Betamed – příbalový leták

Čtěte Betamed 20 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Betamed – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

BETAMED 20 mg

potahované tablety
betaxololi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je BETAMED a k čemu se používá
 2. Čemu MUSÍTE věnovat pozornost, než začnete BETAMED užívat
 3. Jak se BETAMED užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak BETAMED uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE BETAMED A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

BETAMED patří do skupiny léčiv nazývané kardioselektivní blokátory beta-adrenoreceptorů.
BETAMED se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudi nazývaného angina pactoris.

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BETAMED UŽÍVAT

Neužívejte BETAMED pokud

 • jste alergičtí (přecitlivělí) na betaxolol nebo jakoukoli jinou složku tablety (složení je uvedeno v bodu 6, Další informace )
 • máte onemocnění srdce a cév (jiné než to, na které berete BETAMED)
 • berete léky, které obsahují floktafenin nebo sultoprid

Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí Dříve než užijete BETAMED, informujte svého lékaře pokud máte:

 • astma nebo jiné plicní onemocnění
 • diabetes a berete insulin
 • onemocnění jater a ledvin
 • potíže se štítnou žlázou
 • glaukom
 • psoriázu

Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného, promluvte si se svým lékařem, který rozhodne o dalším postupu.
Čeká-li Vás operace, musíte informovat anesteziologa, že užíváte BETAMED.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, Vašeho lékaře, pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jiné léky, včetně léků bez lékařského předpisu. Pro Vašeho lékaře je zvláště důležité vědět, pokud se léčíte některým z následujících lé­ků:

 • jiné léky snižující krevní tlak
 • léky, které snižují koncentraci cukru v krvi
 • léky proti srdečním chorobám jako vasodilatátory (způsobují rozšíření cév)

Těhotenství a kojení
Dříve než užijete BETAMED, informujte svého lékaře pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení a obsluha strojů
BETAMED může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách BETAMEDU
BETAMED obsahuje monohydrát laktosy. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.

 1. JAK SE BETAMED UŽÍVÁ

BETAMED užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Váš lékař Vám řekne, kolik tablet a v jakou dobu máte užívat.

Váš lékař rozhodne jakou dávku budete užívat.

Jako vodítko pro Vás: Obvyklá dávka pro dospělého je 20 mg denně.

V případě závažného poškození ledvin je obvyklá počáteční dávka 5 mg jednou denně. Dávku lze zvyšovat po 5 mg každé 2 týdny až do dosažení maximální doporučené dávky 20 mg denně.

V případě chronické hemodialýzy (hemodialýza nebo peritoneální dialýza) je doporučená počáteční dávka 5 mg/den. Později lze dávku zvyšovat po 5 mg každé 2 týdny až do dosažení maximální doporučené dávky 20 mg denně.

V případě poškození jater je obvyklá dávka pro dospělého 20 mg denně.

Starší pacienti
Starší pacienti by měli začít léčbu BETAMEDEM na nižších dávkách, obvyklá počáteční dávka je 5 mg jednou denně.

BETAMED není doporučen k použití u dětí a adolescentů do 18 let.

Pokud si vezmete více BETAMEDU , než jste měli
Pokud si náhodou vezmete více, než je předepsaná dávka, kontaktujte nejbližší centrum první pomoci nebo ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Vezměte s sebou Vaše balení léku i zbývající tablety. Předávkování může způsobit závratě, slabost a nízký krevní tlak.

Pokud si zapomenete vzít BETAMED
Pokud si zapomenete vzít dávku tohoto léku, vezměte si ji co nejdříve. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, zapomenutou dávku přeskočte a vezměte si další dávku v obvyklém čase, tak jak Vám lékař předepsal. Neberte pro nahrazení zapomenuté dávky dvojitou dávku.

Když ukončujete užívání BETAMEDU
Je velmi důležité pokračovat v užívání BETAMEDU tak dlouho, jak Vám Váš lékař předepsal. Nepřerušujte léčbu, když se cítíte lépe.

Pokud máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i BETAMED nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky (vzácné): Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích kontaktujte lékaře ihned:.

 • Otok rtů, tváře, úst, jazyka nebo hrdla
 • Kožní vyrážka
 • Bolest na hrudi
 • Nepravidelný srdeční rytmus nebo změny Vašeho srdečního rytmu
 • Silné závratě nebo slabost

Časté nežádoucí účinky (nevyžadující bezprostřední zásah lékaře)

 • Bolest hlavy
 • Závratě
 • Nausea, bolest břicha
 • Únava, slabost

Pokud se u Vás zhoršují jakékoli z nežádoucích účinků nebo pokud si povšimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK BETAMED UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25oC.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. BETAMED nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co BETAMED obsahuje
Léčivou látkou je betaxolol (jako hydrochlorid). Jedna tableta obsahuje 20 mg betaxolol-hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy
Mikrokrystalická celulosa
Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát
Oxid titaničitý (E171)
Polyvinylalkohol
Mastek
Lecithin
Xanthanová klovatina

Jak BETAMED vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, konvexní, potahované tablety s půlicí rýhou.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
10 tablet v PVC/Al blistru. Krabička po 30, 50 a 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 5.11.2008.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Betamed – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Betamed – příbalový leták.

Napsat komentář