léčbě srdečního selhávání a/nebo astmatu)
 • antipsychotika (k léčbě psychických obtíží)
 • chinidin (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)
 • amantadin (k léčbě Parkinsonovy nemoci)
 • disopyramid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) – látka působící na pohyblivost trávicího ústrojí urychlující vyprazdňování žaludku, s účinkem proti zvracení
 • jiná anticholinergika jako je ipratropium nebo tiotropium (k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci) a látky podobné atropinu. Účinky těchto léků mohou být při současném užívání přípravku BUSCOPAN zvýšeny.
 • Také informujte svého lékaře, pokud užíváte metoklopramid (k léčbě zvracení, nevolnosti nebo trávicích potíží), protože účinky přípravku BUSCOPAN, stejně jako metoklopramidu, mohou být sníženy.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Údaje o podávání přípravku těhotným a kojícím ženám jsou omezené. Proto se z důvodu bezpečnosti užívání přípravku Buscopan během těhotenství a kojení nedoporučuje.
V období těhotenství a kojení je možné užívat přípravek pouze na doporučení lékaře, který zváží poměr mezi rizikem a přínosem léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Důležité informace o některých složkách přípravku BUSCOPAN
Jedna obalená tableta obsahuje 41,2 mg sacharosy, což odpovídá 411,8 mg sacharosy v maximální doporučené denní dávce. Pokud Vám bylo sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek BUSCOPAN užívat.

 1. JAK SE BUSCOPAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti starší 6 let je 1–2 obalené tablety 3–5× denně.
Tablety se polykají celé s přiměřeným množstvím tekutiny.
Buscopan se nesmí užívat každodenně nebo dlouhodobě bez vyšetření příčiny bolesti. Pokud máte potřebu užívat přípravek Buscopan opakovaně každý den, poraďte se s lékařem, který určí příčinu Vašich obtíží.
Přípravek Buscopan se nedoporučuje podávat dětem do 6 let vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku BUSCOPAN, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Lze očekávat následující příznaky: suchost v ústech, zčervenání kůže, potíže s močením, zrychlená srdeční činnost a poruchy vidění.

Jestliže jste zapomněl(a) užít BUSCOPAN
Pokud si přípravek zapomenete vzít, měli byste užít příslušnou dávku, jakmile si to uvědomíte, nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) dávku vynechanou. Další dávku pak užijte jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek BUSCOPAN
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i BUSCOPAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mnoho uvedených nežádoucích účinků může být přičítáno anticholinergním vlastnostem přípravku BUSCOPAN. Anticholinergní nežádoucí účinky přípravku BUSCOPAN jsou obvykle mírné a spontánně ustupují.
Pro četnost výskytu nežádoucích účinků je použita následující klasifikace:
velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů;
časté: u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale méně než u 1 z 10 léčených pacientů;
méně časté: u více než 1 z 1 000 léčených pacientů, ale méně než u 1 ze 100 léčených pacientů;
vzácné: u více než u 1 z 10 000 l­éčených pacientů, ale méně než u 1 z 1 000 l­éčených pacientů;
velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
Srdeční poruchy
Méně časté: Zrychlená srdeční činnost
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: Sucho v ústech
Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné: Potíže s močením
Poruchy kůže a podkoží
Méně časté: Porucha vylučování potu
Poruchy imunitního systému
Méně časté: Kožní projevy (např. kopřivka, svědění),
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
Jiné projevy přecitlivělosti, anafylaktický šok (náhlá, těžká alergická reakce, která se projevuje dechovou nedostatečností, selháním krevního oběhu a otokem), anafylaktické reakce, dušnost, kožní vyrážka, zarudnutí kůže
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK BUSCOPAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
BUSCOPAN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30ºC.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co BUSCOPAN obsahuje

 • Léčivou látkou je butylscopolaminii bromidum. Jedna obalená tableta obsahuje 10 mg butylskopolaminium-bromidu.
 • Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, kukuřičný škrob, škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina vinná, kyselina stearová, povidon, sacharosa, mastek, arabská klovatina, oxid titaničitý, makrogol 6000, karnaubský vosk, bílý vosk.

Jak BUSCOPAN vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé obalené tablety čočkovitého tvaru, s hladkým lesklým povrchem.
Velikost balení: 10, 20 a 50 obalených tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Delpharm Reims, Reims, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
12.6.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Buscopan – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Buscopan – příbalový leták.

Napsat komentář