Amitriptylin – příbalový leták

Čtěte Amitriptylin příbalový leták. Léčivý přípravek Amitriptylin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

AMITRIPTYLIN – Slovakofarma

(amitriptylini hydrochloridum)
potahované tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků , které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Amitriptylin-Slovakofarma a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amitriptylin-Slovakofarma používat
 3. Jak se přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Amitriptylin-Slovakofarma uchovávat
 6. Další informace
 1. CO JE PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek je určen k léčbě depresí. Výhodou je spolehlivý účinek i u těžších forem a uklidňující působení při úzkostném neklidu.
Přípravek se užívá při léčbě depresí různého typu, při úzkostných stavech, které mají původ v poškození mozku, při nočním pomočování, při dráždivém tlustém střevu, při předmenstruačním napětí, při nechutenství psychického původu, při neschopnosti zadržet stolici. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 6 let a mladiství.

 1. ČEMU BYSTE MĚLI VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN – SLOVAKOFARMA POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma:

 • při známé přecitlivělosti na amitriptylin (máte-li na něj alergii), nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • při akutních otravách látkami tlumícími centrální nervový systém (léky na spaní, uklidnění a tlumení bolesti)
 • po požití alkoholu
 • při zeleném očním zákalu
 • při neprůchodnosti střev
 • při ztížené průchodnosti vrátníkem
 • při epilepsii
 • při deliriích
 • současně s inhibitory monoaminooxidázy (některé léky proti depresím), ani 14 dní před zahájením nebo po ukončení jejich užívání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amitriptylin-Slovakofarma je zapotřebí:
Přípravek se užívá jen pokud je to naprosto nezbytné:

 • u pacientů s onemocněním srdce
 • u pacientů se zvětšenou prostatou
 • u pacientů s obtížemi při močení
 • v průběhu těhotenství lze amitriptylin užívat jen ze zvlášť závažných důvodů

Jestliže se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až v době užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo vezmete život.
Tyto myšlenky se mohou projevit v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit.

Zvýšené riziko platí:

 • pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
 • jestliže jste mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Dřív, než začnete současně s užíváním přípravku Amitriptylin užívat nějaký volně prodejný lék, se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.
Alkohol může zesílit tlumící účinky léku, naopak silné kouření snižuje účinek amitriptylinu. Všechny léky, které působí tlumivě na centrální nervovou soustavu (léky na spaní, na uklidnění), zesilují účinek amitriptylinu. Amitriptylin může snižovat účinnost některých léků užívaných na snížení krevního tlaku.
Současné užívání amitriptylinu a inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) může vyvolat těžkou únavu, horečku a intenzivní třes.

Užívání přípravku s jídlem a pitím
Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby amitriptylinem nepijte alkoholické nápoje!

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství lze přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.
Podávání přípravku během kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů!
Důležité informace o některých složkách přípravku Amitriptylin.Slo­vakofarma
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.

 1. JAK SE PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba zpravidla začíná dávkou 25 až 50 mg (1 až 2 tablety) na noc a potom se podle potřeby postupně zvyšuje během 5 až 6 dní na 150 – 200 mg (6 až 8 tablet denně). Větší část denní dávky se užívá na noc.
Uklidňující účinek se projeví většinou v prvních dnech, po 1 až 3 týdnech se zpravidla očekávají účinky zlepšující náladu.
Nedochází-li ani během 2. týdne k zlepšení, zvyšuje se dále dávka až na 300 mg/den (12 tablet denně).
Po zlepšení vašeho zdravotního stavu vám bude lékař dávku postupně snižovat až na 50 – 100 mg (2 až 4 tablety) za den. Tato dávka se zpravidla užívá na noc a léčba trvá nejméně 3 měsíce.
Starší nemocní a nemocní s lehčími depresivními stavy, kteří jsou léčeni doma, užívají 50 až 100 mg (2 až 4 tablety) denně, často jen v jediné dávce na noc.
Dětem od 6 let se při nočním pomočování podává zpravidla 12,5 až 25 mg (1/2 až 1 tableta) přípravku jednorázově na noc. Za neúčelné lze užívání amitriptylinu pokládat teprve tehdy, jestliže se stav nemocného nelepší ani po 3 týdnech.
Amitriptylin se obyčejně neužívá déle než 6 až 8 měsíců.
Dospělí pacienti v nemocničním ošetření užívají denně nejvýše 300 mg (12 tablet), dospělí nemocní v domácím ošetření užívají denně nejvýše 150 mg (6 tablet), nemocní nad 60 let v domácím ošetření užívají nejvýše 100 mg (4 tablety) amitriptylinu.
Maximální denní dávka pro děti od 6 do 12 let je 30 mg.
Užívání přípravku nesmíte náhle přerušit!
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a více přípravku než jste měl/a
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amitriptylin-Slovakofarma
Jestliže jste zjistil(a), že jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Amitriptylin-Slovakofarma, počkejte a užijte až další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Amitriptylin-Slovakofarma
Při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami se nesmí léčba náhle přerušit.

 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Amitriptylin-Slovakofarma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vyskytují se zejména na počátku léčby a mohou se projevit některým z následujících příznaků: únava, ospalost, závratě, zvýšené pocení, třes, zmatenost, neklid, psychické poruchy, halucinace (bludy), poruchy pohybu, poruchy řeči, zvýšená pohotovost ke křečím, sucho v ústech, zduřelá nosní sliznice, hořcekyselá chuť, zácpa (zřídka až neprůchodnost střev), obtíže při močení (zadržování moči), zastřené vidění, obtížné zaostřování, snížení krevního tlaku (zřídka dochází k mdlobám), poruchy srdeční činnosti (bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti). V některých případech snížení sexuální potence, poruchy libida, výjimečně zvětšení prsou, výron sekretu z mléčných žláz, poruchy krvetvorby, alergické kožní reakce (kopřivka), poruchy jater (žloutenka), zvýšený výskyt zlomenin kostí, u starších pacientů se zvyšuje riziko delirií. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři, ale léčbu nepřerušujte. Během léčby budete muset podstoupit různá vyšetření (kontroly krevního tlaku, EKG, krevní obraz, jaterní funkce, příp. EEG ) v pravidelných intervalech.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 1. JAK PŘÍPRAVEK AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amitriptylin-Slovakofarma obsahuje
Léčivá látka: amitriptylini hydrochloridum 28,3 mg, což odpovídá 25 mg amitriptylinu v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, calcium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, potahová soustava sepifilm 3048 žlutá, dimetikonová emulze SE 2, makrogol 6000

Jak Amitriptylin-Slovakofarma vypadá a co toto balení obsahuje
Žluté kulaté potahované tablety
Velikost balení: 20, 50 a 100 potahovaných ta­blet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 7.7.2010.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Amitriptylin – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Amitriptylin – příbalový leták.

Napsat komentář