Amictolon – příbalový leták

Čtěte Amictolon příbalový leták. Léčivý přípravek Amictolon – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

AMICLOTON

(amiloridi hydrochloridum dihydricum a chlortalidonum)
tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Amicloton a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amicloton užívat
 3. Jak se přípravek Amicloton užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Amicloton uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Amicloton a k čemu se používá

Amicloton patří do skupiny diuretik kombinovaných s draslík šetřícími diuretiky.
Tablety Amicloton se používají při léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku).
Amicloton je určen k léčbě pouze dospělých pacientů.
Mechanismus účinku přípravku Amicloton (amilorid v kombinaci s chlortalidonem) spočívá ve zvýšení vylučování sodíku a v zabránění vylučování draslíku močí a ve zvyšování jeho hladin v krvi. Za zvýšení vylučování sodíku je v přípravku Amicloton zodpovědný chlortalidon, za snížené vylučování draslíku je zodpovědný amilorid. Amicloton působí diureticky což znamená, že zvyšuje vylučování tekutin z organismu a má antihypertenzivní účinek (snižuje krevní tlak).


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amicloton užívat

Neužívejte přípravek Amicloton:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amilorid, chlortalidon, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte poruchou elektrolytové rovnováhy, jejíž projevy jsou např. (hyperkalémie či hypokalémie, hyponatrémie, hypochlorémie),
 • při těžké poruše funkce jater a ledvin, při těžké mozkové nebo koronární skleróze, dnavé artritidě, při poruchách krvetvorby,
 • v těhotenství, během kojení.

Děti a dospívající
Přípravek Amicloton není určen k léčbě dětí.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Amicloton se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Amicloton
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Pro lékové interakce kombinace chlortalidon s amiloridem platí, že jejich rozsah (množství) je výrazně menší ve srovnání se samotným chlortalidonem nebo amiloridem, protože riziko snížené hladiny draslíku v krvi nebo naopak zvýšené hladiny draslíku v krvi je při podávání výše uvedené kombinace diuretik sníženo. Účinek léčivého přípravku Amicloton mohou snižovat nesteroidní protizánětlivá léčiva (např. ibuprofen), cholestyramin a colestipol. Účinek léčivého přípravku Amicloton mohou zvyšovat další antihypertenziva, především tzv. inhibitory ACE. Přípravek Amicloton může zvyšovat výskyt nežádoucích účinků při současném podávání chinidinu, dofetilidu nebo solí lithia.

Přípravek Amicloton s jídlem a pitím
Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství a během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může, hlavně na začátku léčby, ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.
Přípravek Amicloton obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Amicloton užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Na začátku terapie obvykle 1⁄2-1 tabletu 1x denně (tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny).
Udržovací dávka je obvykle 1⁄2 tablety denně nebo 1 tableta obden. Dávky vyšší než 1 tableta denně již nemají vyšší antihypertenzivní účinek. U starších pacientů by úvodní dávka měla být nejvýše 1⁄2 tablety 1x denně.

Použití u dětí
Bezpečnost a účinnost nebyla dosud prokázána. Přípravek Amicloton není určen k léčbě dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amicloton než jste měl(a)
Hlavními příznaky, které lze očekávat při akutní intoxikaci kombinací amiloridu s chlortalidonem, jsou dehydratace a poruchy rovnováhy vody a minerálů.
Při předávkování nebo při akutní otravě kombinací amiloridu s chlortalidonem je nutné ukončit její podávání, případně zamezit jejímu dalšímu vstřebávání z trávicího ústrojí (vyvoláním zvracení, výplachem žaludku). Léčba akutní otravy je symptomatická a podpůrná.
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Amicloton je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amicloton
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amicloton
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V přehledu jsou použity definice frekvencí výskytu nežádoucích účinků dle MedDRA:
– Velmi časté: (výskyt u více než 1 z 10 pacientů),
– Časté: (výskyt u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů),
– Méně časté: (výskyt u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů),
– Vzácné: (výskyt u více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů),
– Velmi vzácné: (výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů),
– Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Časté: poruchy iontové rovnováhy (nízká nebo vysoká hladina draslíku v krvi, nízká hladina chlóru v krvi, nízká hladina sodíku v krvi, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi) a metabolizmu (manifestace nebo zhoršení cukrovky).
Méně časté: nevolnost, zvracení, nechutenství, pocit sucha v ústech, průjem, zácpa, zvýšená citlivost na světlo, kožní vyrážky, svědění, snížení krevního tlaku při změně polohy.
Vzácné: snížený počet bílých krvinek v krvi, psychické změny – deprese, poruchy spánku a zhoršení funkce jater.
Není známo: útlum krvetvorby.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Amicloton uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 1. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amicloton obsahuje
Léčivou látkou je amiloridi hydrochloridum dihydricum v množství 2,5 mg a chlortalidonum v množství 25 mg.
Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, calcium-stearát.

Jak přípravek Amicloton vypadá a co obsahuje toto balení
Amicloton jsou slabě nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení 30 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika
Výrobce:
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
1.1.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze k Amictolon – příbalový leták

Prostor pro vaše recenze a zkušenosti s tímto léčivým přípravkem. Diskuze k Amictolon – příbalový leták.

Napsat komentář